संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्|द्वितीय खण्डः|
अध्यायः ०९४

खण्डः २ - अध्यायः ०९४

विष्णुधर्मोत्तर पुराण एक उपपुराण आहे.
अधिक माहितीसाठी प्रस्तावना पहा.


पुष्कर उवाच॥
शून्यालये श्मशाने वानेकवृक्षे चतुष्पथे॥
महादेवगृहे वापि मातृवेश्मनि वा स्वपेत् ॥१॥
न यक्षनागायतने स्कन्दस्यायतने तथा॥
कूलच्छायासु च तथा शर्करालोष्टपांसुषु ॥२॥
प्रस्वपेच्च तथा दर्भे विना दीक्षां व्रतं न च॥
धान्यगोदेवविप्राणां गुरूणां च तथोपरि ॥३॥
न चापि भिन्नविषये नाशुचौ नाशुचिस्तथा॥
नार्द्रपादश्च नग्नश्च नोत्तरापरमस्तकः ॥४॥
नाकाशे सर्वतः शून्ये न च चैत्यद्रुमे तथा॥
न गच्छेद्गुर्विणीं नारीं न गच्छेत्सितमूर्धजाम् ॥५॥
रजस्वलां रोगवतीं नायोनौ न बुभुक्षितः॥
नाभ्यक्तो न तथाभ्यक्तां न च पर्वणि भार्गव॥
शुक्रमोक्षमथाकाशे तिर्यग्योनौ च वर्जयेत् ॥६॥
एवं सदा यः कुरुते नृवीर सम्यग्यथोक्तं सुमनास्तरस्वी॥
तस्याशु पापं विलयं प्रयाति श्रियं च मुख्यां लभते सुखं च ॥७॥
इति श्रीविष्णुधर्मोत्तरे द्वितीयखण्डे मा०सं० रामं प्रति पुष्करोपाख्याने आचारकथनन्नाम चतुर्नवतितमोऽध्यायः॥९४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : December 09, 2022

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP