TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीनरहरिस्तव:

श्रीनरहरिस्तव:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीनरहरिस्तव: [ नर्कृटकम् ]
निजचरणाम्बुजम्भवरज:कणिकानतिकृन् -
निखिलमनोरथस्पृशिपरामरभूमिरुहम् ।
भजदसुरार्भकोदितमृतं विदधानमरं
भुजगमहीशभोगशयनं कलये नृहरिम् ॥१॥
पदसरसीरुहद्वयनमज्जनताहृदय -
स्थितसकलेष्टपूरणविधिप्रवणात्महृदम् ।
जनिमृतिचक्ररूपभवभीप्रमुखार्तितति -
प्रशमनपण्डिताङ्घ्रिविनुतिं कलये नृहरिम् ॥२॥
अवयवलावणीवशजिताखिलसृष्टिजगद् -
गतनरमतृकाम्यरुचिरोज्ज्वलकायरुचम् ।
कमलजशङ्करत्रिदिवराड्दहनाम्बुपति -
प्रमुखसुपर्वनम्यचरणं कलये नृहरिम् ॥३॥
निजपदसन्नतासुरजनु:पृथुकप्रणय -
स्फुटमतिरीतिरम्यधिषणाहृदयङ्गमतम् ।
असुरपशातकुम्भकशिपुच्छिदिकार्यकृते
कलितनवाकृतिं मुररिपुं कलये नृहरिम् ॥४॥
स्मृतिकणिकाप्रभाववशतत्क्षणनमद् -
विततिकृतान्तसाध्वसमुखाखिलदुष्टचयम् ।
अगतिकदीननम्रजनतानिखिलशिलसच् -
छुभततिकृत्कृपामृतनिधिं कलये नृहरिम् ॥५॥
अमरकमन्त्रिमुख्यरचिताश्रयभुग्विवश -
क्षितिगुरुशङ्करार्यभगवन्नुतपादयुगम् ।
पुनरपि पद्मपादभगवद्वशवर्तितया
प्रतिहृतभूमिगुर्वसुहृतिं कलये नृहरिम् ॥६॥
कनकमुखाखिलेप्सितवरव्रजदानकृति -
प्रवणपदाम्बुजातयुगलीजनिधूलिलवम् ।
त्रिभुवनवर्त्तिसर्वजनताकुशलादिकृते -
विरचितसर्वकार्यनिकरं कलये नृहरिम् ॥७॥
दशशतरश्मिसूतभाक्सहजाकृतिधृ -
च्छ्रु तिततिनैजवाहनधृतस्वमनोज्ञतनुम् ।
विनतसमस्तलोकदुरितोद्धरणैककृति -
प्रियनिजपादनीरजनुषं कलये नृहरिम् ॥८॥
नयनपदाम्बुजातजणमुक्कपिलादिनय -
प्रचयदनैजदिव्यचरणाम्बुजनु:करुणम् ।
करजनिदारितक्षितिधराधिककर्कशता -
लसितहिरण्यतल्पविपुलोरसमाकलये ॥९॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:59.2870000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

PRADYOTA II(प्रद्योत)

  • The first king of the dynasty of Pradyota. He was the son of a king called Śunaka. Pradyota is referred to as Śunakaputra in Vāyu Purāṇa. Kṣemaka alias Śunaka father of Pradyota was killed by Mlecchas (a barbarous tribe). To avenge the death of his father Pradyota under the advice of Nārada decided to conduct a Mleccha Yajña and for that purpose dug a Yajñakuṇḍa seventeen miles long and seventeen miles wide. The Yajña started and in that Yajṅa different kinds of Mlecchas were burnt to death. From then onwards Pradyumna got the name ‘Mlecchahantā’ (killer of Mlecchas). [Bhaviṣya Purāṇa]. 
RANDOM WORD

Did you know?

देवाचे तीर्थ ग्रहण करण्यासंबंधी शास्त्रीय संकेत कोणते?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site