मराठी मुख्य सूची|स्तोत्रे|अन्य देवता स्तोत्रे|
श्रियः कान्ताय कल्याणनिधय...

श्रीवेङ्कटॆशमङ्गलस्तोत्रम् - श्रियः कान्ताय कल्याणनिधय...

देवी देवतांची स्तुती करताना म्हणावयाच्या रचना म्हणजेच स्तोत्रे. स्तोत्रे स्तुतीपर असल्याने, त्यांना कोणतेही वैदिक नियम नाहीत. स्तोत्रांचे पठण केल्याने इच्छित फल प्राप्त होते.
In Hinduism, a Stotra is a hymn of praise, that praise aspects of Devi and Devtas. Stotras are invariably uttered aloud and consist of chanting verses conveying the glory and attributes of God.


श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् ।
श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ॥१॥
लक्ष्मीसविभ्रमालोकसद्मविभ्रमचक्षुषॆ ।
चक्षुषॆ सर्वलोकानां वेङ्कटॆशाय मङ्गलम् ॥२॥
श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाय मङ्गलाभराणाङ्घ्रये ।
मङ्गलानां निवासाय वेङ्कटॆशाय मङ्गलम् ॥३॥
सर्वावयवसौन्दर्यसंपदा सर्वचेतसाम् ।
सदा सम्मॊहनायास्तु वेङ्कटॆशाय मङ्गलम् ॥४॥
नित्याय निरवद्याय सत्यानन्द चिदात्मने ।
सर्वान्तरात्मने श्रीमद् वेङ्कटॆशाय मङ्गलम् ॥५॥
स्वतः सर्वविदे सर्वशक्तये सर्वशेषिणॆ ।
सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटॆशाय मङ्गलम् ॥६॥
परस्मै ब्रह्मणॆ पूर्णकामाय परमात्मने ।
प्रपन्नपरतत्वाय वेङ्कटॆशाय मङ्गलम् ॥७॥
अकालतत्वविश्रान्तावात्मानमनुपश्यताम् ।
अतृप्तामृतरूपाय वेङ्कटॆशाय मङ्गलम् ॥८॥
प्रायः स्वचरणौ पुंसां शरण्यत्वेन पाणिना ।
कृपया दर्शयते श्रीमद् वेङ्कटॆशाय मङ्गलम् ॥९॥
दयामृततरङ्गिण्याः तरङ्गैरतिशीतलैः ।
अपाङ्गैः सिञ्चते विश्वं वेङ्कटॆशाय मङ्गलम् ॥१०॥
स्रग्भूषाम्बरहेतीनां सुषमावहमूर्तये ।
सर्वार्तिशमनायास्तु वेङ्कटॆशाय मङ्गलम् ॥११॥
श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामिपुष्करणीतटॆ ।
रमया रममाणाय वेङ्कटॆशाय मङ्गलम् ॥१२॥
श्रीमद् सुन्दरजामातृमुनिमानसवासिने ।
सर्वलोकनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ॥१३॥
नमः श्रीवेङ्कटॆशाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणॆ ।
वासुदेवाय शान्ताय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ॥१४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : February 17, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP