TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|ब्रह्मपुराणम्|
अध्यायः ५२

ब्रह्मपुराणम् - अध्यायः ५२

ब्रह्मपुराणास आदिपुराण म्हणतात. यात सृष्टीची उत्पती, पृथुचे पावन चरित्र, सूर्य आणि चन्द्रवंशाचे वर्णन, श्रीकृष्ण-चरित्र, कल्पान्तजीवी मार्कण्डेय मुनि चरित्र, तीर्थांचे माहात्म्य अशा अनेक भक्तिपुरक आख्यानांची सुन्दर चर्चा केलेली आहे.


अध्यायः ५२
मार्खण्डेयाख्यानम्
ब्रह्मोवाच
आसीत्कल्पे मुनिश्रेष्ठाः संप्रवृत्ते महाक्षये ।
नष्टेऽर्कचन्द्रे पवने नष्टे स्थावरजङ्गमे ॥१॥

उदिते प्रलयादित्ये प्रचण्डे घनगर्जिते ।
विद्युदुत्पानसंघातैः संभग्ने तरुपर्वते ॥२॥

लोके च संहृते सर्वे महदुल्कानिर्बहणे ।
शुष्केषु सर्वतोयेषु सरःसु च सरित्सु च ॥३॥

ततः संवर्तको वह्निर्वायुना सह द्विजाः ।
लोकं तु प्राविशत्सर्वमादित्यैरुपशोभितम् ॥४॥

पश्चात्स पृथिवीं भित्त्वा प्रविश्य च रसातलम् ।
देवदानवयक्षाणां भयं जनयते महत् ॥५॥

निर्दहन्नागलोकं च यच्च किंचित्क्षिताविह ।
अधस्तान्मुनिशार्दू लाः सर्वं नाशयते क्षणात् ॥६॥

ततो योजनविंशानां सहस्राणि शतानि च ।
निर्दहत्याशुगो वायुः स च संवर्दकोऽनलः ॥७॥

सदेवासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसम् ।
ततो दहति संदीप्तः सर्वमेव जगत्प्रभुः ॥८॥

प्रदीप्तोऽसौ महारौद्रः कल्पाग्निरिति संश्रुतः ।
महाज्वालो महार्चिष्मान्संप्रदीप्तमहास्वनः ॥९॥

सूर्यकोटिप्रतीकाशो ज्वलन्निव स तेजसा ।
त्रैलोक्यं चादहत्तूर्णं ससुरासुरमानुषम् ॥१०॥

एवंविधे महाघोरे महाप्रलयदारुणे ।
ऋषिः परमधर्मात्मा ध्यानयोगपरोऽभवत् ॥११॥

एकः संतिष्ठो विप्रा मार्कण्डेयेति विश्रुतः ।
मोहपाशैर्निबद्धोऽसौ क्षुत्तृष्णाकुलितेन्द्रियः ॥१२॥

स दृष्ट्वा तं हावर्ह्निं शुष्ककण्ठतालुकः ।
तृष्णार्तः प्रस्खलन्विप्रास्तदाऽसौ भयविह्वलः ॥१३॥

ब भ्राम पृथिवीं सर्वां कांदिशीको विचेतनः ।
त्रातारं नाधिगच्छन्वै इतश्चेतश्च धावति ॥१४॥

न लेभे च तदा शर्म यत्र विश्राम्यता द्विजाः ।
करोमि किं न जानामि यस्याहं शरणं व्रजे ॥१५॥

कथं पश्यामि तं देवं पुरुषेशं सनातनम् ।
इति संचिंतयन्देवमेकाग्रेण सनातनम् ॥१६॥

प्राप्तवांस्तत्पदं दिव्यं महाप्रलयकारणम् ।
पुरुषेशमिति ख्यातं वटराजं सनातनम् ॥१७॥

त्वरायुक्तो मुनिश्चासौ न्यग्रोधस्यान्तिकं ययौ ।
आसाद्य तं मुनिश्रेष्ठस्तस्य मूले समाविशत् ॥१८॥

न कालाग्निभयं तत्र न चाङ्गरप्रवर्षणम् ।
न संवर्तागमस्तत्र न च वज्राशनिस्तथा ॥१९॥

इति श्रीमहापुराणे आदिब्राह्मे स्वयंभुऋषिसंवादे मार्कण्डेयेन वटदर्शनं नाम द्विपऋ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:52:36.2230000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कूस

  • न. कुसळ ; टोंक , ' आपली लेखणी ते किती नम्रपणानें चालवीत व तिचें कुसहि कोणास बोचूं नये या विषयीं ते किती जपत असत ...' - नि ९०९ . ( सं . कुश ) 
  • पु. अव . ( व .) पलंगाचे बाजूचे उभे दांडे . 
  • न. कुसळ . ( ल . अशिष्ट ) शष्प . ' माझें कूस देखील वाकडें होणार नाहीं .' 
  • स्त्री. १ शरीराची एक बाजु ; बरगडीची , कांखेखालची बाजू . २ जठर , गर्भाशय . ' तो तूं देवकीकुंसीचा सेजारीं। ' - शिशु ११२ . ( सं . कुक्षि ; प्रा . कुच्छि , कुक्खि , कुक्खि कोक्खि ; हिं कोख ; गु . कुख ; पं कुक्ख ; सिं . कुखि . कुसवा पहा .) ३ ( ल .) जागा ; अवकाश ( खोटें बोलण्यास , फसवण्यास , लबाडीस ; गैरमिळकतीस ). ' मोजणी झाल्यामुळे शेतांत बेकायदा कुस राहिली नाहीं . ' ' चिल्लर खर्च कच्चा लिहिल्यामुळे चिल्लरांत कूस राहिली नाहीं .;' ह्या भांड्याला कूस आहे .' ( सामा .) जागा किंवा अवकाश असा अर्थ . ' पोटभर खाल्लें , पाणी प्यायला कूस राहिली नाहीं .' ४ भरलेली जागा ; साधलेली संधि ( खोटे हिशेब करुन , खर्‍या खर्चापेक्षां जास्त रक्कम खर्ची टाकून , माल जमा करुन , दुसर्‍याची व्यवस्था करतांना कांहीं रक्कम गिळंकृत करुन इ० ); घेतलेलें माप किंवा केलेला हिशेब यांत फारशी लबाडी अंगीं न लागतां थोडासा कमी - अधिकपणा करणें ; थोडी कसर ; वर्तावळा . ५ गुरें इ० प्रसवल्यानंतर योनिद्वारें निघणारा कुजका अंश . ( वाप्र .) 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

विविध पूजा अथवा होम प्रसंगी स्त्रीने पुरूषाच्या कोणत्या अंगास बसावे आणि हाताला हात कां लावावा?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.