TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|ब्रह्मपुराणम्|
अध्यायः १३९

ब्रह्मपुराणम् - अध्यायः १३९

ब्रह्मपुराणास आदिपुराण म्हणतात. यात सृष्टीची उत्पती, पृथुचे पावन चरित्र, सूर्य आणि चन्द्रवंशाचे वर्णन, श्रीकृष्ण-चरित्र, कल्पान्तजीवी मार्कण्डेय मुनि चरित्र, तीर्थांचे माहात्म्य अशा अनेक भक्तिपुरक आख्यानांची सुन्दर चर्चा केलेली आहे.


अध्यायः १३९
खड्गतीर्थवर्णनम्
ब्रह्मोवाच
खड्गतीर्थमिति ख्यातं गौतम्या उत्तरे तटे ।
तत्र स्नानेन दानेन मुक्तिभागी भवेन्नरः ॥१॥

तत्र वृत्तं प्रवक्ष्यामि श्रृणु नारद यत्नतः ।
पैलूष इति विख्यातः कवषस्य सुतो द्विजः ॥२॥

कुटुम्बभारात्परितो ह्यर्थार्थो परिधावति ।
न किमप्याससादासौ ततो वैराग्यमस्थितः ॥३॥

अत्यन्तविमुखे दैवे व्यर्थीभूते तु पौरुषे ।
न वैराग्यादन्यदस्ति पाण्डतस्यावलम्बनम् ॥४॥

इति संचिन्तयामास तदाऽसौ निःश्वसन्मुहुः ।
क्रमागतं धनं नास्ति पोष्याश्च बहवो मम ॥५॥

मानी चाऽऽत्मा न कष्टार्हो हा धिग्दुर्दैवचोष्टितम् ।
स कटाचिद्धृत्तियुतो वृत्तिभिः परिवर्तयन् ॥६॥

न लेभे तद्धनं वृत्तोर्विरागमगमत्तदा ।
सेवा निषिद्धा या काचिद्‌गहना दुष्करं तपः ॥७॥

बलादाकर्षतीयं मां तृष्णा सर्वत्र दुष्कृते ।
त्वयाऽपकृतमज्ञानात्तस्मात्तृष्णे नमोऽस्तु ते ॥८॥

एवं विचिन्त्य मेधावी तृष्णाछेदाय किं भवेत् ।
इत्यालोच्य स पैलूषः पितरं वाक्यमब्रवीत् ॥९॥

पैलूष उवाच
ज्ञानासिना क्रोधलोभौ संसृतिं चातिदुस्तराम् ।
छेद्‌मीमां केन हे तात तमुपायं वद प्रभो ॥१०॥

कवष उवाच
ईश्वराज्ज्ञानमन्विच्छेदित्येषा वैदिकी श्रुतिः ।
तस्मादाराधयेशानं ततो ज्ञानमवाप्स्यसि ॥११॥

ब्रह्मोवाच
तथेत्युक्त्वा स पैलूषो ज्ञानायेश्वरमार्चयत् ।
ततस्तुष्टो महेशानो ज्ञानं प्रादाद्‌द्विजातये ॥
प्राप्तज्ञानो महाबुद्धिर्गाथाः प्रोवाच मुक्तिदाः ॥१२॥

पैलूष उवाच
क्रोधस्तु प्रथमं शत्रुर्निष्फलो देहनाशनः ।
ज्ञानखड्गेन तं छित्त्वा परमं सुखमाप्नुयात् ॥१३॥

तृष्णा बहुविधा माया बन्धनी पापकारिणी ।
छित्त्वैतां ज्ञानखड्गेन सुखं तिष्ठति मानवः ॥१४॥

सङ्गस्तु परमोऽधर्मो देवादीनामिति श्रुतिः ।
असङ्गस्याऽऽत्मनोऽप्यस्य सङ्गोऽयं परमो रिपुः ॥१५॥

छित्त्वैनं ज्ञानखड्गेन शिवैकत्वमवाप्नुयात् ।
संशयः परमो नाशो धर्मार्थानां विनाशकृत् ॥१६॥

छित्त्वैनं संशयं जन्तुः परमेप्सितमाप्नुयात् ।
पिशाचीव विशत्याशा निर्दहत्यखिलं सुखम् ॥
पूर्णाहन्तासिना छित्त्वा जीवन्मुक्तिमवाप्नुयात् ॥१७॥

ब्रह्मोवाच
ततो ज्ञानमवाप्यासौ गङ्गीतीरं समाश्रितः ।
ज्ञानखड्गेन निर्मोहस्ततो मुक्तिमवाप सः ॥१८॥

ततः प्रभृति तत्तीर्थं खड्गतीर्थमिति स्मृतम् ।
ज्ञानतीर्थं तच कवषं पैलूषं सर्वकामदम् ॥१९॥

इत्यादिषट्‌सहस्राणि तीर्थान्याहुमहर्षयः ।
अशेषपापतापौघहराणीष्टप्रदानि च ॥२०॥

इति श्रीमहापुराणे आदिब्राह्मे तीर्थमाहात्म्ये खड्गतीर्थवर्णनं नामैकोनचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥१३९॥

गौतमीमाहात्म्ये सप्ततितमोऽध्यायः

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:52:41.2400000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

probability paper

  • संभाव्यता आलेखपत्र 
  • संभाव्यता पत्र ( या आलेखपत्रावर य-अक्षाचे मापांकन (graduation) असे असते की क्ष-अक्षावर चलाची मूल्ये आणि य-अक्षावर त्या चलमूल्यानुसार दिलेल्या संचयी संभाव्यताफलाची मूल्ये घेतल्यास सरळ रेषा मिळते. अशा प्रकारची खास आखलेली संभाव्यतापत्रे प्रसामान्य द्विपदी, प्वॉसॉ, इत्यादी वितरणांच्या बाबतीत उपलब्ध आहेत.) 
RANDOM WORD

Did you know?

श्रीदत्तपुराणटीका and more books for shree dattaray
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site