TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीदिनमणिकुलमणिस्तव:

श्रीदिनमणिकुलमणिस्तव:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीदिनमणिकुलमणिस्तव:
पवनजरविसुतपद्मप्रभवजमुखकलिताङ्घ्रिम् ।
त्रिभुवनजनततिपालं दिनमणिकुलमणिमीडे ॥१॥
निजपदसरसिजनम्रे - प्सितवरततिदकटाक्षम् ।
शरणगजनकरुणाब्धिं दिनमणिकुलमणिमीडे ॥१॥
क्षितिजनिनिजतनुप्रीतिस्मृतभवदिनपतिपूगम् ।
रथमुखसकलदपादं दिनमणिकुलमणिमीडे ॥१॥
स्वचरणनिपतितहर्षा - मृतनिधिजलनिधिजातम् ।
यतिजनसुलभपदाब्जं दिनमणिकुलमणिमीडे ॥१॥
स्वशयनविधृतसुमित्रा - तनुजनिरमभवरूपम् ।
अधिपतिमखिलकलानां दिनमणिकुलमणिमीडे ॥१॥
विरचितपदयुगभक्तव्रजवरवितरणदीक्षम् ।
विधुधरकृतचरणार्चं दिनमणिकुलमणिमीडे ॥६॥
अतितरजवकृतपाद - प्रपतितजननिखिलर्द्धिम् ।
सुरगणविनुतपदाब्जं दिनमणिकुलमणिमीडे ॥७॥
अगणितविभवनिकायस्पृशिरतचरणसरोजम् ।
जनकजतनुपरिरब्धं दिनमणिकुलमणिमीडे ॥१॥
सरसिजभवनगिरीशामरपतिमुखरचितार्चम् ।
कुशलवजनकशरीरं दिनमणिकुलमणिमीडे ॥१॥
अविरतकृतनिजसंज्ञा - जपनुतनिटिलहुताशम् ।
सकरुणहृदयपयोजं दिनमणिकुलमणिमीडे ॥१॥
तनुमतिमुखनिजसर्वा - वयवगसुषममनोज्ञम् ।
गिरिजनिमुखनुतकान्तं दिनमणिकुलमणिमीडे ॥१॥
अधिगतिनिखिलनयाली - कृतनिजपदरतलोकम् ।
स्वहसितहसितनिशेशं दिनमणिकुलमणिमीडे ॥१॥
धरणिगदिविभवभोगव्रजमुखसकलदपादम् ।
निजपदरुचितपद्मं दिनमणिकुलमणिमीडे ॥१॥
श्रुतिशिखरमुखरगीत - प्रवणगपरमरहस्यम् ।
निजमनुजपपरितुष्टं दिनमणिकुलमणिमीडे ॥१॥
निरुपमनिजतनुकान्ति - प्रशमितजलधरदर्पम् ।
विनियतमतिसुलभाङ्घ्रिं दिनमणिकुलमणिमीडे ॥१॥
कृतनिजपदनतिपूगा - खिलशुभवितरणसक्तम् ।
यममुखभयचयनाशं दिनमणिकुलमणिमीडे ॥१॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:57.8030000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

discussion

 • स्त्री. चर्चा 
 • स्त्री. चर्चा 
 • न. विवेचन 
 • directed discussion 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

भावाला राखी बांधण्यामागील धार्मिक अथवा भावनिक महत्व काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,108
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 326,018
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.