मराठी मुख्य सूची|स्तोत्रे|अन्य देवता स्तोत्रे|
नमःशिवायै गंगायै शिवदायै ...

गंगास्तुति - नमःशिवायै गंगायै शिवदायै ...

देवी देवतांची स्तुती करताना म्हणावयाच्या रचना म्हणजेच स्तोत्रे. स्तोत्रे स्तुतीपर असल्याने, त्यांना कोणतेही वैदिक नियम नाहीत. स्तोत्रांचे पठण केल्याने इच्छित फल प्राप्त होते.
In Hinduism, a Stotra is a hymn of praise, that praise aspects of Devi and Devtas. Stotras are invariably uttered aloud and consist of chanting verses conveying the glory and attributes of God.

नमःशिवायै गंगायै शिवदायै नमोनमः ।
नमस्ते रुद्ररूपिण्यै शांकर्यै ते नमोनमः ॥१॥
नमस्ते विश्वरूपिण्यै ब्रह्ममूर्त्यै नमोनमः ।
सर्ववेदस्वरूपिण्यै नमो भेषजमूर्तये ॥२॥
सर्वस्य सर्वव्याधीनां भिषक्श्रेष्ठ्यै नमोस्तु ते ।
स्थाणुजंगमसंभूत विषहन्त्र्यै नमोनमः ॥३॥
भोगोपभोगदायिन्यै भोगवत्यै नमो नमः ।
मन्दाकिन्यै नमस्तेस्तु स्वर्गदायै नमोनमः ॥४॥
नमस्त्रैलोक्यभूषायै जगद्धात्र्यै नमो नमः
नमस्त्रिशुक्लसंस्थायै तेजोवत्यै नमोनमः ॥५॥
नन्दायै लिंगधारिण्यै नारायण्यै नमोनमः
नमस्ते विश्वमुख्यायै रेवत्यै ते नमोनमः ॥६॥
बृहत्यै ते नमस्तेऽस्तु लोकधात्र्यै नमोनमः ।
नमस्ते विश्वमित्रायै नन्दिन्यै ते नमोनमः ॥७॥
पृथ्व्यै शिवामृतायै च सुवृषायै नमोनमः ।
शान्तायै च वरिष्ठायै वरदायै नमो नमः ॥८॥
उस्रायै सुखदोग्ध्र्यै च सञ्जीवन्यै नमोनमः ।
ब्रह्मिष्ठायै ब्रह्मदायै दुरितघ्न्यै नमोनमः ॥९॥
प्रणतार्तिप्रभञ्जिन्यै जगन्मात्रे नमोस्तु ते ।
सर्वापत्प्रतिपक्षायै मंगलायै नमो नमः ॥१०॥
शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे ।
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोस्तु ते ॥११॥
निर्लेपायै दुःखहन्त्र्यै दक्षायै ते नमोनमः ।
परात्परतरे तुभ्यं नमस्ते मोक्षदे सदा ॥१२॥
गंगे ममाग्रतो भूया गंगे मे देवि पृष्ठतः
गंगे मे पार्श्वयोरेहि त्वयि गंगेऽस्तु मे स्थितिः ॥१३॥
आदौ त्वमन्ते मध्ये च सर्वं त्वं गां गते शिवे
त्वमेव मूलप्रकृतिस्त्वं हि नारायणः परः ॥१४॥
गंगे त्वं परमात्मा च शिवस्तुभ्यं नमः शिवे
य इदं पठति स्तोत्रं भक्त्या नित्यं नरोपि यः ।
शृणुयाच्छ्रद्धया युक्तः कायवाक्चित्तसंभवैः
दशधा संस्थितैर्दोषैः सर्वैरेव प्रमुच्यते ॥१५॥

N/A

References : N/A
Last Updated : January 03, 2019

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP