TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|ब्रह्मपुराणम्|
अध्यायः २२७

ब्रह्मपुराणम् - अध्यायः २२७

ब्रह्मपुराणास आदिपुराण म्हणतात. यात सृष्टीची उत्पती, पृथुचे पावन चरित्र, सूर्य आणि चन्द्रवंशाचे वर्णन, श्रीकृष्ण-चरित्र, कल्पान्तजीवी मार्कण्डेय मुनि चरित्र, तीर्थांचे माहात्म्य अशा अनेक भक्तिपुरक आख्यानांची सुन्दर चर्चा केलेली आहे.


अध्यायः २२७
मुनिव्याससंवादे विष्णुपूजाकथनम्
मुनय ऊचुः
अहो कृष्णस्य माहात्म्यं श्रुतमस्माभिरद्‌भुतम् ।
सर्वपापहरं पुण्यं धन्यं संसारनाशनम् ॥१॥

संपूज्य विधिवद्‌भक्त्या वासुदेवं महामुने ।
कां गतिं यान्ति मनुजा वासुदेवार्चने रताः ॥२॥

किं प्राप्नुवन्ति ते मोक्षं किंवा स्वर्गं महामुने ।
अथवा किं मुनिश्रेष्ठ प्राप्नुवन्त्युभय फलम् ॥३॥

छेत्तुमर्हसि सर्वज्ञ संशयं नो हृदि स्थितम् ।
छेत्ता नान्योऽस्ति लोकेऽस्मिंस्त्वदृते मुनिसत्तम ॥४॥

व्यास उवाच
साधु साधु मुनिश्रेष्ठा भवद्‌भिर्यदुदाहृतम् ।
श्रृणुध्वमानुपूर्व्येण वैष्णवानां सुखावहम् ॥५॥

दीक्षामात्रेण कृष्णस्य नरा मोक्षं व्रजन्ति वै ।
किं पुनर्ये सद भक्त्या पूजयन्त्यच्युतं द्विजाः ॥६॥

न तेषां दुर्लभः स्वर्गो मोक्षश्च मुनिसत्तमाः ।
लभन्ते वैष्णवाः कामान्यानयान्वाञ्छन्ति दुर्लभान् ॥७॥

रत्नपर्वतमारुह्य नरो रत्नं यथाऽऽददेत् ।
स्वेच्छया मुनिशार्दुलास्तथा कृष्णान्मनोरथान् ॥८॥

कल्पवृक्षं समासाद्य फलानि स्वेच्छया यथा ।
गृहमाति पुरुषो विप्रास्तथा कृष्णान्मनोरथान् ॥९॥

श्रद्धया विधिवत्पूज्य वासुदेवं जगद्‌गुरुम् ।
धर्मार्थाकाममोक्षाणां प्राप्नुवन्ति नराः फलम् ॥१०॥

आराध्य तं जगन्नाथं विशुद्धेनान्तरात्मना ।
प्राप्नुवन्ति नराः कामान्सुराणामपि दुर्लभान् ॥११॥

येऽर्चयन्ति सदा भक्त्या वासुदेवाख्यमव्ययम् ।
न तेषां दुर्लभ किंचिद्विद्यते भुवनत्रये ॥१२॥

धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽर्चयन्ति सदा हरिम् ।
सर्वपापहरं देवं सर्वकामफलप्रदम् ॥१३॥

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः स्त्रियः शूद्रान्त्यजातयः ।
संपूज्य तं सुरवरं प्राप्नुवन्ति परां गतिम् ॥१४॥

तस्माच्छृणुध्वं मुनयो यत्पृच्छत ममानघाः ।
प्रवक्ष्यामि समासेन गतिं तेषां महात्मनाम् ॥१५॥

त्यक्त्वा मानुष्यकं देहं रोगायतनमध्रुवम् ।
जरामरणसंयुक्तं जलबुद्‌बुदसंनिभम् ॥१६॥

मांसशोणितदुर्गन्धं विष्ठामूत्रादिभिर्युतम् ।
अस्थिस्थूणमेध्यं च स्नायुचर्मशिरान्वितम् ॥१७॥

कामगेन विमानेन दिव्यगन्धर्वनादिना ।
तरुणादित्यवर्णेन किङ्किणीजालमालिना ॥१८॥

उपगीयमाना गन्धर्वैरप्सरोभिरलंकृताः ।
व्रजन्ति लोकपालानां भवनं तु पृथक्पृथक् ॥१९॥

मन्वन्तरप्रमाणं तु भुक्त्वा कालं पृथक्पृथक् ।
भुवनानि पृथक्तेषां सर्वभोगैरलंकृताः ॥२०॥

ततोऽन्तरिक्षं लोकं ते यान्ति सर्वसुखप्रदम् ।
तत्र भुक्त्वा वरान्भोगान्दशमन्वन्तरं द्विजाः ॥२१॥

तस्माद्गन्धर्वलोकं तु यान्ति वै वैष्णवा द्विजाः ।
विंशन्मन्वन्तरं कालं तत्र भुक्त्वा मनोरमान् ॥२२॥

भोगानादित्यलोकं तु तस्माद्यान्ति सुपूजिताः ।
त्रिंशन्मन्वन्तरं तत्र भोगान्भुक्त्वाऽतिदैवतान् ॥२३॥

तस्माद्‌व्रजन्ति ते विप्राश्चन्द्रलोकं सुखप्रदम् ।
मन्वन्तराणां ते तत्र चत्वारिंशद्‌गुणान्वितम् ॥२४॥

कालं भुक्त्वा शुभान्भोगाञ्जरामरणवर्जिताः ।
तस्मान्नत्रलोकं तु विमानैः समलंकृतम् ॥२५॥

व्रजन्ति ते मुनिश्रेष्ठा गुणैः सर्वैरलंकृताः ।
मन्वन्तराणां पञ्चाशद्‌भूक्त्वा भोगान्यथेप्सितान् ॥२६॥

तस्माद्‌व्रजन्ति ते विप्रा देवलोकं सुदुर्लभम् ।
षष्टिमनवन्तरं यावत्तत्र भुक्त्वा सुदुर्लभान् ॥२७॥

भोगान्नानाविधान्विप्रा ऋग्द्‌व्यष्टकसमन्वितान् ।
शक्रलोकं पुनस्तस्माद्‌गच्छन्ति सुरपूजिताः ॥२८॥

मन्वन्तराणां तत्रैव भुक्त्वा कालं च सप्ततिम् ।
भोगानुच्चावचान्दिव्यान्मनसः प्रीतिवर्धनान् ॥२९॥

तस्माद्‌व्रजन्ति ते लोकं प्राजापत्यमनुत्तमम् ।
भुक्त्वा तत्रेप्सितान्भोगान्सर्वकामगुणान्वितान् ॥३०॥

मन्वन्तरमशीतिं च कालं सर्वसुखप्रदम् ।
तस्मात्पैतामहं लोकं यान्ति ते वैष्णवा द्विजाः ॥३१॥

मन्वन्तराणां नवति क्रीडित्वा तत्र वै सुखम् ।
इहाऽऽगत्य पुनस्तस्माद्विप्राणां प्रवरे कुले ॥३२॥

जायन्ते योगिनो विप्रा वेदाशास्त्रार्थपारगाः ।
एवं सर्वेषु लोकेषु भुक्त्वा भोगान्यथेप्सितान् ॥३३॥

इहाऽऽगत्य पुनर्यान्ति उपर्युपरि च क्रमात् ।
संभवे ते तु शतवर्षं द्विजोत्तमाः ॥३४॥

भुक्त्वा यथेप्सितान्भोगान्यान्ति लोकान्तरं ततः ।
दशजन्म यदा तेषां क्रमेणैवं प्रपूर्यते ॥३५॥

तदा लोकं हरेर्दिव्यं ब्रह्मलोकाद्‌व्रजन्ति ते ।
गत्वा तत्राक्षयान्भोगान्भुक्त्वा सर्वगुणान्वितान् ॥३६॥

मन्वन्तरशतं यावज्जन्ममृत्युविवर्जिताः ।
गच्छन्ति भुवनं पश्चाद्वाराहस्य द्विजोत्तमाः ॥३७॥

दिव्यदेहाः कुण्डलिनो महाकाया महाबलाः ।
क्रीडन्ति तत्र विप्रेन्द्राः कृत्वा रूपं चतुर्भुजम् ॥३८॥

दश कोटिसहस्राणि वर्षाणां द्विजसत्तमाः ।
तिष्ठन्ति शाश्वते भावे सर्वैर्देवैर्नमस्कृताः ॥३९॥

ततो यान्ति तु ते धीरा नरसिंहगृहं द्विजाः ।
क्रीडन्ते तत्र सौख्येन वर्षाणामयुतानि च ॥४०॥

तदन्ते वैष्णवं यान्ति पुरं सिद्धिनिषेवितम् ।
क्रीडन्ते तत्र सौख्येन वर्षाणामयुतानि च ॥४१॥

ब्रह्मलोके पुनर्विप्रा गच्छन्ति साधकोत्तमाः ।
तत्र स्थित्वा चिरं कालं वर्षकोटिशतान्बहून् ॥४२॥

नारायणपुरं यान्ति ततस्ते साधकेश्वराः ।
भुक्त्वा भोगांश्च विविधान्वर्षकोट्यर्बुदानि च ॥४३॥

अनिरुद्धपुरं पश्चाद्दिव्यरूपा महाबलाः ।
गच्छन्ति साधकवराः स्तूयमानाः सुरासुरैः ॥४४॥

तत्र कोटीसहस्राणि वर्षाणां च चतुर्दश ।
तिष्ठन्ति वैष्णवास्तत्र जरामरणवर्जिताः ॥४५॥

प्रद्युम्नस्य पुरं पश्चाद्‌गच्छन्ति विगतज्वराः ।
तत्र तिष्ठन्ति ते विप्रा लक्षकोटिशतत्रयम् ॥४६॥

स्वच्छन्दगामिनो हृष्टा बलशक्तिसमन्विताः ।
गच्छन्ति योगिनः पश्चाद्यत्र संकर्षणः प्रभुः ॥४७॥

तत्रोषित्वा चिरं कालं भुक्त्वा भोगान्सहस्रशः ।
विशन्ति वासुदेवेति विरूपाख्ये निरञ्जने ॥४८॥

विनिर्मुक्ताः परे तत्त्वे जरामरणवर्जिते ।
तत्र गत्वा विमुक्तास्ते भवेयुर्नात्र संशयः ॥४९॥

एवं क्रमेण भुक्तिं ते प्राप्नुवन्ति मनीषिणः ।
मुक्तिं च मुनिशार्दुला वासुदेवार्चने रताः ॥५०॥

इति श्रीमहापुराणे आदिब्राह्मे वैष्णवानां गतिख्यापनं नाम सप्तविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२२७॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:52:46.1930000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

पांच भ्रतार, एक नारी

  • पांच पांडवांची स्त्री एकच दौपदी होती त्यामुळें कांहीं वेळां मोठी चमत्कारिक स्थिति होत असे व अशाच एका प्रसंगीं अर्जुनास तीर्थयात्रेस जाण्याचा प्रसंग आला. याच शब्दांत एक उखाणा घालतात त्याचा अर्थ लेखणी असा होतो कारण लेखणीही पांच बोटांनी धरतात. 
RANDOM WORD

Did you know?

उगवत्या सूर्याला नमस्कार, मावळत्या का नाही?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site