संस्कृत सूची|पूजा विधीः|षोडशसंस्कारः|
विधानम्

कन्यावैधव्ययोगपरिहार - विधानम्

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.


॥ विवाहकर्ता पित्रादि: कन्यावैधव्यहरं कुंभविवाहं करिष्ये ॥ इतिसंकल्प्य ॥ नांदीश्राद्धातं कृत्वा ॥ महीद्यौरित्यादिकुंभस्थापनांते तत्रवरुणप्रतिमायां वरुणंसंपूज्य ॥ तत्रकलशमध्ये विष्णुप्रतिमायां विष्णुं षोडशोपचारै: संपूज्य प्रार्थयेत् ॥ वरुणांग स्वरुपायजीवनानांसमाश्रय ॥ पतिंजीवयकन्यायाश्चिरंपुत्रसुखंकुरु ॥ देहिविष्णोवरंदेवकन्यांपालय दु:खत: ॥ इति ॥ ततो विष्णुरूपिणेकुभायेमांकन्याश्रीरूपिर्णींसमर्पयामीतिसमर्प्य ॥ परित्वेत्यादिमंत्रैरधस्तादुपरिचकुंभंकन्यांचमंत्रावृत्यापरिवेष्टय ॥ तत:कुंभंनि:सार्यजलाशयेप्रभज्य ॥ शुद्धजलेनसमुद्रज्येष्ठेत्यादिमंत्रै:पंचपल्लवै:कन्यामभिषिच्य विप्रन्भोजयेदितिकुंभविवाह: ॥
मूरिदानमपि तत्रैवोक्तं - ब्राह्मणंसाधुमामंत्र्यसंपूज्यविविधार्हणै: ॥ तस्मैदद्याद्विधानेनविष्णोमूर्तिंचतुर्भुजां ॥
विष्णुमूर्तिदानविधि: - कन्या देशकालौसंकीर्त्य वैधव्यहरंश्रीविष्णुप्रतिमादानं करिष्ये ॥ इति संकल्प्य ॥ पलंतदर्धतदर्धान्यतमप्रमानहेमनिर्मितां विष्णुप्रतिमांचतुर्भुजां सायुधांवृतेनआचार्येण अग्न्युत्ताराणादिपूर्वकं षोडशोपचारै:पूजयेत् ॥ बस्त्रार्पणकाले पीतवस्त्रे पुष्पार्पणकाले कुमुदोत्पलमालांच दद्यात् ॥ पूजांते कन्या देवं प्रणम्यमंत्रेणदद्यात् ॥ ( यन्मयाप्रांचिजनुषि घ्नंत्यापतिसमागमं ॥ विषोपविषशस्त्राद्यैर्हतोवापिविरक्तया ॥ प्राप्यमाणंमहाघोरं यश:सौख्यधनापहं ॥ वैधव्याद्यतिदु:खौघं तन्नाशयसुखाप्तये ॥ बहुसौभाग्यवृद्धयैच महाविष्णोरिमांतनुं ॥ सौवर्णीनिर्मितांशक्त्यातुभ्यंसंप्रददेद्विज ) ॥ इति ॥ ततोयथाशक्तिहेमदक्षिणांदत्वा ॥ अनघाद्याहमस्मि ॥ इतित्रिर्वदेत् ॥ एवमस्तु ॥ इतिविप्रोपि त्रि: ॥ ततो विप्रभोजनं ॥


Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP