TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीमहिषेसहस्रषोडशीस्मरगुरुस्तोत्रम्

श्रीमहिषेसहस्रषोडशीस्मरगुरुस्तोत्रम्

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीमहिषेसहस्रषोडशीस्मरगुरुस्तोत्रम् [ मेघविस्फूर्जिता ]
रतिस्वान्ताम्भ:सम्भवदिनमणिक्रोधलोभप्रमोहा -
वलेपादिस्वारिव्रजविवशधीलभ्यभिन्नाङ्घ्रिपद्माम् ।
निरागाम्भोराशिस्वहृदयसरोजाततूर्णाप्यपादां
भजे क्षीराम्भोधिप्रभववपुषं सन्ततं नौमि देवीम् ॥१॥
विडौजोवारीशप्रभुशुचिदिनाध्यघ्यक्षरात्रीशमुख्या -
मरैर्विन्ध्यालीशप्रमुखदितिभूसत्तमै:स्वार्चिताङ्घ्रिम् ।
पदाम्भोजासक्तस्वहृदयजरादुर्मृतिघ्नस्ववीक्षां
भजे क्षीराम्भोधिप्रभववपुषं सन्ततं नौमि देवीम् ॥२॥
दरिद्रेशा विधालवविरहिताश्चापि यत्पादपाथो -
भवद्वन्द्वस्मृत्या निजविभवगीर्वैभवेनातिशीघ्रम् ।
धनाधीशं नाकिव्रजपतिगुरुं ह्रेपयन्तेsतिचित्रं
भजे क्षीराम्भोधिप्रभववपुषं सन्ततं नौमि देवीम् ॥३॥
षडूर्मिव्याप्ते संसृतिसलिलधौ दुस्तरे पारहीने
निमग्नानां स्वाङ्घ्रिप्रवणमनसां कारूनोवारिराशिम् ।
सुवर्णक्षोनीधृत्तनुजनिजनु:पूर्वजाप्राणकान्तां
भजे क्षीराम्भोधिप्रभववपुषं सन्ततं नौमि देवीम् ॥४॥
स्वपादाम्भोजातभ्रमरनिजहृत्पङ्कजानामरं या
करीन्द्राश्वानीकद्रविणरथभाक् सर्वलक्ष्मीप्रदात्री ।
पदस्मृतसङ्घातारचितदुरितारण्यदावाग्निकीलां
भजे क्षीराम्भोधिप्रभववपुषं सन्ततं नौमि देवीम् ॥५॥
शरास्याम्भोराशिस्ववदनरसस्वाननाकाशजाता
स्वकीयाशुक्षोणीरमणरसनाशक्त्यतीतापदानाम् ।
तनुच्छायालेशापजितकनकाम्भोजगर्भाभिमानां
भजे क्षीराम्भोधिप्रभववपुषं सन्ततं नौमि देवीम् ॥६॥
चतुर्वक्त्रोत्सङ्गप्रभवनिगमव्यासवर्ष्मप्रजाता -
प्रमुख्यर्षिव्रातै: सततकलितस्वीयपादारविन्दाम् ।
क्षरव्रातस्थास्तूत्तमपुरुषसम्भावितस्वापदानां
भजे क्षीराम्भोधिप्रभववपुषं सन्ततं नौमि देवीम् ॥७॥
सुखव्राताभीप्सायुतमतितया स्वाङ्घ्रिपद्माश्रितानां
समस्तेष्टस्पर्शव्रतधृतिमनोहारिसर्वस्वचेष्टाम् ।
निरीहस्वान्ताङ्घ्रिप्रवणजनताबन्धमोक्षप्रदात्रीं
भजे क्षीराम्भोधिप्रभववपुषं सन्ततं नौमि देवीम् ॥८॥
चतूरीतीन् वेदव्रजनिगदितान् पूरुषार्थान् पदाब्ज -
प्रणम्रेभ्यो दातुं युग [ प ] दिव या बाहुयुग्मद्वयाढ्या ।
सरोजातासीनां प्रथयितुमिव स्वानतस्वान्तवासं
भजे क्षीराम्भोधिप्रभववपुषं सन्ततं नौमि देवीम् ॥९॥
कृपार्द्रस्वापाङ्गप्रपतनलवै: केवलैर्भूर्भुव:स्व -
र्महोमुख्याशेषस्वरचितजगद्व्रातxक्षाप्रवीणाम् ।
चतु:पाथोराशिस्ववृतिधरणीपालतादानदक्षां
भजे क्षीराम्भोधिप्रभववपुषं सन्ततं नौमि देवीम् ॥१०॥
गलत्कुष्ठापस्मृत्यवनिपतिसन्तानयक्ष्मज्वरार्शो -
मुखाशेषव्याधिव्रजशमनकृतस्वाङ्घ्रिपद्मप्रणामाम् ।
घ्नतीं भक्तालीनां सपदि निखिलामासुरीं चित्तवृत्तिं
भजे क्षीराम्भोधिप्रभववपुषं सन्ततं नौमि देवीम् ॥११॥
स्वरोक:सङ्धारिप्रशमनकृते चक्रमुख्यायुधालीं
प्रणम्राशारत्रार्थं वरदभयहृन्मुद्रिके धारयन्तीम् ।
विकारालीहीनाशयहृदयसंस्थापितस्वाङ्घ्रियुग्मां
भजे क्षीराम्भोधिप्रभववपुषं सन्ततं नौमि देवीम् ॥१२॥
वनेजातस्वीयासनधरधरानुग्रहश्मिस्वचूडा -
मणिस्वर्गाध्यक्षामृतपतिसुताहविर्वह्निमुख्यार्चिताङ्घ्रिम् ।
प्रसूतोक्तिव्रातानगपतिसुताभासमानस्वपार्श्वां
भजे क्षीराम्भोधिप्रभववपुषं सन्ततं नौमि देवीम् ॥१३॥
पदाब्भूभक्तानां भवनिगडविच्छेदसिद्धयै जवेन
स्पृशन्तीं प्रज्ञास्पृक्शमदममुखाशेषसम्पन्निकायाम् ।
नमत्सर्वायासव्रजहृतिचणापाङ्गपातामजस्रं
भजे क्षीराम्भोधिप्रभववपुषं सन्ततं नौमि देवीम् ॥१४॥
यमादिस्वीयाङ्गांचितधरणिभृग्योगदानप्रमुख्यै -
र्यमादिपोद्भूताखिलभयततेर्मोचयन्तीं स्वनम्रान् ।
भजत्सङ्ख्यातीतप्रभवरचिताशेषपापापनेत्रीं
भजे क्षीराम्भोधिप्रभववपुषं सन्ततं नौमि देवीम् ॥१५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:56:04.2100000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कर नाहीं, त्‍यास डर नाहीं

  • ज्‍या मनुष्‍यानें एखादा अपराध केलेला नसेल त्‍याला त्‍याबद्दलची भीति वाटण्याचे कारण नाही. ज्‍याच्या अंगी दोष नसतो तो उजळ माथ्‍यानें फिरतो. जो अपराधी असतो त्‍याला नेहमी धास्‍ती वाटत असते. 
RANDOM WORD

Did you know?

मी ह्या साईट साठी काही करू शकते काय
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.