TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीगीर्हर ( प्रदोषधिप ) स्तुति:

श्रीगीर्हर ( प्रदोषधिप ) स्तुति:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीगीर्हर ( प्रदोषधिप ) स्तुति: [ स्रग्विणी ]
तोयदाशोकचूताच्छभिन्नोत्पल -
नव्यमल्लीषुमुख्यारिजोत्तोषितौ ।
तज्जितस्वान्तरङ्गालिलभ्येतरौ
नौम्यजस्रं प्रदोषाधिपौ गीर्हरौ ॥१॥
रोगदौर्बल्यजारठ्यदुष्पञ्चता -
मुख्यसर्वेष्टभिन्नावलीद्राग्धरौ ।
इन्द्रचन्द्रादिगीर्वाणपूगार्चितो
नौम्यसस्रंप्रदोषाधिपौ गीर्हरौ ॥२॥
नैजवाग्वैखरीश्रीततिह्रेपित -
त्रैदशाचार्ययक्षेशतालभ्यते ।
रङ्कमूकैरपि द्राग्यदङ्घ्रिस्मृते -
र्नौम्यजस्रं प्रदोषाधिपौ गीर्हरौ ॥३॥
भूधरप्रोद्भवाश्रीशनाभ्युद्भवा -
म्भोजसञ्जातहृत्पद्मघस्राधिपौ ।
दीनकारुण्यसिन्धुस्वचित्ताम्बुजौ
र्नौम्यजस्रं प्रदोषाधिपौ गीर्हरौ ॥४॥
नागचर्माम्बरं नागधिवकृत्कचां
नागवक्त्रादिसंसेविताङ्घ्रिद्वयौ ।
नागमुख्यप्रदौ नागमुख्येडितौ
र्नौम्यजस्रं प्रदोषाधिपौ गीर्हरौ ॥५॥
पारदक्षीरनीराच्छबहक्षिपा -
नाथकर्पूरधिक्कृत्तनूरोचिषौ ।
नम्रसर्वाघभस्मोकृदङ्घ्रिस्मृती
र्नौम्यजस्रं प्रदोषाधिपौ गीर्हरौ ॥६॥
ह्रस्वदीर्घादिवैशिष्टयहोनाक्षर -
ब्रह्मतत्त्वप्रकाशप्रसादनप्रियौ ।
कुम्भजोग्रश्रवोमुख्यमौनिस्तुतौ
र्नौम्यजस्रं प्रदोषाधिपौ गीर्हरौ ॥७॥
कामनालेशशून्यान्तरङ्गावले:
सत्वरं संसृतेर्यत्स्म्रुतिस्त्तारयेत् ।
कामकामीप्सिताशेषवस्तुप्रदौ
र्नौम्यजस्रं प्रदोषाधिपौ गीर्हरौ ॥८॥
राजतक्षोणिधृच्छ्रुङ्गमध्यालयं
भर्मभूभृत्पुरीनाथहृन्नायिकाम् ।
धर्ममुख्याखिलार्थव्रजस्र्हाणकौ
र्नौम्यजस्रं प्रदोषाधिपौ गीर्हरौ ॥९॥
भूमिभृद्भूमिभृत्स्थानभूषीकृत -
स्वाङ्घ्रिपाथोजनुर्भूङ्गनैजाशयो ।
सर्वलोकावलीपालितस्वज्ञकौ
र्नौम्यजस्रं प्रदोषाधिपौ गीर्हरौ ॥१०॥
मृत्युशिञ्ग्रस्तभूदेशिकेमोचिनीं
भानुभूपाशसन्मौनिभूमोचकम् ।
मूलहीनोकृतानम्रमोहव्रजौ
र्नौम्यजस्रं प्रदोषाधिपौ गीर्हरौ ॥११॥
धीविकारातिदूरस्वकीयाशय -
ध्यातनैजाङ्घ्रिपाथोजनुर्युग्मकौ ।
शूलवाणीदिभास्वत्स्वपाण्यम्बुजौ
र्नौम्यजस्रं प्रदोषाधिपौ गीर्हरौ ॥१२॥
तोयसञ्जातजप्राणकान्तामही -
धर्तृभर्त्रङ्गभूविग्रहावल्लभौ ।
ब्रह्मविष्ण्विन्द्रचन्द्रादिदेवार्चितौ
र्नौम्यजस्रं प्रदोषाधिपौ गीर्हरौ ॥१३॥
स्वाङ्घ्रिनीरोद्भवद्वन्द्वचिन्तारत -
स्वान्तसर्वश्रमध्वंसनैकव्रतौ ।
शान्तिदान्तिक्षमामुख्यसंस्पर्शकौ
र्नौम्यजस्रं प्रदोषाधिपौ गीर्हरौ ॥१४॥
क्षान्तपादाम्बुसञ्जातभक्तावली -
मन्तुनैजान्तरङ्गाख्यकारुण्यधी ।
मृत्युजिद्योगसिद्धिप्रदानप्रियौ
र्नौम्यजस्रं प्रदोषाधिपौ गीर्हरौ ॥१५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:49.8200000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ŪRMILĀ(ऊर्मिला)

  • Lakṣmaṇa married Ūrmilā, the daughter of King Janaka and the sister of Sītā. When Lakṣmaṇa went to the forest with Śrī Rāma and Sītā, Ūrmilā remained in Ayodhyā. After the forest life, Śrī Rāma and Lakṣmaṇa returned with Sītā. When Śrī Rāma was ruling over the country, two sons were born to Lakṣmaṇa by Ūrmilā. The elder son was named Takṣaka and the second was given the name Chatra- ketu. At the instruction of Śrī Rāma, Lakṣmaṇa went to the Eastern sea and killed the foresters there and built there a city called Agatī. Takṣaka was made the King of Agatī. Lakṣmaṇa then went to the western sea and killed the Barbarians there and built a city called Candramatī and made Chatraketu the King of that city. Being punished by Śrī Rāma, Lakṣmaṇa drowned himself in the river Sarayū. (See under Lakṣmaṇa). After that Ūrmilā jumped into a pile of fire and reached the world of Viṣṇu. [Uttara Rāmāyaṇa]. 
RANDOM WORD

Did you know?

In Hinduism, are women and men treated as equals?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site