TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीअभिनवद्वारका(डङ्कपुर)क्षेत्रे श्रीश्रीकान्तस्तुति:

श्रीअभिनवद्वारका(डङ्कपुर)क्षेत्रे श्रीश्रीकान्तस्तुति:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीअभिनवद्वारका(डङ्कपुर)क्षेत्रे श्रीश्रीकान्तस्तुति: [ हरिणी ]
नयनरसनानस्त्वक्श्रोत्रप्रमुख्यनिजेन्द्रिय -
व्रजविषयसङ्घातेच्छानिर्जिताशयदुर्लभौ ।
स्थिरचरपरामर्शोद्धूताखिलाक्षसुखेच्छुता -
प्रमुखशमलव्रातप्राप्यस्वकोयपदाम्बुजौ
( मनसि कलये श्रीश्रीकान्तौ सुडङ्वपुराधिपौ ) ॥१॥
पदनतजरादुर्मृत्यादिप्रशामकसंस्मृती
शतमखहविर्ग्राह्याग्रांशुक्षपेशमुखार्चितौ ।
सुमशररुषामुख्याधीनस्वमत्यतिदुर्लभौ
जितमनसिभूक्रोधादिद्विट्प्राप्यपदाम्बुजौ
( मनसि निदधे श्रीश्रीकान्तौ सुडङ्वपुराधिपौ ) ॥२॥
निरुपमनिजश्रीगी:सम्पत्पराजितनाकसत् -
क्षितिपतिसुरव्रातार्यत्वं यदङ्घ्रिनतान् स्वयम् ।
वसुविरहितान् मन्दप्रज्ञानपि द्रुतमाश्रये
मनसि निदधे श्रीश्रीकान्तौ सुडङ्वपुराधिपौ ॥३॥
निजतनुलसत्पीयूषांशुप्रपोषितनिर्जर -
व्रजहिममहीधर्त्रुद्भूतासहोद्भवविग्रहौ ।
बहुविधशुचाजालार्ताङ्घ्रिप्रणम्रकृपाम्बुधी
मनसि निदधे श्रीश्रीकान्तौ सुडङ्वपुराधिपौ ॥४॥
निजपदवनेसञ्जातालिस्वकीयधियामिभ -
प्रवरतुरगश्रेष्ठानीकप्रमुख्यरमाप्रदौ ।
प्रणतजनताभूयोजन्मार्जिताघचयापहौ
मनसि कलये श्रीश्रीकान्तौ सुडङ्वपुराधिपौ ॥५॥
सलिलनिधिगाम्भोजातात्मप्रजाजनुर्निजा -
शनधरणिभृद्भोगस्वीयासनाभिनवाकृती ।
कनकवनदाहङ्कारच्छित्स्वविग्रहरोचिषौ
मनसि निदधे श्रीश्रीकान्तौ सुडङ्वपुराधिपौ ॥६॥
शुकपिकसितस्वाक्षन्यक्कृत्स्वकण्ठनिजस्वरौ
शुकमुखमुनिव्रातध्यातस्वपादपयोरुहौ ।
श्रितजनकृते ब्रह्मानन्दस्वरूपविबोधदौ
मनसि कलये  श्रीश्रीकान्तौ सुडङ्वपुराधिपौ ॥७॥
स्वचरणसरोजातद्वन्द्वप्रणम्रसकामता -
युतविततये सद्योदत्ताखिलेष्टकदम्बकौ ।
अपगतसुखाकाङ्क्षालीनां भवाम्बुधितारकौ
मनसि निदधे श्रीश्रीकान्तौ सुडङ्वपुराधिपौ ॥८॥
कमलतुलसीविष्णुक्रान्ताकुटोद्भवजातिका -
मुखसुमदलव्रातैरर्च्यंस्वपादवनोद्भवौ ।
प्रणतहृदयग्रन्थेस्तूर्णं प्रभेदनदक्षिणौ
मनसि निदधे श्रीश्रीकान्तौ सुडङ्वपुराधिपौ ॥९॥
सुतलधरणीगीर्वाणौक:प्रमुख्यजगत्त्रयी -
विहितवसतिप्राणिव्रातप्रपालितशासनौ ।
प्रणतहृदयाम्भोजाभीष्टस्थलाधिपतित्वदौ
मनसि निदधे श्रीश्रीकान्तौ सुडङ्वपुराधिपौ ॥१०॥
स्वपदसरसीसम्भूधूलीसकृत्स्मरणादिकृन् -
मतिजनितया स्पर्शेनापि प्रणोद्यशुगालयौ ।
भुजबलपराक्रान्त्युच्छिन्नोद्धतासुरमण्डलौ
मनसि कलये श्रीश्रीकान्तौ सुडङ्वपुराधिपौ ॥११॥
कुजनभयकृद्घोरस्वीयायुधाढ्यकराञ्चितौ
प्रणत भवहृत्सर्वाभीष्टप्रदानविबोधदौ ।
विघटिततमोग्नन्थिध्यातस्वकीयपदाम्बुजो
मनसि निदधे श्रीश्रीकान्तौ सुडङ्वपुराधिपौ ॥१२॥
कमलजजनु:पीयूषांशुस्वकीयशिखामणि -
त्रिदशधरणीपालाबीशामरास्यमुखस्तुतौ ।
वचनततिसूक्ष्माभृत्कन्याशचीप्रमुखचितौ
मनसि निदधे श्रीश्रीकान्तौ सुडङ्वपुराधिपौ ॥१३॥
मतिशमकलकृद्रागद्वेषप्रलओर्भावमूढता -
मदमुखरिपुव्रातोच्छेदिप्रशान्तिमुखप्रदौ ।
विनमदखिलश्रान्तिश्रेणीतमोदिवसाधिपौ
मनसि निदधे श्रीश्रीकान्तौ सुडङ्वपुराधिपौ ॥१४॥
यममुखनिजाशेषाङ्गालीसमुज्ज्वलयोगदौ
यममुखभयव्रातध्वंसप्रदस्वपदस्म्रुती ।
प्रणतदुरितश्रेणीमत्तद्विदन्तमृगेश्वरौ
मनसि निदधे श्रीश्रीकान्तौ सुडङ्वपुराधिपौ ॥१५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:45.1630000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

BALA V(बल)

RANDOM WORD

Did you know?

ADHYAY 43 OF GURUCHARITRA IS WRONGLY PRINTED AND ADHYAY 47 AND 48 ARE SAME KINDLY CHANGE or make correction for it
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.