TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीमहिषेसहस्रषोडशीस्मरगुरुस्तोत्रम्

श्रीमहिषेसहस्रषोडशीस्मरगुरुस्तोत्रम्

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीमहिषेसहस्रषोडशीस्मरगुरुस्तोत्रम् [ मेघविस्फूर्जिता ]
रतिस्वान्ताम्भ:सम्भवदिनमणिक्रोधलोभप्रमोहा -
वलेपादिस्वारिव्रजविवशधीलभ्यभिन्नाङ्घ्रिपद्माम् ।
निरागाम्भोराशिस्वहृदयसरोजाततूर्णाप्यपादां
भजे क्षीराम्भोधिप्रभववपुषं सन्ततं नौमि देवीम् ॥१॥
विडौजोवारीशप्रभुशुचिदिनाध्यघ्यक्षरात्रीशमुख्या -
मरैर्विन्ध्यालीशप्रमुखदितिभूसत्तमै:स्वार्चिताङ्घ्रिम् ।
पदाम्भोजासक्तस्वहृदयजरादुर्मृतिघ्नस्ववीक्षां
भजे क्षीराम्भोधिप्रभववपुषं सन्ततं नौमि देवीम् ॥२॥
दरिद्रेशा विधालवविरहिताश्चापि यत्पादपाथो -
भवद्वन्द्वस्मृत्या निजविभवगीर्वैभवेनातिशीघ्रम् ।
धनाधीशं नाकिव्रजपतिगुरुं ह्रेपयन्तेsतिचित्रं
भजे क्षीराम्भोधिप्रभववपुषं सन्ततं नौमि देवीम् ॥३॥
षडूर्मिव्याप्ते संसृतिसलिलधौ दुस्तरे पारहीने
निमग्नानां स्वाङ्घ्रिप्रवणमनसां कारूनोवारिराशिम् ।
सुवर्णक्षोनीधृत्तनुजनिजनु:पूर्वजाप्राणकान्तां
भजे क्षीराम्भोधिप्रभववपुषं सन्ततं नौमि देवीम् ॥४॥
स्वपादाम्भोजातभ्रमरनिजहृत्पङ्कजानामरं या
करीन्द्राश्वानीकद्रविणरथभाक् सर्वलक्ष्मीप्रदात्री ।
पदस्मृतसङ्घातारचितदुरितारण्यदावाग्निकीलां
भजे क्षीराम्भोधिप्रभववपुषं सन्ततं नौमि देवीम् ॥५॥
शरास्याम्भोराशिस्ववदनरसस्वाननाकाशजाता
स्वकीयाशुक्षोणीरमणरसनाशक्त्यतीतापदानाम् ।
तनुच्छायालेशापजितकनकाम्भोजगर्भाभिमानां
भजे क्षीराम्भोधिप्रभववपुषं सन्ततं नौमि देवीम् ॥६॥
चतुर्वक्त्रोत्सङ्गप्रभवनिगमव्यासवर्ष्मप्रजाता -
प्रमुख्यर्षिव्रातै: सततकलितस्वीयपादारविन्दाम् ।
क्षरव्रातस्थास्तूत्तमपुरुषसम्भावितस्वापदानां
भजे क्षीराम्भोधिप्रभववपुषं सन्ततं नौमि देवीम् ॥७॥
सुखव्राताभीप्सायुतमतितया स्वाङ्घ्रिपद्माश्रितानां
समस्तेष्टस्पर्शव्रतधृतिमनोहारिसर्वस्वचेष्टाम् ।
निरीहस्वान्ताङ्घ्रिप्रवणजनताबन्धमोक्षप्रदात्रीं
भजे क्षीराम्भोधिप्रभववपुषं सन्ततं नौमि देवीम् ॥८॥
चतूरीतीन् वेदव्रजनिगदितान् पूरुषार्थान् पदाब्ज -
प्रणम्रेभ्यो दातुं युग [ प ] दिव या बाहुयुग्मद्वयाढ्या ।
सरोजातासीनां प्रथयितुमिव स्वानतस्वान्तवासं
भजे क्षीराम्भोधिप्रभववपुषं सन्ततं नौमि देवीम् ॥९॥
कृपार्द्रस्वापाङ्गप्रपतनलवै: केवलैर्भूर्भुव:स्व -
र्महोमुख्याशेषस्वरचितजगद्व्रातxक्षाप्रवीणाम् ।
चतु:पाथोराशिस्ववृतिधरणीपालतादानदक्षां
भजे क्षीराम्भोधिप्रभववपुषं सन्ततं नौमि देवीम् ॥१०॥
गलत्कुष्ठापस्मृत्यवनिपतिसन्तानयक्ष्मज्वरार्शो -
मुखाशेषव्याधिव्रजशमनकृतस्वाङ्घ्रिपद्मप्रणामाम् ।
घ्नतीं भक्तालीनां सपदि निखिलामासुरीं चित्तवृत्तिं
भजे क्षीराम्भोधिप्रभववपुषं सन्ततं नौमि देवीम् ॥११॥
स्वरोक:सङ्धारिप्रशमनकृते चक्रमुख्यायुधालीं
प्रणम्राशारत्रार्थं वरदभयहृन्मुद्रिके धारयन्तीम् ।
विकारालीहीनाशयहृदयसंस्थापितस्वाङ्घ्रियुग्मां
भजे क्षीराम्भोधिप्रभववपुषं सन्ततं नौमि देवीम् ॥१२॥
वनेजातस्वीयासनधरधरानुग्रहश्मिस्वचूडा -
मणिस्वर्गाध्यक्षामृतपतिसुताहविर्वह्निमुख्यार्चिताङ्घ्रिम् ।
प्रसूतोक्तिव्रातानगपतिसुताभासमानस्वपार्श्वां
भजे क्षीराम्भोधिप्रभववपुषं सन्ततं नौमि देवीम् ॥१३॥
पदाब्भूभक्तानां भवनिगडविच्छेदसिद्धयै जवेन
स्पृशन्तीं प्रज्ञास्पृक्शमदममुखाशेषसम्पन्निकायाम् ।
नमत्सर्वायासव्रजहृतिचणापाङ्गपातामजस्रं
भजे क्षीराम्भोधिप्रभववपुषं सन्ततं नौमि देवीम् ॥१४॥
यमादिस्वीयाङ्गांचितधरणिभृग्योगदानप्रमुख्यै -
र्यमादिपोद्भूताखिलभयततेर्मोचयन्तीं स्वनम्रान् ।
भजत्सङ्ख्यातीतप्रभवरचिताशेषपापापनेत्रीं
भजे क्षीराम्भोधिप्रभववपुषं सन्ततं नौमि देवीम् ॥१५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:56:04.2100000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अडोसा

 • पु. आडपडदा ; आच्छादन ; आडबाजू करण्याकरितां उभारलेला कूड ; दृष्टीस प्रतिबंध करण्यासाठीं केलेली पडद्यासारखी योजना ; आसरा . ( क्रि० करणें - घेणें - देणें ). [ अड्ड + सं . वस ] 
 • ना. आच्छादन , आडपडदा ; 
 • ना. आधार , आश्रय . 
RANDOM WORD

Did you know?

भारतीय विवाहसंस्थेचा पाया केव्हां घातला गेला?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Total Pages: 46,537
 • Hindi Pages: 4,555
 • Dictionaries: 44
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Marathi Pages: 27,517
 • Tags: 2,685
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,230
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.