TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीत्रिविक्रमतीर्थाष्टकस्वव:

श्रीत्रिविक्रमतीर्थाष्टकस्वव:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीद्वारकाशारदापीठाधीश्वर श्रीधात्रीगुरु श्रीत्रिविक्रमतीर्थाष्टकस्वव: [ पृथ्वी ]
निजाङ्घ्रिसरसीरुहद्वयपरागधात्रीप्सिता -
खिलार्थततिदायकत्रिदशसद्मधात्रीरुहम् ।
पदाब्जनतिकृत्कृते निजकरस्थधात्रीफली -
कृताखिलनयव्रजं हृदि दधामि धात्रीगुरुम् ॥१॥
पयोभवसमस्त - भाभिइमतिहृत्करस्पष्टेत -
प्रणम्रभयनाशकृद्वरदबोधमुद्राधरम् ।
जपासुमदिनाधिपच्छविविजिष्णुकान्त्यञ्चिता -
म्बरावृतमनोहरस्वतनुमाश्रये सद्गुरुम् ॥२॥
पदार्चकजनावलीनिखिलकाम्यवस्तुव्रज -
प्रदानरतपङ्कजप्रभवकाम्यकार्यार्चनम् ।
भजामि शरणागतप्रणतरम्यचेतोsम्बुज -
प्रभावलवविज्जनप्रचयनम्यपादाम्बुजम् ॥३॥
जितेन्द्रियपरम्पराधिषणविष्णुतीर्थाभिध -
प्रकृष्ट्यमिभूमिभृत्करसरोजनु:संभवम् ।
भजामि विनतावलीविहितपापकोटिच्छटा -
निजाकृतिमदोद्धतद्विरददारिपञ्चाननम् ॥४॥
विदर्भपतिजामनोsम्बुजदिवाकरस्थापित -
प्रधान्निजधामगप्रवरशारदापीठकम् ।
भयानकभवार्णवप्रपतितावनादिव्रतै -
स्त्रिविक्रमनिजाभिधां सफलयन्तमीडे गुरुम् ॥५॥
सरोजसदनाधवत्रिदशपूर्वभूभामिनी -
कलानिधिशिरोमणिप्रमुखदेवताङ्घ्रयर्चकम् ।
पदाम्बुजनमज्जनानुभवगोचरप्राप्तिम -
त्कृतान्तकृतभीमुखादिशमनं कृपाब्धिं भजे ॥‍६॥
मरालविनतातनूजनिवृषप्रकाण्डाकृति -
स्वकीयवरवाहनप्रभृतिसर्वदेवतात्मकम् ।
सुवर्णमुखलौकिकाभ्युदययुक्तमामुष्मिका -
खिलेष्टसहितं भवाम्बुनिधिपारगं भावये ॥७॥
विरक्तिपरकाष्ठिकापिशुनवेणुदण्डोल्लस -
त्कराम्बुभवसूचिताभयवितारिचिन्मुद्रिकम् ।
सुवर्णधरणीधरप्रमुखलभ्यचामीकर -
त्रिविष्टपविलासिनीमुखविरक्तिदं संश्रये ॥८॥
द्रुतं नमदभीष्टदस्वचरणाम्बुजातस्मृते: -
समस्तनतकष्टहस्वचरणस्य पृथ्वीगुरो: ।
पदाब्जयुगलाष्टकं पठति यस्तदीया भवे -
न्निजावयवकाष्टकोल्लसितयोगसिद्धिर्ध्रुवम् ॥९॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:56.3670000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

मजकूर

  • पु. 
  • पु. ( ल .) दिरंगाई ; बोलाचाली ; केवळ वाटाघाट . ' प्रस्तुत मजकूरच आहे .' - पेद ३७ . ११९ . - विक्रिवि यथातथा ; बेताचा . 
  • लेखी माहिती ; हकीकत ; पत्रांतील वर्तमान . 
  • तोंडीं सांगितलेली बातमी , माहिती ; बोलणें . 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

Do we have copyrights for everything published on this website?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.