संस्कृत सूची|पूजा विधीः|षोडशसंस्कारः|
अथ चौलसंस्कार निर्णय:

अथ चौलसंस्कार निर्णय:

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.॥ जन्मतोगर्भतोवाब्देप्रथमेथद्वितीयके ॥ तृतीयेपंचमेवापिचौलकर्म प्रशस्यते ॥ यद्वा सहोपनीत्यात्रकुलाचाराद्वयवस्थिति: ॥ उदगयनेशुक्लपक्षेगुरुशुक्रयोर्बाल्यवार्धकास्तमयाभावेअक्षयेअनधिकेचमासिज्योति: - लौकिकाग्नौतस्यसभ्यइतिनाम ॥ यदिगर्भाधानादिसंस्कारलोपस्तदाप्रायश्चित्तंकृत्वाकालात्ययनिमित्तंप्रायश्चित्तहोमंचकृत्वाचौलहोम: कार्य: ॥ तदाह ॥ भगवान् ॥ आरभ्याधानमाचौलात्कालेsतीतेतुकर्मणां ॥ व्याहृत्याज्यं सुसंस्कृत्यहुत्वाकर्मयथाक्रमं ॥ कार्यमितिशेष: ॥ मनु: ॥ जातकर्मादिसंस्कारा: स्वकालेनभवंतिचेत् ॥ चौलादर्वाकूप्रकुर्वीतप्रायश्चित्तादनंतरं ॥ शिशोर्मातरिगर्भिण्यांचूडाकर्मनकारयेत् ॥ पंचमाब्दात्प्रागूर्ध्वंतुगर्भिण्यामपिकारयेत् ॥सहोपनीत्व्बाकुर्याxxत्तदादोषोनविद्यते ॥ अत्र शिखानिर्णय: ॥ मध्येमुख्या एकाशिखाअन्याश्चपार्श्वादिभागेष्वितियथाकुलाचारंप्रवरसंख्ययाशिस्वाश्चूडासमयेकार्या: ॥ उपनयनकालेमध्यशिखेतरशिखानांवपनंकृत्वामध्यभागेएवोपनयनोत्तरंशिखाधार्या ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP