TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीतिथ्यधिपस्तुति:

श्रीतिथ्यधिपस्तुति:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीतिथ्यधिपस्तुति: [ मयूरगति: ]
संसृतिसागरकुम्भभवान् भजदिष्टवितारककल्पमहीजान्
पाथसिसम्भवजिष्णुपदान् भुजगाम्बुदभृङ्गविजित्वरकेशान् ।
नम्रवरावलिदाननरताञ्छरदम्बुधरच्छवितस्करवस्त्रान्
वैश्रवणादिमनीरभवप्रभवावधितिथ्यधिपानहमीडे ॥१॥
निर्जरभूपतिनम्यपदांश्चरणस्मरणप्रतिपादितकाम्यान्
कृत्स्नजगत्ततिरक्षणकृत्स्वकलेवरमानससद्गुणरम्यान् ।
कृच्छ्रगताङ्घ्रिविनम्रवि [ नि ] कायकृपाब्धिकटाक्षनिमग्नकृतान्तान्
वैश्रवणादिमनीरभवप्रभवावधितिथ्यधिपानहमीडे ॥२॥
शौनकवर्णितकीर्त्तिपदान् धनमुख्यवितारकपादसमर्चान्
पारविहीनकृपाजलधीन् वनवासनसक्तमुनीश्वरपूज्यान् ।
नीरदजित्वरनीलकचान् खरसंसृतिसागरपारदसेवान्
वैश्रवणादिमनीरभवप्रभवावधितिथ्यधिपानहमीडे ॥३॥
दीनजनावनसक्तहृदो विनताखिलपापचयघ्नकटाक्षान्
पाणिधृताभयचिह्निमुखान् वनसम्भवदर्पहशोणनिजाङ्घ्रीन् ।
कारणवर्जितदानरतान् शरणागतरक्षणतुष्तहृदब्जान्
वैश्रवणादिमनीरभवप्रभवावधितिथ्यधिपानहमीडे ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:53.4270000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

radioactive strength

  • किरणोत्सार सामर्थ्य 
  • किरणोत्सार सामर्थ्य 
RANDOM WORD

Did you know?

ADHYAY 43 OF GURUCHARITRA IS WRONGLY PRINTED AND ADHYAY 47 AND 48 ARE SAME KINDLY CHANGE or make correction for it
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.