TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीद्वारकाधीशवाएशङ्करस्तुति:

श्रीद्वारकाधीशवाएशङ्करस्तुति:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीद्वारकाधीशवाएशङ्करस्तुति: [ कुसुमविचित्रा ]
अवितपदाम्भोजनिनतकोटीन् मनसिजवीणाधरगुहसेव्यान् ।
गुरुकरुणाम्भोनिधिनिजचित्तन् मुरहरवाणीशशिधृत ईडे ॥१॥
पदविनताल्यै कृतगजवाजिप्रमुखसमस्तेप्सितवरदानान् ।
हृदयगभैमीविधिगिरिजातान् मुरहरवाणीशशिधृत ईडे ॥२॥
विमलहृदम्भोरुहततिलभ्यान् नतजनतामुद्जलधिनिशेशान् ।
निरुपमविद्यीकृतनिजभक्तान् मुरहरवाणीशशिधृत ईडे ॥३॥
उरगपवर्ण्यस्वचरणशक्तीन् उडुपतिहासिस्वाशिशिरहासान् ।
प्रणतवरालीवितरणसक्तान् मुरहरवाणीशशिधृत ईडे ॥४॥
अखिलसुरालीनुतनिजपादान् नतहृदयाशाद्रुतकृतपूर्त्तीन् ।
प्रियकमलावार्जजधरकन्यान् मुरहरवाणीशशिधृत ईडे ॥५॥
विभवसमष्टिप्रदाप्दचिन्तॉंस्तनुजमनोभूभृगुगुहमुख्यान् ।
क्षितिगुरुराजार्जितपदपद्मान् मुरहरवाणीशशिधृत ईडे ॥६॥
विपुलकृपाशां भुवनधरित्री धात्री: साङ्ख्याभूतजनिभूमी: ।
तनुमतिमुख्याखिलसुषमाढ्यान् मुरहरवाणीशशिधृत ईडे ॥७॥
धृतहरवीणाहरिणकिशोरान् नयचयपण्डाप्रदनिजभक्तीन् ।
पदजितशोणामृतभवदर्पान् मुरहरवाणीशशिधृत ईडे ॥८॥
इहपरसर्वप्रमददपादाञ्छ्रुतिततिगीतप्रणवनिजाख्यान् ।
निजनिजमन्त्रप्रवणकृपाब्धीन् मुरहरवाणीशशिधृत ईडे ॥९॥
स्ववशगचेत:सुलभपदाब्जॉंस्तनुरुचिधूताङ्कनकचन्द्रान् ।
अन्तकभयहाञ्छुभततिदातॄन् मुरहरवाणीशशिधृत ईडे ॥१०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:58.7100000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

security check

 • सुरक्षा तपासणी 
RANDOM WORD

Did you know?

pl. kartiksnanache ani kakadariche mahatva sangave ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.