TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीछायादेवीसञ्ज्ञादेवीभानुस्तव:

श्रीछायादेवीसञ्ज्ञादेवीभानुस्तव:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीछायादेवीसञ्ज्ञादेवीभानुस्तव: [ मात्रिकं दण्डकम् ]
करवरकान्तिह्रेपितपङ्कजसर्वाभिमतीन् भक्ताभीष्टदकल्पतरून्
शारदजलधरडम्बरवारकवस्त्रबृताङ्गान् भवमृतिभयमुखसंहर्तॄन् ।
वरवरनिकरश्राणनसक्तस्वहृदम्भोजान् भृङ्गभुजङ्गमनिजकेशान् ।
वारम्वारं छायादेवीसञ्ज्ञादेवीभानून् निजहृदि निदधेsहम् ॥१॥
कृष्णद्वैपायनमुखनतजननिकरादीप्सितकाम्यव्रातस्पृशिकर्तॄन् ।
कृत्तकृतान्तकृपाम्बुधिनैजकटाक्ष[क्षा]काङ्क्षकनम्यपदाम्भोजनियुगलान्
वारम्वारं छायादेवीसञ्ज्ञादेवीभानून् निजहृदि निदधेsहम् ॥२॥
चरणाम्बुजरतकाङ्क्षितवरततिदाननिषक्तान् मेनाद्यर्चितचरणाब्जान्
पारविवर्जितभवजनिनीरधिपारदनभनाञ् छौनकमुखमुनिविनुताङ्घ्रीन् ।
नीरधराखिलदर्पनिवारणनिपुणशिरोजान् कनकोदरमुखनिजरूपान्
वारम्वारं छायादेवीसञ्ज्ञादेवीभानून् निजहृदि निदधेsहम् ॥३॥
वाणीपाणिघटोद्भवमुखमुनिपूजितपादान् विनतजनव्रजपापहरान्
काणादादिमशास्त्रविबोधानुग्रहकर्त्तॄन् विनतासुतकृतसुतसारथीन् ।
एणविलोचनपङ्कजनयनान् घनकुचपङ्कजखरकिरणान्
वारम्वारं छायादेवीसञ्ज्ञादेवीभानून् निजहृदि निदधेsहम् ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:51.5830000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

pulmocutaneous arch

  • Zool. फुप्फुसत्त्वचा चाप 
RANDOM WORD

Did you know?

स्त्रिया पायात चांदीचे दागिने वापरतात, मग सोन्याचे कां नाही?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site