संस्कृत सूची|पूजा विधीः|षोडशसंस्कारः|
अथ मातृकापूजनम्

अथ मातृकापूजनम्

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.


गौर्यैनम: गौरींआवागयामि ॥ पद्मायैनम: पद्मांआवाहयामि ॥ शच्यैनम: शचींआवाहयामि ॥ मेधायैनम: मेधांआवाहयामि ॥ सावित्र्यैनम: सावित्रींआवाहयामि ॥ विजयायैनम: विजयांआवाह यामि ॥ जयायैनम: जयांआवाहयामि ॥ देवसेनायैनम: देवसेनांआवाहयामि ॥ स्वधायैनम: स्वधांआवाहयामि ॥ स्वाहायैनम: स्वाहांआवाहयामि ॥ मातृभ्योनम: मातृ: आवाहयामि ॥ लोकमातृभ्योनम: लोकमातृ: आवाहयामि ॥ धृत्यैनम: धृतिंआवाहयामि ॥ पुष्टयैनम: पुष्टिं आवाहयामि ॥ तुष्टयैनम: तुष्टिंआवाहयामि ॥ आत्मन: कुलदेवतायैनम: आत्मन: कुलदेवतांआवाहयामि ॥ ब्राह्म्यैनम: ब्राह्मींआवाहयामि ॥ माहेश्वर्येनम: माहेश्वरींआवाहयामि ॥ कौमार्येनम: कौमारींआवाहयामि ॥ वैष्णव्यैनम: वैष्णवींआवाहयामि ॥ वाराह्यैनम: वाराहींआवाहयामि ॥ इंद्राण्यैनम: इंद्राणींआवाहयामि ॥ चामुंडायैनम: चामुंडाआवाहयामि ॥ गणपतयेनम: गणपतिं आवाहयामि ॥ दुर्गायैनम: दुर्गांआवाहयामि ॥ क्षेत्रपालायनम: क्षेत्रपालं आवाहयामि ॥ वासतोष्पतयेनम: वास्तोष्पतिंआवाहयामि ॥ गौरीपद्माशचीमेधा सावित्रीविजयाजया ॥ देवसेनास्वधास्वाहामातरोलोकमातर: ॥ धृति:पुष्टिस्तथातुष्टि रात्मन:कुलदेवता: ॥ ब्राह्मीमाहेश्वरीचैवकौमारी वैष्णवीतथा ॥ वाराहीचतथेन्द्राणी चामुंडा:सप्तमातर: ॥ गौर्यादिषोडशमातर: ब्राह्म्यादिसप्तमातर: गणपतिदुर्गांक्षेत्रपालं वास्तोष्पतिंच एतेष्वक्षतपुंजेष्वावाहयामि ॥ ॐ तदस्तुमित्रावरुणातदग्नेशंयोरस्मभ्यामिदमस्तुशस्तं ॥ अशीमहिगाधमुतप्रतिष्ठांनमोदिवेबृहतेसादनाय ॥१॥ गृहावैप्रतिष्ठासूक्तंतत्प्रतिष्ठिततमयावाचाशंस्तव्यं तस्माद्यद्यपिदूरइवपशॅल्लभतेगृहावेवैनाना जिगमिषतिग्रहाहिपशूनांप्रतिष्ठाप्रतिष्ठा ॥२॥  सुप्रतिष्ठितमस्तु ॥ ॐ भूर्भुवस्व:गौर्याद्यावाहितदेवताभ्योनम: इति षोडशोपचारै: संपूज्य ॥ ॐ गौरीर्मिमायसलिलानितक्षत्येकपदीद्विपदीसाचतुष्पदी ॥ मंत्रपुष्पांजलिंसमर्प्य ॥ अनेनपूजनेन गौर्याद्यावाहितदेवता: प्रीयंतां ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP