TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीअग्निस्तुति: [ उपजाति: ]

श्रीअग्निस्तुति: [ उपजाति: ]

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीअग्निस्तुति: [ उपजाति: ]
पदाब्जभक्तावलिकाड्क्षितार्थं संस्पर्शधूतामरभूमिजातम् ।
दुरन्तसंसारभयापहत्तृ पदाम्बुजन्मस्मरणं   भजेsग्निम् ॥१॥
कालीकरालीमुखनैजजिह्वापरम्पराग्राहितहव्यदेवम् ॥
शरत्पयोधृन्नवनीरदातृदिनेशकान्तित्रिशिखं  भजेsग्निम् ॥२॥
अभीतिदाभीष्टवरप्रदानसंसूचिमुद्राञ्चितहस्तपद्मम् ॥
प्रालेयकुन्देन्दुमृणालवर्णवासोवृतस्वावयवं  भजेsग्निम् ॥३॥
त्रैलोक्यनम्यस्वपदारविन्दप्रसादसंरक्षितभक्तलोकम् ॥
स्वाहास्वधाकाम्यमनोज्ञतायुसर्वाङ्गमीडे   सततं   कृशानुम् ॥४॥
उपेन्द्रराजारिरघुप्रकाण्डकृष्णादिरूपाच्युतपूजिताड्घ्रिम् ॥
हविर्मुखाराधितपादपद्मलोकाल्यनुग्राहकर्मग्निमीडे ॥५॥
कटाक्षसङ्छिन्ननमत्कृतान्तप्रजातभीमुख्यसमस्तकष्टम् ॥
पदाम्बुसञ्जातविनम्रदीनलोकालिकारुण्यनिधिं भजेsग्निम् ॥६॥
धनञ्जयाय  स्वपदाब्जभक्तधनञ्जयश्राणितखाण्डवाय ।
कञ्जातसञ्जातललाटजातां ललाटनेत्राय नमोsग्नयेsस्तु ॥७॥
हिरण्यतल्पघ्नहिरण्यगर्भहिरण्यरेत:प्रमुखस्वरूपम् ॥
हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपं हिरण्यदातारमहं  भजेsग्निम् ॥८॥
अपारसंसारपयोधिमग्ननम्रालिपारप्रदपादपद्मम् ॥
कदाचिदप्यर्चितनैजपादलोकाखिलांहोदहनं  भजेsग्निम् ॥९॥
मरालतार्क्ष्योsक्षसितद्विपादिस्ववाहसर्वत्रिदशालयास्यम् ॥
धराधरेन्द्रप्रभवागिरीशकुमारधर्तृस्वतनुं  भजेsग्निम् ॥१०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:44.8800000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

BHĀṆḌĪRA(M)(भाण्डीर)

  • An ancient forest. It was in this forest situated in Aṁbāḍi that Śri Kṛṣṇa with his cowherd chums conducted his childhood exploits. There was a very huge tree of name Bhāṇḍīra in this forest and it was under this great tree that Kṛṣṇa and his friends met daily for their play. This forest is on the northern bank of Gaṅgā in front of Keśighaṭṭa in Vṛndāvana. The Purāṇas proclaim that it was here that Brahmā conducted the marriage of Kṛṣṇa with Rādhā. [Chapter 38, Sabhā Parva, Dākṣiṇātya Pāṭha, M.B.]. 
RANDOM WORD

Did you know?

What are the names for Ekadashi (11th day in fortnight)?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.