संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
विषय सूची

स्तोत्र भारती कण्ठहार: - विषय सूची

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.

१  श्रीअग्निस्तुति:
२  श्रीअग्निस्तुति:
३  श्रीअग्निगीर्वाणास्यस्तोत्रम्
४  श्रीअत्रिऋषिस्तुति:
५  श्रीअत्रितनूभवस्तुति:
६  श्रीअनन्तपङ्केरुहनाभस्तव:
७  श्रीअब्जधरस्तव:
८  श्रीअभिनवद्वारका ( डङ्कपुर ) क्षेत्रे श्रीश्रीकान्तस्तुति:
९  श्रीअमरापगारविसुतास्तुति:
१० श्रीअम्बुधिजन्यनन्तस्तोत्रम्
११ श्रीअरुणाचलस्तव:
१२ श्रीअर्कविधुस्तव:
१३ श्रीअर्चि:पृथुस्तोत्रम्
१४ श्रीअर्चि:स्तव:
१५ श्रीअर्चि:पृथुस्तव:
१६ अवधूतश्रीसदाशिवेन्द्रस्तव:
१७ श्रीअश्वत्थनारायणस्तोत्रम्
१८ श्रीआयुर्वेदपरायणश्रीहरिस्तव:
१९ आर्याम्बिकाशङ्करशारदास्तव:
२० श्रीइन्द्रस्तोत्रम्
२१ श्रीइन्द्रबलिस्तुति:
२२ श्रीउमास्तुति:
२३ श्रीऋद्धिस्तव:
२४ श्रीऋद्धिसिद्धिस्तव:
२५ श्रीऋद्धिसिद्धिस्तुति:
२६ श्रीऋद्धिसिद्धिगणपतिस्तुति:
२७ श्रीऋद्धिसिद्धिगणपाष्टकस्तव:
२८ श्रीऋद्धिसिद्धिवल्लकदेवसेनिकास्तव:
२९ श्रीऋषभदेवस्तव:
३० श्रीऋषभदेवस्तव:
३१ श्रीऐडविडेयस्तुति:
३२ श्रीककुद्मिजनिभीमजास्तुति:
३३ श्रीककुद्मिजाभीष्मजास्तुति:
३४ श्रीककुद्मितनयाहलायुधस्तव:
३५ श्रीकपिलस्तुति:
३६ श्रीकपिलस्तुति:
३७ श्रीकपिलदेवस्तुति:
३८ श्रीकमलास्तव:
३९ श्रीकमलास्तुति:
४० श्रीकमलाधवशङ्करस्तोत्रम्
४१ श्रीकमलानृसिंहवपु:स्तोत्रम्
४२ श्रीकमलानृकेसरिस्तोत्रम्
४३ श्रीकमलारमेशस्तव:
४४ श्रीकरामलकयमीन्द्रस्तुति:
४५ श्रीकल्किस्तव:
४६ श्रीकुवेरजास्तोत्रम्
४७ श्रीकुवेरतनुजास्तव:
४८ श्रीकाडलीक्षेत्रे श्रीशङ्करशारदास्तव:
४९ श्रीकान्तासहस्रषोडशीमाधवस्तुति:
५० श्रीकार्तवीर्यस्तुति:
५१ श्रीकार्त्तवीर्यस्तुति:
५२ श्रीकालीकालभैरवस्तव:
५३ श्रीकाश्यपस्तुति:
५४ श्रीकुजघस्रे श्रीकुजस्तोत्रम्
५५ श्रीकुजघस्रे श्रीकुजगुहरेणुकाम्बास्तुति:
५६ श्रीकुडलीस्तुति:
५७ श्रीकुबेरस्तव:
५८ श्रीकूर्मतनुभगवत्स्तोत्रम्
५९ श्रीकूर्मावतारस्तव:
६० श्रीकृष्णास्तोत्रम्
६१ श्रीकृष्णास्तुति:
६१ श्रीकृष्णवासुदेवसङ्कर्षणस्मरारुधस्तव:
६३ श्रीकृष्णादिपञ्चकस्तव:
६४ श्रीकृष्णादिपञ्चकस्तुति:
६५ श्रीकृष्णद्वैपायनार्यस्तुति:
६६ श्रीक्षमादेशिकेन्द्र - श्रोतोटकाचार्यस्तुति:
६७ क्षोणीगुरुश्रीमन्नृसिंहार्याष्टकस्तुति:
६८ श्रीक्षमादेशिकेन्द्रश्रीनृसिंहगुर्वष्टकस्तोत्रम्
६९ श्रीक्षीरसमुद्रराजतनयास्तोत्रम्
७० श्रीक्षेत्राधिपतिस्तोत्रम् - डाकोरश्रीकृष्णचन्द्रस्तुति:
७१ क्षाणीधरसुताशशाङ्कधरस्तव:
७२ श्रीक्षोणीवराहस्तोत्रम्
७३ श्रीगणपतिहयग्रीवनृसिंहकल्किस्तोत्रम्
७४ श्रीगणेड्गुहाम्बास्तोत्रम्
७५ श्रीगणेशस्तव:
७६ श्रीगणेशस्तव:
७७ श्रीगणेशहयकण्ठनृसिंहकल्किसोत्रम्
७८ श्रीगंगास्तोत्रम्
७९ श्रीगंगायमुनास्तुति:
८० श्रीगंगायमुनास्तोत्रम्
८१ श्रीगिरिजास्तुति:
८२ श्रीगिरिजागिरिशयो: स्तुति:
८३ श्रीमास्तोत्रम्
८४ श्रीगीर्हर ( प्रदोषाधिप ) स्तुति:
८५ श्रीगुरुस्तोत्रम्
८६ श्रीगुरुदत्तवाणीस्तुति:
८७ श्रीगुरुदत्तात्रेयनवरत्नमालिकास्तव:
८८ श्रीगुरुपरमगुरुस्तोत्रम्
८९ श्रीगुरुशुक्रस्तुति:
९० श्रीगुर्वादिचतुष्टयस्तोत्रम्
९१ श्रीगुर्वादिदेशिकचतुष्टयस्तोत्रम्
९२ श्रीगुरूत्तंसस्तुति:
९३ श्रीगोगोवत्सकश्रीगोपालस्तुति:
९४ श्रीगोदावरीस्तोत्रम्
९५ श्रीगोपालबालस्तव:
९६ श्रीगोपीस्तव:
९७ श्रीगोपीमण्डलगोपालस्तव:
९८ श्रीगोमती ( डाकोर ) स्तुति:
९९ श्रीगोमातृस्तुति:
१०० श्रीगोमातृस्तव:
१०१ श्रीगोमातृस्तव:
१०२ श्रीमधुसूदनतीर्थपञ्चरत्नमालास्तव:
१०३ श्रीमधुसूदनाख्यधरणीगुरुपस्तुति:
१०४ श्रीगोविन्दपादाचार्यस्तोत्रम्
१०५ श्रीगोविन्दगुरुस्तोत्रम्
१०६ श्रीगौडपादगोविन्दशंकरगुरुस्तुति:
१०७ श्रीगौडपादगोविन्दशंकरगुरुस्तव:
१०८ श्रीगौडपादार्यस्तोत्रम्
१०९ श्रीगौतमस्तोत्रम्
११० श्रीगौरीस्तुति:
१११ श्रीघस्रादिपप्रभवस्तोत्रम्
११२ श्रीचन्द्रकुबेरस्तुति:
११३ श्रीचित्सुखाचार्यस्तुति:
११४ श्रीचेन्नपुरीस्थश्रीपार्थसारथिमन्दिरे श्रीपार्थसार्थिपार्थस्तोत्रम्
११५ श्रीछायादेवीसंज्ञादेवीभानुस्तव:
११६ श्रीछायादेवीस्तोत्रम्
११७ छायासंज्ञासूर्यस्तोत्रम्
११८ छायासंज्ञातुरंगीस्तोत्रम्
११९श्रीजगत्पतिस्तोत्रम्
१२० श्रीजगदम्बास्तोत्रम्
१२१ श्रीजगदेकचक्षु:सोत्रम्
१२२श्रौजनकतनयास्तव:
१२३ श्रीजमदग्निस्तुति:
१२४ श्रीजलजपदाचार्यस्तोत्रम्
१२५ श्रीजानकीस्तुति:
१२६ श्रीजीवकाव्यस्तुति:
१२७ श्रीजीवगुरुदत्तशारदास्तव:
१२८ श्रीजैमिन्यादिचतुष्टयस्तोत्रम्
१२९ श्री डङ्कनगरीट् ( डाकोरलक्ष्मी ) स्तोत्रम्
१३० श्रीज्ञानेश्वरस्तव:
१३१ श्रीज्ञानेश्वरस्तव:
१३२ श्रीझषावतारस्तुति:
१३३ डङ्कपुरावतंसरमण - श्रीकृष्णचन्द्रप्रभुस्तव:
१३४ श्रीमड्डङ्कपुराधिपलक्ष्मीदेवीलक्ष्मीकान्तस्तुति:
१३५ श्रीडङ्कपुरकमलालयास्तव:
१३६ श्रीडाकोरलक्ष्मीनारायणस्तोत्रम्
१३७ श्रीडाकोरलक्ष्मीस्तव:
१३८ श्रीडाकोरक्षेत्रे श्रीडङ्कपुरोनिलयाषोडशीस्तुति:
१३९ श्रीत्रयोदश्यां श्रीरतिस्मरस्तव:
१४० श्रीत्रयोदश्यां श्रीरत्यजस्तुति:
१४१ श्रीतालाङ्कश्रीविदर्भसुताधवस्तुति:
१४२ श्रीतिथ्यधिपस्तुति:
१४३ श्रीतिथ्यघिपस्तुति:
१४४ श्रीतिथिपतिस्तुति:
१४५ श्रीतिरुपतिवेङ्कटेशीस्तोत्रम्
१४६ श्रीतिरुपतिश्रीसप्तगिरीश्वरकमलस्वगृहवेङ्कटरमणस्तुति:
१४७ श्रीतुङ्गभद्रास्तोत्रम
१४८ श्रीतुङ्गास्तोत्रम्
१४९ श्रीतुङ्गास्तोत्रम्
१५० श्रीतुङ्गास्तोत्रम्
१५१ श्रीतुङ्गभद्रास्तव:
१५२ श्रीतुङ्गभद्रातीरवर्त्तिश्रीशृङ्गगिरिमण्डलान्तर्गतश्रीशकटपुरी ( वण्डगेडो ) क्षेत्रे श्रीमुरलीधरदत्तात्रेयस्तुति:
१५३ श्रीतुङ्गभद्रातीरवर्त्तिश्रीश्रृङ्गगिरिमण्डलान्तर्गत श्रीहरिहरपुरक्षेत्रे श्रीवचनप्रसूयुगलिकास्तव:
१५४ श्रीत्रिशक्तिस्तोत्रम्
१५५ श्रीत्रिशक्तिस्तोत्रम्
१५६ श्रीत्रिशक्ति - त्रिमूर्तिस्तव:
१५७ श्रीत्रिशक्ति ( त्रिमूर्त्ति ) स्तव:
१५८ श्रीत्रिशक्ति - त्रिमूर्तिस्तोत्रम्
१५९ श्रीदशम्यां तिथौ श्रीवासुकिस्तोत्रम्
१६० श्रीद्वारकाशारदापीठाधिष्ठितश्रीधरणिगुरु-श्रीत्रिविक्रमार्यनवरत्नमालिका-स्तुति:
१६१ श्रीद्वारकाशारदापीठाधीश्वर श्रीधात्रीगुरु श्रीत्रिविक्रमतीर्थाष्टकस्तव:
१६२ श्रीत्रिवेणीस्तोत्रम्
१६३ श्रीत्रिवेणीस्तोत्रम्
१६४ श्रीत्रिदशनदीकलिन्दजासरस्वतीस्तव:
१६५ श्रीदक्षिणामूर्त्यादितुर्युग-गुरुस्तोत्रम
१६६ श्रीदक्षिणमुखप्रमुखचतुर्युगगुरुस्तव:
१६७ श्रीदक्षिणास्यस्तव:
१६८ श्रीदक्षिणाननस्तव:
१६९ श्रीदशदिनक्पालस्तव:
१७० श्रीदशनायकस्तुति:
१७१ श्रीदशावतार ( बुद्ध ) स्तोत्रम्
१७२ श्रीदिनपस्तव:
१७३ श्रीदिनकरश्रीहिमकरस्तुति:
१७४ श्रीदिनमणिकुलमणिस्तव:
१७५ श्रीदिनाधिपधनाधिपादिस्तोत्रम्
१७६ श्रीदिनेशरजनीधवस्तव:
१७७ श्रीद्वारकालक्ष्मीनारायणस्तोत्रम्
१७८ श्रीद्वारका ( मूलद्वार ) शारदापीठाधिष्ठित श्रीजमदग्निमूर्धगुरुस्तुति:
१७९ श्रीद्वारका ( मूलद्वार ) शारदापीठपारम्परीणश्रीपरमगुरुश्रीसदानन्दतीर्थंगुरुस्तोत्रम्
१८० श्रीद्वारका ( मूलद्वार ) शारदापीठमारम्परीणश्रीकृष्णानन्दतीर्थगुरुस्तोत्रम्
१८१ श्रीद्वारकाशारदापीठपारम्परीणश्रीपरमगुरुश्रीविष्णुस्वामिस्तुति:
१८२ श्रीद्वारकाशारदापीठपारम्परीणश्रीपरमगुरुश्रीविष्णुतीर्थभगवत्स्तव:
१८३ श्रीद्वारकाशारदापीठपारम्परीण-श्रीपरमगुरुश्रीविष्णुस्वामिस्तुति:
१८४ श्रीद्वारकाशारसापीठपारम्परीणश्रीपरमगुरुश्रीविष्णुतीर्थभगवत्स्तुति:
१८५ श्रीद्वारकालक्ष्मीस्तुति:
१८६ क्षीद्वारकाधीश्वरशारदाचन्द्रमौलीश्वरस्तुति:
१८७ श्रीद्वारकाधीश्वर ( डाकोर ) स्तुति:
१८८ श्रीद्वारकाशारदाशिवस्तुति:
१८९ श्रीद्वारकाधीशवाणीशङ्कस्तुति:
१९० श्रीद्वारकालक्ष्मीवासुदेवस्तुति:
१९१ श्रीद्वारकाक्षेत्रे श्रीकुशस्थलनायकषोडशीस्तोत्रम्
१९२ श्रीदेवसेनिकास्तव:
१९३ श्रीद्वारकेशश्रीलक्ष्मीनारायणस्तव:
१९४ श्रीधन्वन्तरिस्तव:
१९५ श्रीधन्वन्तरिस्तव:
१९६ श्रीनर्मदास्तोत्रम्
१९७ श्रीनरनारायणस्तोत्रम्
१९८ श्रीनरनारायणस्तोत्रमू
१९९ श्रीनरहरिस्तव:
२०० श्रीनवखेटस्तव:
२०१ श्रीनवनायकस्तव:
२०२ श्रीनारायणस्तव:
२०३ श्रीनिरृतिस्तुति:
२०४ श्रीनिरृतिस्तव:
२०५ श्रीनृसिंहप्रह्लादस्तुति:
२०६ श्रीनृसिंहस्तुति:
२०७ श्रीश्रीनृसिंहप्रह्लादस्तुति:
२०८ श्रीनृसिंहस्तुति:
२०९ श्रीनूतनशङ्करगुरुस्तुति:
२१० श्रीनूतनद्वारका ( डाकोर ) क्षेत्रे श्रीडङ्कपुराधिपतिस्तोत्रम्
२११ श्रीमदब्जाङ्ध्रिप्रमुखचतुष्टयस्तव:
२१२ पक्षप्रदोषसमये श्रीस्मर - श्रीस्मरनिषूदन - श्रीशारदास्तोत्रम्
२१३ श्रीपद्मपादभगवत्स्तुति:
२१४ श्रीपरमकवित्वभूतिस्तोत्रम्
२१५ परमशिवसच्चिदानन्दसोत्रम्
२१६ पूर्वाश्रमीयवेदान्तगुरु - श्रीपरमशिवसच्चिदानन्दस्तुति:
२१७ श्रीपरशुरामस्तोत्रम्
२१८ श्रीपरशुरामकल्किस्तव:
२१९ श्रीपरशरभूशुकस्तोत्रम्
२२० श्रीपराशरात्मजातस्तुति:
२२१ श्रीपवनस्तव:
२२२ श्रीपंकजासनपंकजेक्षणपंकजारिधरप्रियास्तुति:
२२३ श्रीमत्पाथोजाङ्घ्रिस्तोत्रम्
२२४ श्रीपुष्कलाम्वास्तव:
२२५ श्रीपूर्णाम्बास्तव:
२२६ श्रीपूर्णास्तव:
२२७ श्रीपूणाम्बापुष्कलाम्बास्तुति:
२२८ श्रीपार्थस्तव:
२२९ श्रीपाण्डुरंगस्तुति:
२३० श्रीपाण्डुरंगस्तव:
२३१ श्रीपुत्तिगस्तुति:
२३२ श्रीनर्मदास्तव:
२३३ श्रीपूर्णास्तव:
२३४ श्रीपृथुस्तव:
२३५ पक्षप्रदोषसमये प्रदोषसमयाधिपशम्भुवाणीस्तव:
२३६ श्रीप्रह्लादस्तुति:
२३७ श्रीबलरामस्तव:
२३८ श्रीबादरायणशुकस्तोत्रम्
२३९ श्रीबादरायणतनूभवस्तव:
२४० श्रीबण्डगडीश्रीकृष्णानन्दस्वामिस्तुति:
२४१ श्रीबुधस्तव:
२४२ श्रीबुधस्तुति:
२४३ श्रीभगवतीस्तुति:
२४४ श्रीभद्रकालीस्तोत्रम्
२४५ श्रीभद्रास्तव:
२४६ श्रीभवानीस्तुति:
२४७ श्रीभवानुजास्तोत्रम्
२४८ श्रीभार्गवघस्रेश्रीभार्गवलक्ष्मीनारायणगीर्ललितास्तुति:
२४९ श्रीभार्गवीस्तुति:
२५० श्रीभुजगमहीशशायितनुभूरमणीस्तव:
२५१ श्रीभृगुप्रभूभृगुतनुजा ( कवीन्दिराकमलदृक् ) स्तव:
२५२ श्रीभूवराहस्तुति:
२५३ श्रीभैरवस्तुति:
२५४ वेदस्तुति:
२५५ श्रीमत्सुभद्रास्तोत्रम्
२५६ श्रीमंगलवासरे श्रीक्षितिभूषणमुखरेणुकाम्बास्तोत्रम्
२५७ श्रीमदाञ्जनेयस्तव:
२५८ श्रीमन्मथस्तुति:
२५९ श्रीमद्भार्गवभार्गवीस्मरगुरुश्रीभारतीपार्वतीस्तव:
२६० श्रीमंजुमंजुनाथस्तुति:
२६१ श्रीमदनस्तोत्रम्
२६२ श्रीमदनस्तोत्रम्
२६३ श्रीमधुसूदनतीर्थंस्तोत्रम्
२६४ श्रीमहालक्ष्मीस्तुति:
२६५ श्रीमहालक्ष्मीस्तुति:
२६६ श्रीमङ्गलवासरेsष्टम्यां तिथौ च श्रीजमदग्निकान्तास्तोत्रम्
२६७ श्रीमहाविष्णुस्तुति:
२६८ श्रीमहालक्ष्मीस्तुति:
२६९ श्रीमहाविष्णुशयनस्तव:
२७० श्रीमहासरस्वतीश्रीमहालक्ष्मीश्रीमहाकालीस्तोत्रम्
२७१ श्रीमहिषीषोडशसाहस्रीस्तव:
२७२ श्रीमहिषीसहस्रषोडशोस्मरगुरुस्तोत्रम्
२७३ श्रीमास्तोत्रम्
२७४ श्रीमाधव ( श्रीकेशव ) स्तुति:
२७५ श्रीमारीचात्रिवसिष्ठ ( सप्तर्षि ) स्तव:
२७६ श्रीमैथिलसुतारघूत्तमस्तुति:
२७७ श्रीमोक्षलक्ष्मीस्तुति:
२७८ श्रीमोहिनीस्तव:
२७९ श्रीमोहिनीशिवस्तोत्रम्
२८० श्रीयज्ञसूकरस्तोत्रम्
२८१ श्रीयदुकुलमणिस्तव:
२८२ श्रीयमस्तव:
२८३ श्रीयमस्तुति:
२८४ श्रीयमुनायदुनाथस्तव:
२८५ श्रीयमुनादुनायकाष्ठकस्तुति:
२८६ श्रीयादवकुलप्रजातहरिस्तव:
२८७ श्रीगोपालस्तव:
२८८ श्रीरघुनायकस्तव:
२८९ श्रीरघूत्तमस्तोत्रम्
२९० श्रीरतिस्तुति:
२९१ श्रीरमाकमलालयासोत्रम्
२९२ श्रीरमाधवनवरत्नमालास्तुति:
२९३ श्रीरमाधवस्तोत्रम्
२९४ श्रीरमेशगिरीश्वरस्तोत्रम्
२९५ श्रीरविप्रमुखनवखेटस्तव:
२९६ श्रीराधिकायदुकुलावतंसस्तोत्रम्
२९७ श्रीराधिकाप्राणकान्तस्तव:
२९८ श्रीरामकृष्णस्तव:
२९९ श्रीरामस्तोत्रम्
३०० श्रीरासलीला
३०१ श्रीराहुस्तव:
३०२ श्रीराहुकेतुस्तव:
३०३ श्रीराहुकेतुस्तव:
३०४ श्रीरुक्मिणीभामास्तुति:
३०५ श्रीरुक्मिणीप्राणकान्तस्तोत्रम्
३०६ श्रीरुक्मिणी - सुभद्रास्तुति:
३०७ श्रीरेणुकाम्बास्तुति:
३०८ श्रीरेणुकाम्बादेवीस्तोत्रम्
३०९ श्रीरेणुकाम्बास्तोत्रम्
३१० श्रीरेवतीस्तव:
३११ श्रीरेवतीरौहिणेयस्तुति:
३१२ श्रीरेवतीस्तोत्रम्
३१४ श्रीलक्ष्मीनारायणस्तुति:
३१५ श्रीलक्ष्मीनारायणस्तोत्रम्
३१६ श्रीलक्ष्मीदेवीस्तुतिs
३१७ श्रीलक्ष्म्यनन्तसरसीरुहनाभस्तव:
३१८ श्रीलक्ष्मीनृसिंहप्रह्लादस्तोत्रम्
३१९ श्रीललितास्तव:
३२० श्रीवचनसूसरसिजातनजासनस्तुति:
३२१ श्रीवरुणस्तुति:
३२२ श्रीवरुणस्तुति:
३२३ श्रीवरुणस्तव:
३२४ श्रीवल्लिदेवसेनागुहस्तुति:
३२५ श्रीवल्लिदेवसेनागुहस्तोत्रम्
३२६ श्रीबलिपञ्चचामरस्तुति:
३२७ श्रीवल्लीदेवसेनास्तव:
३२८ श्रीवल्लीस्तव:
३२९ श्रीवल्लीदेवीस्तुति:
३३० श्रीवल्लीदेवसेनास्तुति:
३३१ श्रीगुहस्तुति:
३३२ श्रीवल्लेदेवसेनागुहस्तुति:
३३३ श्रीवल्लीश्रीदेवसेनास्तुति:
३३४ श्रीवशिष्ठस्तुति:
३३५ श्रीवाणीशशिडिम्भमौलिमणिभाग्गर्भैंकदन्तस्तव:
३३६ श्रीवामनबलिस्तुति:
३३७ श्रीवामनमूर्तिहरिस्तोत्रम्
३३८ श्रीवानस्तव:
३३९ श्रीवासरतिथिसौर्यश्वत्थस्तोत्रम्
३४० श्रीवासुकिस्तोत्रम्
३४१ श्रीवासुदेवादिब्यूहस्तोत्रम्
३४२ श्रीविद्याशंकरार्यस्तुति:
३४३ श्रीविधिप्रियाश्रीहरिप्रियाश्रीशिवप्रियास्तोत्रम्
३४४ श्रीविधिमाधवशंकरस्तुति:
३४५ श्रीविधिरमणीस्तुति:
३४६ श्रीविधिहरिहरस्तव:
३४७ श्रीविधिहरिशंकरस्तव:
३४८ श्रीविधुस्तुति:
३४९ श्रीविश्वामित्रषिंस्तुति:
३५० श्रीविष्णुस्तोत्रम्
३५१ श्रीविष्णुत्रिविक्रमाष्टकस्तुति:
३५२ श्रीवीरभद्रस्तव:
३५३ श्री वेदं वेंकटरायशास्त्रीस्तव:
३५४ श्रीवेंकटरायशास्त्रिचरणस्तव:
३५५ श्रीवेङ्कटेशस्तव:
३५६ श्रीवेंकटेशी - तिरुपतिस्तोत्रन्
३५७ श्रीवैरोचनिश्रीवामनस्तोत्रम्
३५८ श्रीव्यासकीरस्तुति
३५९ श्रीव्यासादिपञ्चकस्तोत्रम्
३६० श्रीश्रृंगगिरिक्षेत्रे श्रीगिरिजापतिशारदास्तव:
३६१ श्रीश्रृङ्गगिरिपीठाधीश्वर - श्रीदेशिकभूपस्तोत्रम्
३६२ श्रीश्रृंगपीठाधीश्वर श्रीक्षितिगुरु - श्रीनृसिंहगुरु - दशकस्तोत्रम्
३६३ श्रीरमणस्तोत्रम्
३६४ श्रीश्रृंगगिरिपीठाधिष्ठितश्रीजगद्गुरु श्रीविद्यातीर्थ - श्रीभारतीकृष्ण - श्रीविद्यारण्यस्तोत्रम्
३६६ श्रीश्रृङ्गगिरिपीठाधिष्ठित - श्रीविद्यातीर्थ - क्षमागुरुशेखर - षट्पदीस्तुति:
३६७ श्रीश्रृङ्गगरि - पीठपारम्परीण - श्रीविद्याशंकरदेशिकस्तुति:
३६८ श्रीश्रृंगगिरिपीठाधीश्वर - श्रीजगद्गुरु - श्रीभारतीकृष्ण देवस्तुति:
३६९ श्रीश्रृंगगिरिपीठाधीश्वर - श्रीभारतीकृष्ण - श्रीविद्यारण्याष्टक - स्तोत्रम्
३७० श्रीश्रृंगगिरिपीठाधिष्ठितश्रीपरमगुरु - श्रीनरहरिशुकस्तोत्रम्
३७१ श्रीश्रृंगगिरिपीठाधिष्ठित श्रीनरहरिसच्चिदानन्दभारती - गुरुस्तोत्रम्
३७२ श्रीश्रृंगगिरिपीठाधिष्ठित - श्रीनरहरिसच्चिदानन्दगुरुस्तव:
३७३ श्रीश्रृंगगिरिपीठपारम्परीणश्रीपरमगुरु - श्रीनृसिंहगुरुस्तव:
३७४ श्रीश्रृंगगिरिपीठाधीश्वरश्रीजगद्गुरु श्रीनृसिंहगुरूत्तमस्तव:
३७५ श्रीश्रृंगगिरिपीठाधौश्वर श्रीनृसिंहद्वयस्तुति:
३७६ श्रीश्रृंगगिरिपीठाधिष्ठित श्रीनृहरिगुरुस्तुति:
३७७ श्रीश्रृङ्गगिरिपीठाधीश्वरश्रीजगद्गुरु - श्रीसच्चित्सुखपरमहंसस्तोत्रम्
३७८ श्रीसच्चित्सुखपरमहंसस्तुति:
३७९ श्रीसच्चिन्मुखनवनृसिंहगुरुस्तुति:
३८० श्रीसच्चित्सुखशिवनवनृसिंहस्तोत्रम्
३८१ श्रीसच्चिदानन्दजगद्गुरुस्तोत्रम्
३८२ श्रीक्षितिगुरुनृसिंहचरणनवरत्नमालिकास्तुति:
३८३ श्रीनृसिंहगुरूत्तमस्तव:
३८४ श्रीनृसिंहशशाङ्कशेखरभारतीगुरुस्तव:
३८५ श्रीसच्चिदानन्दनरहरिस्तव:
३८६ श्रीनरहरिगुरुस्तव:
३८७ श्रीसच्चिन्मोदनृसिंहदेशिकपतिस्तोत्रम्
३८८ श्रीनृसिंहदेशिकेन्द्रषट्पदीस्तुति:
३८९ संयमिक्षितिपतिस्तुति:
३९० श्रीशिवनवनृहरिस्तोत्रम्
३९१ श्रीनृसिंहचरणस्तवम
३९२ श्रीजगद्गुरुस्तोत्रम्
३९३ श्रीसच्चिदानन्दस्तुति:
३९४ श्रीदेशिकेन्द्राष्टकस्तव:
३९५ श्रीदेशिकराजनवरत्नमालिकास्तुति:
३९६ श्रीनृसिंहभारतीद्वयस्तोत्रम्
३९७ श्रीसच्चिदानन्दशिवनवनृसिंहभारतीस्तव:
३९८ श्रीश्रृंगगिरिगुरुस्तव:
३९९ श्रीकृष्णानन्दतीर्थस्तव:
४०० श्रीशकटपुरक्षेत्रे श्रीवेणुगोपालदत्तात्रेयस्तोत्रम्
४०१ श्रीशक्रस्तव:
४०२ श्रीशफरावारस्तव:
४०३ श्रीशरवणभवस्तव:
४०४ श्रीशंकराचार्यनवरत्नमालिकास्तव:
४०५ श्रीशंकरादिपकस्तव:
४०६ श्रीशारदाब्जधरवालुकेश्वरस्तव:
४०७ श्रीशारदास्तुति:
४०८ श्रीशास्तृस्तव:
४०९ श्रीशास्तृपत्नीस्तुति:
४१० श्रीशिवगङ्गास्तुति:
४११ श्रीशिवनृसिंहचरणस्तुति
४१२ जगद्गुरुयतीन्द्रसार्वभौमस्त्व:
४१३ श्रीशुकवनक्षेत्रे श्रीपद्मिनी - शुकवनेश्वरस्तुति:
४१४ श्रीशुक्रस्तव:
४१५ श्रीसुधिजनु: ( कार्तिकेय ) स्तुति:
४१६ श्रीशेषस्त्व:
४१७ श्रीशेषशायिश्रोमहाविष्णुस्तुति:
४१८ श्रीसच्चिदानन्दस्तीत्रम्
४१९ श्रीसच्चिदानन्दसरस्वतीस्तोत्रम्
४२० श्रीसच्चिन्मोदक्ष्मागुरुस्तोम्
४२१ श्रीसत्यनारायणस्तुति:
४२२ श्रीसत्यनारायणस्तोत्रम्
४२३ श्रीसप्तगिरी श्वरदम्पति श्रीवेङ्कटेशस्तुति:
४२४ श्रीसप्तगिरीश्वर ( तिरुपति ) क्षेत्रे श्रीवेंकटेशस्तोत्रम्
४२५ अथश्रीसदाशिवमस्करिवर्यस्तोत्रम्
४२६ श्रीसनकादिपञ्चकस्तुति:
४२७ श्रीसरस्वतीशशिधरवालुकेश्वरस्तुति:
४२८ श्रीसरस्वतीस्तुति:
४२९ श्रीसरस्वती ( प्रभासपत्तन )स्तुति:
४३० श्रीसरस्वती ( प्रभास ) स्तोत्रम्
४३१ श्रीसरस्वतीस्तुति:
४३२ श्रीसिद्धिस्तव:
४३३ श्रीसिद्धिस्तव:
४३४ श्रीसीतादेवीस्तुति:
४३५ श्रीसीतारधूत्तमतनुस्तोत्रम्
४३६ श्रीसुभद्रिकाहरिसखस्तोत्रम्
४३७ श्रीसुरभिगोपालस्तव:
४३८ श्रीसुवर्णपक्षस्तोत्रम्
४३९ श्रीसुभद्रार्जुनस्तव:
४४० श्रीसुपर्बदेशिकस्तोत्रम्
४४१ श्रीसुरारिदेशिकस्तव:
४४२ श्रीसुरेश्वरगुरुस्तव:
४४३ श्रीसूर्यस्तव:
४४४ श्रीसोमघस्रे श्रीशशिशशिकलाधरस्तोत्रम्
४४५ श्रीसौर्यश्वत्थनारायणस्तुति:
४४६ श्रीसौरिस्तुति:
४४७ श्रीसञ्ज्ञादेवीस्तुति:
४४८ श्रीसञ्ज्ञास्तुति:
४४९ श्रीस्थिरवासरे श्रीसत्यनारायणस्तुति:
४५० स्थिरवासरे - श्री - अश्वत्थनारायण -स्तोत्रम्
४५१ श्रीस्थिरवासरस्तुति:
४५२ श्रीस्मरदयितास्तुति:
४५३ श्रीहयगलमूर्तिस्वोत्रम्
४५४ श्रीहनुमत्स्तुति:
४५५ श्रीहरिस्तौत्रम्
४५६ श्रीहरिवटुस्तव:
४५७ श्रीहरिबलिस्तोत्रम्
४५८ श्रीहरिहरपुरक्षेत्रस्तोत्रम्
४५९ श्रीहरिस्तुति:
४६० श्रीहरिस्तव:
४६१ श्रीहरिस्तव:
४६२ श्रीहायनाधिनाथस्तोत्रम्
४६३ श्रीहिमगिरिवर्ष्मसम्भवास्तुति:
४६४ श्रीजगदम्ब ( पद्मा ) स्तुति:

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP