TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीत्रिशक्तिस्तोत्रम्

श्रीत्रिशक्तिस्तोत्रम्

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीत्रिशक्तिस्तोत्रम् [ कोकिलकम् ]
मनसिजरोषलोभमुखशत्रुकदम्बवशी
विहितनिजाशयालिदुरवापपदामृतजा: ।
विजितनिजेन्द्रियव्रजमन:सुलभस्वपदां -
बुजयुगलीर्भजै वचनसूकमलागिरिजा: ॥१॥
सरसिजपद्मदृग्वनजशत्रुधरामरराड् -
बलिमुखदेवदैत्यनिकरार्चितपादयुगी: ।
प्रणतजरापमृत्युविविधामयपूगहृति -
प्रवणहृदो भजे वचनसूकलागिरिजा: ॥२॥
अहह दरिद्रमूकनिकरा अपि यच्चरणा -
मृतजनिजन्मरेणुकणीकाकणिकास्मरणात् ।
झटिति भवन्ति नैजवसुगीर्जितपुण्यजना -
धिप [ ति ] गुरूर्भजै वचनसूकमलागिरिजा: ॥३॥
हिमकरतातमातृहिमदीधितिसप्रभवा -
हिमकिरणार्भकोलोलसितनैजशिरोमणी: ।
पदशरणागताखिलशुगावलिहृत्करुणा -
मृतसलिलनिधीर्भजे वचनसूकमलागिरिजा: ॥४॥
द्विरदपदातिवाजिरथकोशततिप्रमुखा -
खिलविभवप्रदायकनिजाङ्घ्रिसकृत्स्मरणा: ।
चरणसरोजभक्तजनताकृतपापतति -
द्विरदहरीन्भजे वचनसूकमलागिरिजा: ॥५॥
अहिपितृतात ( जनकार्य ) तातभुजगाधिपतल्पसरी -
सृपकृतकण्ठभूषणहृदम्बुजघस्रपतीन् ।
निजतनुरोचितविजितपारदभर्मदिना -
धिपनिकरा भजे वचनसूकमलागिरिजा: ॥६॥
निजमनुनागाक्षरजपप्रमुखै: सुलभी -
विहितपरापरक्षरपरात्मरहस्यमुखा: ।
अमृतभवोद्भवोरुजपराशरपुत्रशुक -
प्रमुखनुता भजे वचनसूकमलागिरिजा: ॥७॥
गुणनिकरै ( मणिभि: ) ( रुचिरगणै ) र्वशीकृतमनश्चतुरास्य -
चतुर्भुजपञ्चमुखापहृदात्मकरा: ( नखा: ) ।
पदनतिकृन्मनोरथतिद्रुतपूर्त्तिमुख -
व्रतरुचिरा भजे वचनसूकमलागिरिजा: ॥८॥
निरवधिसच्चिदाकृतिमनोज्ञसुखात्मकता -
प्रमुखनिजात्मबोधमुखसंस्पृशिसक्तमती: ।
विकसितपङ्कजाततुलसीप्रमुखप्रसवा -
र्चितचरणा भजे वचनसूकमलागिरिजा: ॥९॥
क्षितितलमुख्यलोकसुतलादिसमस्त तल -
व्रजसृजिपालनादिपटुशक्तिनिजाकृतिका: ।
अखिलचतु:समुद्ररशनक्षितिनायकित -
स्वपदनता भजे वचनसूकमलागिरिजा: ॥१०॥
ज्वरनृपयक्षमकष्टमुखसर्वविधार्त्तिजरा -
कुमरणमुख्यवैधकुलिपिव्रजहर्तृनती: ।
निजभुजविक्रमातिशयलेशनिराकृतदु -
र्जनविततीर्भजे वचनसूकमलागिरिजा: ॥११॥
लिखिलघटेष्टयाभयगदाम्बुजघटाशंखरथा -
वयवसृणीक्षुपुण्ड्रसुमराजिकराम्बुजनी: ।
विविधविकारलेशरहिताशययोगितति -
प्रणुतपदा भजे वचनसूकमलागिरिजा: ॥१२॥
सुरपतिवीतिहोत्रयमनिरृतिपाशिमरु -
त्सितकरुणाब्जमौलिविधितोयजनेत्रमुखै: ।
निजनिजकायैपूगविधिवत्कृतिसिद्धकृते
कलितपदा भजे वचनसूकमलागिरिजा: ॥१३॥
प्रणतिकृदन्तरक्षशमबाह्यखवर्गदमो -
परतितितिक्षाप्रमुखसाधनदानरता: ।
भवजलशेवधिप्रपतितानतिकृन्निखिल -
श्रमहरणीर्भजे वचनसूकमलागिरिजा: ॥१४॥
यमनियमासनासुयमनप्रमुखावयवा -
ष्टकयुतयोगसिद्धिदपदाम्बुजधूलिलवा: ।
अगतिनिजाङ्घ्रिपद्मशरणागतपापचया -
क्षमणरता भजे वचनसूकमलागिरिजा: ॥१५॥
हृदयगभक्तिलेशविलसन्नतिमिमां पूर्व -
निजचरणाम्बुजातयुगलीप्रणुतिं पठताम् ।
निखिलसमस्तवित्सदसि गेयमहत्त्वकला
बहुधनदीर्घजीवितसुपुत्रमुखेष्टयुता: ॥१६॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:55.9430000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

बीलाडी-बीलाडीनु हंसवुं थाय, ते उंदरनो जीव जाय

  • ( ही म्हण अनेक भाषांतून आढळते. ) ( गो.) मांजराचा खेळ होतो पण उंदराचा जीव जातो. वरिष्ठांची करमणूक पुष्कळ वेळां कनिष्ठांना फार जाचक होते. 
RANDOM WORD

Did you know?

What are the names for Ekadashi (11th day in fortnight)?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.