संस्कृत सूची|पूजा विधीः|षोडशसंस्कारः|
प्रायश्चित्तहोम:

प्रायश्चित्तहोम:

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.


॥ आचम्यपवित्रपाणि:प्राणानायम्य ॥ ममास्यकुमारस्यस्वस्वका लेषुकर्तव्यानां पुंसवनादिचौलांतनसंस्काराणांलोपजनितप्रत्यवायपरिहारद्वाराश्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थंएतेषुएकैकलोपेपादकृच्छरंचूडायाश्चार्धकृच्छ्रामित्येवंसार्धकृच्छ्रद्वयपरिमितप्रायश्चित्तंयथाशक्तिरजतप्रत्याम्नायेन आचरिष्ये ॥ इतिसंकल्प्य ब्राह्मणान्संपूज्य ॥ इदंसार्धकृच्छ्रद्वयप्रत्याम्नायगोनिष्कयीभूतं प्रतिकृच्छ्रंनिष्कतदर्धतदर्धान्यतमप्रमाणरजतद्रव्यं नानानामगो त्रेभ्योब्राह्मणेभ्योदातुमहमुत्सृजे ॥ तत: प्रायश्चित्तहोमसंकल्पंकुर्यात् ॥ तथाच अस्यचूडांतानांसंस्काराणांलालात्ययनिमित्तप्रायश्चित्तहोमंकरिष्ये ॥ तत्रादौनिर्विघ्नतासिद्धयर्थंगणपतिपूजनंकरिष्ये ॥ गणपतिंसंपूज्य ॥
स्थंडिलादिकृत्वाविट्नामानमग्निंप्रतिष्ठाप्य ॥ अन्वाधानंकुर्यात् ॥ अस्मिन्नन्वाहितेsग्नौ जातवेदसमग्निमिध्मेनप्रजापतिंप्रजापतिंचाघारदेवते आज्येन अत्रप्रधानं ॥ समस्ताभिर्व्याहृतिभिरेकेतिनवाज्याहुतिभि:पुनश्चव्यस्तसमस्तव्याहृतिभि: चतस्त्राहुतिभि: नवप्रायश्चित्ताहुतिभि:पुनर्व्याहृतिभिश्च यक्ष्ये ॥ शेषेस्विष्टकृतमित्यादिआज्यभागांतंकृत्वा ॥ प्रधानहोमंकुर्यात् ॥ ॐ भूर्भूव:स्व:स्वाहा ॥ इतिमंत्रेणनबाहुतिंदद्यात् ॥ ॐ भू:स्वाहा ॥१॥ ॐ भूव:स्वाहा ॥२॥ ॐ स्व:स्वाहा ॥३॥ ॐ भूर्भुव:स्व:स्वाहा ॥४॥ ॐ भूरग्नयेपृथिव्यैचमहतेस्वाहा ॥५॥ ॐ भुवोवायवेचातारक्षायमहते स्वाहा ॥६॥ ॐ सुवरादित्यायचदिवेचमहतेस्वाहा ॥७॥ ॐ भूर्भुव:स्वश्चंद्रमसेचनक्षत्रेभ्यश्चदिग्भ्यमहतेस्वाहा ॥८॥ ॐ पाहिनोअग्नएवसे स्वाहा ॥९॥ ॐ पाहिनोविश्ववेदसेस्वाहा ॥१०॥ ॐ यज्ञपाहिविभावसो स्वाहा ॥११॥ ॐ सर्वंपाहिशतक्रतोस्वाहा ॥१२॥ ॐ पुनरुर्जानिव र्तस्वपुनरग्नइहायुषा ॥ पुनर्न:पाह्यहंस:स्वाहा ॥१३॥ ॐ सहरय्यानिवर्तस्वाग्नेपिन्चस्वधारया ॥ विश्वप्स्रियासिविश्वतस्परि स्वाहा ॥१४॥ ॐ भूर्भुव:स्व:स्वाहा ॥१५॥ तत:स्विष्टकृदादिहोमशेषंसमापयेत् ॥ विभूतिंधृत्वाअग्निंसंपूजयेत् ॥ इति संस्कारलोपनिमित्तक प्रायश्चित्तहोम:समाप्त: ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP