TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीडाकोरक्षेत्रे श्रीडङ्कपुरीनिलयाषोडशीस्तुति:

श्रीडाकोरक्षेत्रे श्रीडङ्कपुरीनिलयाषोडशीस्तुति:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीडाकोरक्षेत्रे श्रीडङ्कपुरीनिलयाषोडशीस्तुति: [ तोटकम् ]
गिरिजेशहरिस्मरपद्मजनु: - शुकनारद - संस्तुतपाद - युगीम् ।
निखिलत्रिजगज्जनताजननीं - कलये हृदि डङ्कपुरीनिलयाम् ॥१॥
पदपङ्कजभक्तजनालिमनोरथपूरणसत्तहृदम्बुभवम् ।
रथदन्तिमुखप्रदलेशकृपां कलये हृदि डङ्कपुरीनिलयाम् ॥२॥
त्रिजगत्सृजिकर्तृजनिस्थलवार्भवमण्डितनाभिहृदभरविम् ।
मितिहेतुविहीनकृपाजलधिं कलये हृदि डङ्कपुरीनिलयाम् ॥३॥
प्रणतालिवशीकृतसर्वकलां विजेतेन्द्रियलभ्यपदाम्बुजनिम् ।
नतहर्षपयोधिपयोधिजनिं कलये हृदि डङ्कपुरीनिलयाम् ॥४॥
उडुवल्लभकोटिविजिष्णुनिजस्मितसुन्दरवक्त्रसरोजनुषम् ।
उरगाधिपसंस्तुतकीर्त्तिपदां कलये हृदि डङ्कपुरीनिलयाम् ॥५॥
अखिलत्रिदशालिकिरीटमणिच्छविराजिविराजिपदाम्बुजनिम् ।
नतवाञ्छितदानरतात्ममतिं कलये हृदि डङ्कपुरीनिलयाम् ॥६॥
त्रिदिवालयशस्त्रुचयासुहर - स्वरथावयवोरसिवासरताम् ।
अखिलर्द्धिसमृद्धिवितारिनतिं कलये हृदि डङ्कपुरीनिलयाम् ॥७॥
निजवल्लभपङ्ग्कजभूगिरिशप्रमुखाखिलनिर्जरसेव्यपदाम् ।
नतलिप्सितवैभवसञ्चयदां कलये हृदि डङ्कपुरीनिलयाम् ॥८॥
अमितानतदीनजनालिकृपा - जनिभूत्वविभास्वरहृत्कमलाम् ।
निजपार्श्वगवाग्जननीगिरिजां कलये हृदि डङ्कपुरीनिलयाम् ॥९॥
सुषमाकरुणामृतनीरधिता - विलसद्रुचिरात्मतनूधिषणाम् ।
पदनम्रपुलोमभवाप्रमुखां कलये हृदि डङ्कपुरीनिलयाम् ॥१०॥
नयनाङ्घ्रिकणादनकर्दमजाहिपजैमिनिमुख्यनुतस्वपदाम् ।
हरिणाङ्कसहोदरनैजतनुं कलये हृदि डङ्कपुरीनिलयाम् ॥११॥
प्रणतेहपरोभयसर्वमुख - स्पृशितत्परपण्डितदिव्यधियम् ।
अधरानतनिर्जितबिम्बविधु कलये हृदि डङ्कपुरीनिलयाम् ॥१२॥
प्रणवप्रतिपाद्यतनुं सशिखा प्रतिपादयति श्रुतिगीरपि याम् ।
प्रणवादिनिषक्तजनाप्यपदां कलये हृदि डङ्कपुरीनिलयाम् ॥१३॥
चतुरास्यकलत्रसितेतरकन्धरदारविराजितपार्श्वयुगीम् ।
दिविजव्रजपूजितधूलिलवां कलये हृदि डङ्कपुरीनिलयाम् ॥१४॥
नमतां जवतोsखिलकष्टहृति - प्रवणेष्टवितारिपदाब्जनतिम् ।
[ मुनिमानसवासिपदाम्बुजनिं ] कलये हृदि डङ्कपुरीनिलयाम् ॥१५॥
शुभतोटकवृत्तवराभिहितैर्वरतोटैकवृत्तविबोधकरीम् ।
जितहाटकभाखिलवर्ष्मरुचिं कलये हृदि डङ्कपुरीनिलयाम् ॥१६॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:54.9600000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

संवड

 • स्त्री. १ फुरसत ; मोकळा वेळ ; मोकळीक . मला येण्यास कामांतून सवड झाली तर येईन . २ अवकाश ; मोकळी जागा ; रिक्त स्थान . चक्रधारेचिया सवडी । माजी चंचरला तांतडी । - मुआदि ६ . ८० . एक मनुष्य बसावयास देखील सवड नाहीं . ३ जागा ; स्थल ; छिद्र ; संधि ; कूस ; फट . धन्याची आज्ञा झाल्यास येईन अशी नाहीं म्हणावयास सवड ठेव . ४ ( सढळपणें ) जागा ; प्रदेश ; क्षेत्र ; बाजू . निज वृत्ति काढी । सर्व माया तोडी । इंद्रिया सवडीं । लपूं नको । ५ ( - स्त्री . सांकेतिक ) सल . [ सं . सु + वेला ] सवड , सवडे , सवडया - शअ . ( राजा . ) समोर ; पुढें ; समक्ष . - क्रिवि . १ रुबरू ; तोंडासमोर ; समक्ष ; अपरोक्ष . २ ( व . ) ताबडतोब ; लागलीच ; तेव्हांच . सवडणें , सवणणें - उक्रि . १ उरकणें ; करून टाकणें ; आटोपणें ( कामधाम ); जमविणें . २ येणें ; पडणें . आंतुची परी बाहेर सवडें । - अमृ ७ . ११६ . सवडी - स्त्री . शेवट ; अंत . म्हणोनि तृप्तीची सवडी । बोलतां न पडे । - ज्ञा १० . ६० . 
RANDOM WORD

Did you know?

हिंदू धर्मात ३३ कोटी देवता आहेत काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.