TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीसनकादिपञ्चकस्तुति:

श्रीसनकादिपञ्चकस्तुति:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीसनकादिपञ्चकस्तुति: [ अश्वललितम् ]
भजदमरद्रुमांश्चरणगप्रकाम्यवरदान् कृताखिलकृतान्
भवभयभञ्जकान् सुरततिप्रशम्यचरणान् कृतान्तशमनान् ।
भगणाधिपसंनिभाम्बरकचान् सुरम्यचरितान् कृपार्द्रहृदयान्
सनकसनन्दनौ हृदि भजे सनातनसनत्कुमारसुजनीन् ॥१॥
जनकमुखार्चितान् विनतिकृत्कृताधहरणान् प्रसन्नगणापाञ्
जननमृतिप्रभून् घनभयोद्धृताखिलनताङ्घ्रिधूलिकणिकान् ।
तृणमतकाञ्चनान् कनकदान् सिताशयधिय: सुमेष्वतिशयान्
सनकसनन्दनौ हृदि भजे सनातनसनत्कुमारसुजनीन् ॥२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:56:13.1170000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

Supervisory staff

  • प्रयवेक्षी कर्मचारीवर्ग 
  • पर्यवेक्षी कर्मचारीवर्ग 
  • पर्यवेक्षण स्टाफ 
  • पर्यवेक्षी कर्मचारीवर्ग 
RANDOM WORD

Did you know?

"Maruti namaskar"
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site