संस्कृत सूची|पूजा विधीः|षोडशसंस्कारः|
अथ श्रीपूजनादिशांति:

अथ श्रीपूजनादिशांति:

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.


श्री: ॥ यजमान:आचम्यपवित्रपाणि:प्राणानायम्यदेशकालौसंकीर्त्य अस्यकुमारस्योपनयने ( कन्यायाउद्वाहेवा ) संस्कार्यजननीरजोदोषोपस्थितिसूचितसकलानिषटनिर ॥ सपूर्वकशुभफ़लप्राप्तिद्वाराश्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं श्रीपूजनादिशांतिंकरिष्ये ॥ आदौनिर्विघ्नतासिद्धयर्थंगणपतिपूजनंपुण्याहवाचनंचकरिष्येइतिसंकल्प्यकृत्वा ॥ गोत्रोच्चारपूर्वकमाचार्यंवृत्वासंपूज्याअचार्य: कर्मसंकल्प्यप्रादेशकरणांतंकृत्वा रंगवल्ल्याद्यलंकृतेऐशानप्रदेशेमहीद्यौ:० इत्यादिभिर्मंत्रैर्विधिवत्कलशंसंस्थाप्यतदुपरिपूर्णादर्वीतिपात्रंनिधायतदुपर्यग्न्युत्तारणपूर्वकंसौवर्णप्रतिमायां ॥ हिरण्यवर्णामित्यस्यआनंदकर्दमचिक्लीतेंदिरासुता:श्रीरनुष्टुप् श्रीपूजनेविनियोग: ॥ ॐ हिरण्यवर्णां० ऋ० १ ॥ ॐभूर्भुव:स्व:श्रियैनम:श्रियमावाहयामिइत्यावाह्यश्रीसूक्तेन षोडशोपचरै:पूजयेत् ॥ तत:स्थंडिलोल्लेपनाद्यग्निप्रतिष्ठांतकृत्वासमिद्द्वयमदाय क्रियमाणेश्रीपूजनशांतिहोमेदेवतापरिग्रहार्थमित्यादिचक्षुषीआज्येनेत्यंतमुक्त्वाप्रधानं ॥ श्रियंश्रीसूक्तेनप्रत्यृचंपायसाहुत्याशेषेणास्विष्टकृतमित्याद्याज्यभागातंकृत्वा प्रधानहोम: ॥ यथा - हिरण्यवर्णामितिपंचदशर्च स्यसूक्तस्यआनंदकर्दमचिक्लीतेंदिरासुताऋषय : श्रीरग्निश्चेत्युभेदेवतेआद्या स्तिस्रोsनुष्टुभ: चतुर्थीप्रस्तारपंक्ति:पंचमीषष्ठयौत्रिष्टुभौ ततोष्टावनुष्टुभ: अंत्याप्रस्तारपंक्ति:श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थेपायसहोमेविनियोग: ॥ ॐ हिरण्यवर्णा० इत्यादिपंचदशर्ग्भि:प्रत्यृचमेकैकापायसाहुतिंहुत्वा ॥ स्विष्टकृदादिहोमशेषंसमाप्यस्थापितकलशोदकेनश्रीसूक्तेनयजमानमभिषिच्यआवाहितदेवता: पंचोपचारै:संपूज्य आचार्यायगांदक्षिणांदत्वापीठदानादिकृत्वायस्यस्मृत्येति विष्णुस्मरणपूर्वकंकर्मेश्वरार्पणंकृत्वायथाशक्तिभूयसींदक्षिणांदत्वाशिषोग्राह्या: ॥ अस्मिन्कर्मणिदशत्रयोवा ब्राह्मणाभोज्या: ॥ इतिश्रीपूजनादिशांति: ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP