TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीदशावतार(बुद्ध)स्तोत्रम्

श्रीदशावतार(बुद्ध)स्तोत्रम्

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीदशावतार(बुद्ध)स्तोत्रम् [ मेघविस्फूर्जिता ]
कनत्स्वर्णक्षोणीसदनरमणीवर्ष्मजातप्रमुख्या -
दिहामुत्रावाप्याद्विमुखहृदयैर्लभ्यपादारविन्दम् ।
अनेकेहाश्रेणीविवशमनसां दुर्लभस्वाङ्घ्रिपद्मं
भजे मायादेवीप्रभववपुषं मूर्त्तिकारुण्यसिन्धुम् ॥१॥
सुरेशम्भोधीशाहरिनरजनीनायकस्वाश्रयाश -
त्रिलोकीप्राणात्मप्रभृतिविनुतस्वाङ्घ्रिपाथ:प्रजातम् ।
जरादुर्मृत्यादिप्रशमनपटुस्वीयपादप्रसादं
भजे मायादेवीप्रभववपुषं मूर्त्तिकारुण्यसिन्धुम् ॥२॥
नितान्तं दारिद्र्यतिशयधिषणाजाड्यभाजोsपितूर्णं
यदङ्घ्य्म्भोजातस्मृतिलववशात् स्वीयलक्ष्मीवचोभ्याम् ।
कुबेरस्वर्गार्यौं विदधति सदा ह्रीविनम्रोत्तमाङ्गौ
भजे मायादेवीप्रभववपुषं मूर्त्तिकारुण्यसिन्धुम् ॥३॥
सुधाश्युर्वीधर्तृप्रजनितवपु:क्षोणिभृत्क्षोणिभृज्जा -
सहोद्भूतस्वाङ्गं प्रचुरकरुणोद्रेकतो जन्तुमात्रे ।
कृपामुख्यादर्शायितनवतनुभ्राजमानस्वमूर्त्तिं
भजे मायादेवीप्रभववपुषं मूर्त्तिकारुण्यसिन्धुम् ॥४॥
पदाम्भोजातालिस्वमतिनिकरागण्यभिन्नस्वजन्म -
व्रजेष्वज्ञानाघान्यकृषत महाहांसि तन्मूलनाशम् ।
ततश्चद्राक्तेषां भवजलनिधे: कर्णधारावतंसं
भजे मायादेवीप्रभववपुषं मूर्त्तिकारुण्यसिन्धुम् ॥५॥
वपुलविण्यश्रीनृपतनुजतासर्वविद्याधनाली -
प्रमुख्याढ्यस्तादृक्सकलविभवभ्राजमानस्वकान्ताम् ।
समृद्ध राज्यं यस्तृणलघुतया भावयन्नौज्झदेनं
भजे मायादेवीप्रभववपुषं मूर्त्तिकारुण्यसिन्धुम् ॥६॥
श्रुतिव्रातव्यासद्रुहिणतनुभूव्यासजाताश्वघोष -
प्रमुख्यै: सामोदं निगदितलवस्वीयचारित्रलेशम् ।
भुजङ्गक्षोणीभृन्निखिलरसनावर्ण्यभिन्नापदानं
भजे मायादेवीप्रभववपुषं मूर्त्तिकारुण्यसिन्धुम् ॥७॥
मुमुक्षासन्तोषप्रजनितसुखव्रातकाङ्क्षालिहैन्य -
सकामानम्राणामपि सकलसंश्राणकाङ्घ्र्यब्जचिन्तम् ।
क्षरालीतद्भिन्नप्रकृतिपरम: पूरुषोत्तंससञ्ज्ञ:
भजे मायादेवीप्रभववपुषं मूर्त्तिकारुण्यसिन्धुम् ॥८॥
प्रगीतो गीतायां मुरमुखरिपोर्योsभवत्तत्स्वरूपं
स्फुरत्स्वीयस्वान्तप्रणतहृदयोज्ज्वालितज्ञानदीपम् ।
पुमर्थव्रातद्राग्वितरणरतवीयहृत्तोयजातं
भजे मायादेवीप्रभववपुषं मूर्त्तिकारुण्यसिन्धुम् ॥९॥
प्रफुल्लाम्भोजातस्थलसलिलभूकेतकीकुन्दमल्ली -
बृहज्जातीमुख्यै: सुरभिकुसुमै: सन्ततं पूज्यपादम् ।
समस्तब्रह्माण्डव्रजपरिवृढोपात्तनम्यस्वरूपं
भजे मायादेवीप्रभववपुषं मूर्त्तिकारुण्यसिन्धुम् ॥१०॥
समस्ताभ्यो दिग्भ्यो निजपदयुगीमेत्य भक्तिप्रणम्रै -
र्धरित्रीशैर्विद्वन्मुकुटमणिभि: पामरैश्चार्चिताङ्घ्रिम् ।
ज्वरापस्मृत्यर्श:क्षयमुखरुजाव्रातविध्वंसकार्चं
भजे मायादेवीप्रभववपुषं मूर्त्तिकारुण्यसिन्धुम् ॥११॥
अमेयां मायालीं दुरधिगमताभ्राजमानां नितान्तं
य आसीद्विस्तृण्वञ्जनमनसि तन्मारसञ्ज्ञासुरघ्नम् ।
कराम्भोजभ्राजन्नमदभयदब्रह्मविज्ञानमुद्रं
भजे मायादेवीप्रभववपुषं मूर्त्तिकारुण्यसिन्धुम् ॥१२॥
अनङ्गक्षोभाय प्रकृतिविकृतिव्रातलेशातिदूर -
स्वचेतोयोगीन्द्रैरनिशकलितस्वीयपादाम्बुजातम् ।
सरोभूभूशम्भुप्रमुखदिविषत्संस्तुतस्वोपदेशं
भजे मायादेवीप्रभववपुषं मूर्त्तिकारुण्यसिन्धुम् ॥१३॥
भवाम्भोधौ मग्नाञ्झटिति तत उद्धृत्य कारुण्यसिन्धु -
र्य आत्मानन्दाब्घौ श्रितजनततीर्मज्जयन् स्वोपदेशै: ।
स्पृहाशान्तिव्रातप्रमुखमददाच्छ्रान्तिजालप्रणाशं
भजे मायादेवीप्रभववपुषं मूर्त्तिकारुण्यसिन्धुम् ॥१४॥
भजत्पाषण्डादिप्रमुखनिखिलापत्तिहृत्त्वं यदीयं
सुरेशश्रीनारायणकवचतो विश्वकर्मा पुराह ।
नतैन:क्षान्त्यब्धिं यमभयहरं संयमश्राणकाङ्घ्रिं
भजे मायादेवीप्रभववपुषं मूर्त्तिकारुण्यसिन्धुम् ॥१५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:57.2100000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

उंदीर मावेना बिळीं, त्याचे पुच्छीं तृणपुली

 • (तृणपुली = गवताची पेंढी) उंदीर पुरता जाण्याइतकेहि बीळ मोठे नसता त्याच्या शेपटीला बांधलेल्या बोरीच्या काट्या कशा आंत शिरणार? मुळांतच एखादी गोष्ट लहान असतां तीपासून मोठे कार्य घडून येण्याची अपेक्षा करणें व्यर्थ आहे. 
RANDOM WORD

Did you know?

सोळा वर्षाखालील मुलांना शनिची साडेसाती कां त्रस्त करत नाही?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.