मराठी मुख्य सूची|स्तोत्रे|अन्य देवता स्तोत्रे|
नमो हिरण्यगर्भाय ब्रह्मणे...

अभीष्टदब्रह्मस्तोत्रम् - नमो हिरण्यगर्भाय ब्रह्मणे...

देवी देवतांची स्तुती करताना म्हणावयाच्या रचना म्हणजेच स्तोत्रे. स्तोत्रे स्तुतीपर असल्याने, त्यांना कोणतेही वैदिक नियम नाहीत. स्तोत्रांचे पठण केल्याने इच्छित फल प्राप्त होते.
In Hinduism, a Stotra is a hymn of praise, that praise aspects of Devi and Devtas. Stotras are invariably uttered aloud and consist of chanting verses conveying the glory and attributes of God.नमो हिरण्यगर्भाय ब्रह्मणे ब्रह्मरूपिणे ।
अविज्ञातस्वरूपाय कैवल्यायामृताय च ॥१॥
यं न देवा विजानन्ति मनो यत्रापि कुण्ठितं ।
न यत्र वाक्प्रसरति नमस्तस्मै चिदात्मने ॥२॥
योगिनो यं हृदाकाशे प्रणिधानेन निश्चलाः ।
ज्योतिरूपं प्रपश्यन्ति तस्मै श्री ब्रह्मणे नमः ॥३॥
कालात् पराय कालाय स्वेच्छया पुरुषाय च ।
गुणत्रयस्वरूपाय नमः प्रकृतिरूपिणे ॥४॥
विष्णवे सत्त्वरूपाय रजोरूपाय वेधसे ।
तमसे रुद्ररूपाय स्थितिसर्गान्तकारिणे ॥५॥
नमो बुद्धिस्वरूपाय त्रिधाहंकृतये नमः ।
पञ्चतन्मात्ररूपाय पञ्चकर्मेन्द्रियात्मने ॥६॥
नमो मनः स्वरूपाय पञ्चबुद्धीन्द्रियात्मने ।
क्षित्यादि पञ्चरूपाय नमस्ते विषयात्मने ॥७॥
नमो ब्रह्माण्डरूपाय तदन्तर्वर्तिने नमः ।
अर्वाचीन पराचीन विश्वरूपाय ते नमः ॥८॥
अनित्यनित्यरूपाय सदसत्पतये नमः ।
समस्तभक्तकृपया स्वेच्छाविष्कृतविग्रह ॥९॥
तव निश्वसितं देवाः तव स्वेदोऽखिलं जगत् ।
विश्वा भूतानि ते पादः शीर्ष्णो द्यौस्समवर्तत ॥१०॥
नाभ्या आसीदन्तरिक्षंलोमानि च वनस्पतिः
चन्द्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यस्तव प्रभो ॥११॥
त्वमेव सर्वं त्वयि देव सर्वं स्तोता स्तुति स्तव्य इह त्वमेव ।
ईशा त्वया वास्यमिदं हि सर्वं नमोऽस्तु भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥१२॥
इति स्तुत्वा विधिं देवाः निपेतुर्दण्डवत्क्षितौ ।
परितुष्टस्तदा ब्रह्मा प्रत्युवाच दिवौकसः ॥१३॥
ब्रह्मोवाच:
यथार्थयाऽनया स्तुत्या तुष्टोऽस्मि प्रणताः सुराः ।
उत्तिष्ठत प्रसन्नोऽस्मि वृणुध्वं वरमुत्तमम् ॥१४॥
यः स्तोष्यत्यनया स्तुत्या श्रद्धावान् प्रत्यहं शुचिः ।
मां वा हरं वा विष्णुं वा तस्य तुष्टाः सदा वयं ॥१५॥
दास्यामः सकलान् कामान् पुत्रान् पौत्रान् पशून् वसु
सौभाग्यमायुरारोग्यं निर्भयत्वं रणे जयम् ॥१६॥
ऐहिकामुष्मिकान् भोगान् अपवर्गं तथाऽक्षयं ।
यद्यदिष्टतमं तस्य तत्तत्सर्वं भविष्यति ॥१७॥
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन पठितव्यः स्तवोत्तमः ।
अभीष्टद इति ख्यातः स्तवोऽयं सर्वसिद्धिदः ॥१८॥
इति स्कन्दपुराण-काशीखण्डान्तर्गतं अभीष्टद ब्रह्मस्तित्रम्

N/A

References : N/A
Last Updated : February 17, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP