संस्कृत सूची|पूजा विधीः|षोडशसंस्कारः|
अथ सुखप्रसवोपाय:

अथ सुखप्रसवोपाय:

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.


पारस्कर गृह्यसूत्र का. १ । क. १६ । सू. १ सोष्यंन्तीमद्भिरभ्युक्षति० ॥ प्रसवप्रतिबंधें ऋग्निधाने - विजिहीष्वेतिसूक्तं जपेत् एतेन मार्जयेत् अभिमंत्रितं जलं वा पाययेत् तेनसुखप्रसव: ॥ विजिहीष्वेतिसूक्तस्य सप्तविध्रिरात्रेय:अश्विनौ अनुष्टुप् सुख प्रसूत्यैविनियोग: ॥ ॐ विजिहीष्व वनस्पते योनि: सूष्यंत्या इव ॥ श्रुतंमे आश्विना हवं सप्तवंध्रिंचमुश्चतम् ॥१॥ भीताय नाधमानाय ऋषये सप्तवध्रये ॥ मायाभिराश्विना युवं वृक्षं संचविचाचथ: ॥२॥ यथावात: पुष्करिणीं समिंगयति सर्वत: ॥ एवा तेगर्भे यजतु निरैतु दशमास्य: ॥३॥ यथावातो यथावनं यथा समुद्रएजति ॥ एवात्वंदशमास्य:सहावेहि जरायुणा ॥४॥ दशमासाञ्छ्रशयान:कुमारो अधिमातरि ॥ निरैतुजीवोअक्षतो जीवोजीवन्त्याअधि ॥५॥ सुखप्रसव मंत्रस्तु “ हिमवत्युत्तरेपार्श्वेसुरथानामयक्षिणी तस्या: स्मरणमात्रेण विशल्यागर्भिणी भवेत् ”॥ ॐ क्षींस्वाहा ॥ सुरथानामयक्षिणी तस्या: स्मरणमात्रेण अभिमंत्र्य किंचित्पाययेत् किंचिन्मात्रस्य गर्भेलेपश्च ॥ सम्यक्लेपे शीघ्रुसुखप्रसव: ॥ वंशनिंबयोस्त्वक् तुलसीमूलं कपित्थपत्रंकरवी रबीजंचसमभागं महिषीदुग्धेन पेषयित्वा तेन सतैलेन योनिलेपे सद्य: प्रसव: ॥
सूतिकागृहं नैरृत्येकार्यमितिवसिष्ठोक्ति: ॥ दशाहंसूतिकागारमायुधैश्च विशेषत: वन्हिनातिंदुकालातै: पूर्णकुंभै: प्रदीपकै: ॥ मुसलेनतथावारिवर्णकैश्चित्रितेनचेतिविष्णुधर्मे ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP