संस्कृत सूची|पूजा विधीः|षोडशसंस्कारः|
अथ अनुप्रवचनीय होम:

अथ अनुप्रवचनीय होम:

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.


॥ श्री: ॥ आचार्यो सायंसंध्योत्तरंकृतोनयनहोमाग्ने:पश्चिमतो दक्षिणत: ब्रह्मचारिणासहोपविश्याचम्यप्राणानायम्यदेशकालौसंकीर्त्य उपनयनांगभूतमनुप्रवचनीयहोमंकरिष्ये ॥ इतिसंकल्प्य ॥ अग्निंध्यात्वा ॥ समिदूद्वयमादायक्रियमाणेsनुप्रवचनीयहोमेदेवतापरिग्रहार्थमित्याद्याघारावज्येनेत्यंतमुक्त्वा ॥ अन्नप्रधानं सदसस्पतिंसवितांरंऋषींश्चचरुद्रव्येण ॥ शेषेणस्विष्टकृतमित्यादिपूर्णपात्रनिधानांतंकृत्वा भिक्षान्नस्यदेवतात्रयार्थं तूष्णींचतुरश्चतुरोमुष्टीन्निरुप्य तथैवप्रोक्ष्य हवि:श्रपणाद्याघारहोमांतंकृत्वाअवदानधर्मेणचरुमवदाय ॥
सदसस्पतिंमित्यस्यकाण्वोमेधातिथि:सदसस्पतिर्गायत्री ॥ अनुप्रवचनीयप्रधानचरुहोमेविनियोग: ॥ ॐ सदसस्पतिमद्भुतंप्रियमिंद्रस्यकाम्यं ॥ सनिंमेधामयासिषंस्वाहा ॥२७॥ सदसस्पतयइदंनमम ॥ तत्सवितुरित्यस्यगाथिनोविश्वामित्र:सवितागायत्री ॥ अनुप्रव० ॥ ॐ तत्सवितु० स्वाहा ॥ सवित्रइदंनमम ॥ ॐ ऋषिभ्य:स्वाहा ॥ ऋषिभ्यइदंन० ॥ इति चर्वाहुतित्रयंहुत्वा स्विष्टकृदादिहोमशेषंसमाप्य हवि:शेषेणान्येनवान्नेन त्रीन्त्र्यवरान्वाब्राह्मणान्भोजयेत् ॥ इत्यनुप्रवचनीयहोम: ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP