संस्कृत सूची|पूजा विधीः|षोडशसंस्कारः|
आयुष्यवर्चस्यमित्यादि भूषणधारणमंत्रा:

आयुष्यवर्चस्यमित्यादि भूषणधारणमंत्रा:

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.


आयुष्यमितिसूक्तस्यसानगादयऋषय: ॥ हिरण्यंदेवता ॥ आद्या श्चतदस्त्रोनुष्टुभ:पंचमीत्रिष्टुप्षष्ठ्यनुष्टुप् सप्तम्यतिशक्करीअष्टमीनवम्यौ त्रिष्टुभौदशम्यनुष्टुबेकादशीपंक्ति: ॥ भूषणधारणेवि० ॥ ॐ आयुष्यं वर्चस्यंरायस्पोषमौद्भिदं ॥ इदंहिरण्यंवर्चस्वजैत्रायाविशतादिमाम् ॥ उच्चैर्वाजिपृतनाषाट्सभासहंधनंजयं ॥ सर्वा:समग्राऋद्धयोहिरण्येस्मिन्समाहिता: ॥ शुनमहंहिरण्यस्वपितुर्मानेवजग्रभ ॥ तेनमांसूर्यत्वचमकरंपूरुषु प्रियं ॥ सम्राजंचविराजंचाभिष्टिर्याचमेध्रुवा ॥ लक्ष्मीराष्ट्रस्ययामुखेतयामामिंद्रसंसृज ॥ अग्ने:प्रयातंपरियद्धिरण्यममृतंजज्ञेअधिमर्त्येषु ॥ यएनद्वे दसइदेनदर्हतिजरामृत्युर्भवतियोबिभर्ति ॥ यद्वेदराजावरुणोयदुदेवीसरस्वती ॥ इंद्रोयदूवृत्रहावेदतन्मेवर्चसआयुषे ॥ नतद्रक्षांसिनपिशाचाश्चरंतिदेवानामोज:प्रथमजंह्येतत् ॥ योबिभर्तिदाक्षायणाहिरण्यंसदेवेषुकृणुतेदीर्घमायु:समनुष्येषुकृणुतेदीर्घमायु: ॥ यदाबध्नन्दाक्षायणाहिरण्यंशतानी कायसुमनस्यमाना ॥ तन्नआबध्नामिशतशारदायायुष्मानजरदष्टिर्यथासत् ॥ घृतादुर्लुप्तंमधुमत्सुवर्णंधण्जयंधरुणंधारयिष्णु ॥ ऋणक्सपत्नादधरांश्चकृण्वदारोहमांमहतेसौभगाय ॥ प्रियंमाकुरुदेवेषुप्रियंराजसुमाकुरु ॥ प्रियंविश्वेषु़xप्त्रेषुमयिधेहिरुचारुचं ॥ अग्निर्येनविराजतिसूर्योयेनविरजति ॥ विराज्येनविराजतितेनास्मान्ब्रह्मणस्पतेविराजसमिधंकुरु ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP