मराठी मुख्य सूची|स्तोत्रे|अन्य देवता स्तोत्रे|
श्री स्कन्द उवाच योगीश्वर...

कार्तिकेय स्तोत्रं - श्री स्कन्द उवाच योगीश्वर...

देवी देवतांची स्तुती करताना म्हणावयाच्या रचना म्हणजेच स्तोत्रे.
A Stotra is a hymn of praise, that praise aspects of Devi and Devtas.


श्री स्कन्द उवाच
योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनंदनः । स्कन्दः कुमारः सेनानी स्वामी शंकरसम्भवः ॥
गांगेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वजः । तारकारिरुमापुत्रः क्रौञ्चारिश्च षडाननः ॥
शब्दब्रह्म समुद्रश्च सिद्धः सारस्वतो गुहः । सनत्कुमारो भगवान् भोग मोक्ष फलप्रदः ॥
शरजन्मा गुणादीशः पूर्वजो मुक्ति मार्गकृत् । सर्वागम प्रणेता च वाञ्छितार्थ प्रदर्शनः ॥
अष्टाविंशति नामानि मदीयानीति यः पठेत् । प्रत्यूषम् श्रद्धया युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत् ॥
महामन्त्रमया नीति मम नामानुकीर्तनम् । महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ॥

॥ इति श्री रुद्रयामले प्रज्ञाविवर्धनाख्यम्
श्रीमत्कार्तिकेयस्तोत्रम् संपूर्णम् ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : July 13, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP