संस्कृत सूची|पूजा विधीः|षोडशसंस्कारः|
वधूवरयो: परस्परनिरीक्षणम्

वधूवरयो: परस्परनिरीक्षणम्

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.


अथ ब्राह्मणा: स्वलंकृते वेश्मनि सुमंगलगीततूर्यादिनिर्घोषे क्रियमाणे पूर्वापरभागयोर्हस्तांतरालं विहाय प्रत्येकंप्रस्थमितसिततंदुलैद्वौराशीकृत्वा मध्येकुंकूमादिकृतस्वस्तिकांकितमंत:पटमुदग्दशंधारयित्वा पूर्वराशौ प्रत्यङमुखंवरं पश्चिमराशौप्राङमुखींकन्यांतंडुलगुडजीरकयुतांजलीउभाववस्थाप्य द्विजा:सत्येनोत्तभितेतिसूक्तंपठेयु:पुरंध्र्‍योमंगलगीता:कुर्यु: ॥ वधूवरौ च मनसेष्टदेवतांध्यायंतौ स्वस्तिकालोकनपरौ समाहितौ तिष्ठेतां ॥
अथज्यौतिषिकेणमंगलपद्यपाठपूर्वकं स्वोक्तकाले तदेवलग्नमितिपठित्वा सुमुहूर्तमस्तु ॐ प्रतिष्ठेत्युक्तेसद्योंत:पटमुदगपसार्य कन्यावराभ्यां परस्परशिरसिअंजलिस्थतंडुलाद्यवकिरणंपरस्परनिरीक्षंचकारणीयं ॥
तदा वर: ॥ ॐ अभ्रातृघ्नींवरुणापतिघ्नींबृहस्पते ॥ इंद्रापुत्रघ्नींलक्ष्म्यं तामस्यैसवितु:सुव ॥१७॥ इतिजपन्कन्यांवीक्षेत् ॥ अघोरचक्षुरपतिघ्न्येधिशिवापशुभ्य:सुमना;सुवर्चा: ॥ वीरसूर्देवकामास्योनाशंनोभवद्विपदेशंचतुष्पदे ॥ इतिजपित्वा दर्भाग्रेण तस्याभ्रुवोर्मध्यं ॐ भूर्भुव:स्वरितिपरिमृज्य दर्भंनिरस्यापउपस्प्रुशेत् ॥ ततस्त्रिवारंपंचवारंवा परस्परंशिरसि ऋक्चवाइदमग्ने० ॥ इत्यादि खंडवाक्यांते वधूपूर्वकमक्षतारोपणं कारणीयम् ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP