संस्कृत सूची|पूजा विधीः|षोडशसंस्कारः|
अथ मृतभार्यात्वदोषपरिहारोपाय

अथ मृतभार्यात्वदोषपरिहारोपाय

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.


तत्रपरिवेत्तृत्वपापात् मृतभार्यात्वं तत्पापपरिहाराय प्राजापत्यत्रयं चांद्रायणत्रयं कृत्वा असकृन्मृतभार्यात्वयोगे तदुभयत्रयमावृत्त्या कृत्वा ॥ मृतभार्यात्वनिरासद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं अयुतसंझ्यचर्वाज्यहोमं करिष्ये ॥ इतिसंकल्प्य ॥ अग्निस्थापनांते अन्वाधानं दुर्गाग्निविष्णून् अष्टाधिकायुतसंख्याभिश्चर्वाज्याहुतिभि: शेषेण स्विष्टकृतमित्यादि प्रतिदैवतं
तूष्णीं निरूप्य प्रोक्ष्य च त्यागकाले अष्टोत्तरायुतसंख्याहुतिपर्याप्तं चर्वाज्यं द्र्व्यं यथामंत्रलिंग दुर्गायैअग्नयेविष्णवेच नममेतित्यजेत् ॥ जातवेदसेइत्यनुवाकस्य उपनिषदऋषय: दुर्गाग्निविष्णवोदेवता: त्रिष्टुप्छंद: चर्वाज्यहोमेविनियोग: ॥ अनुवाकानुवृत्या प्रत्यृचंहोम: तत्र प्रथमं चतुराधिकपंचसहस्त्रसंख्यश्चरुहोमस्ततश्चतुरधिकपंचसहस्त्राज्य होम इत्येवमयुतहोम: होमशेषं समाप्य दशविप्रान्भो जयेदिति अथवा कस्यचिद्वाह्मणस्यविवाहंकुर्यात् ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP