संस्कृत सूची|पूजा विधीः|षोडशसंस्कारः|
अथ कुंडसंस्कार:

अथ कुंडसंस्कार:

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.


छायामंडापसत्वेतु विधिवत्पूजाभाव: ॥ गंधाक्षतपुष्पादिभि: पूजयेत् ॥ कुंडमंडपं पंचगव्येन प्रोक्ष्य अंजलौ पुष्पाण्यादाय कुंडं स्पृष्ट्वाsहयेत् ॥ आवाहयामि ॥ तत्कुंडं विश्वकर्मविनिर्मितं ॥ शरीरं यच्च ते दिव्यमग्न्यधिष्ठानमद्भुतं ॥१॥ इत्यावाह्य ॥ येच कुंडे स्थिता देवा: कुंडांगेयाश्चदेवता: ॥ ऋद्धिं यच्छन्तु ते सर्वे यज्ञसिद्धि मुदान्विता: ॥२॥ हे कुंड तव निर्माणं रचितं विश्वकर्मणा ॥ अस्माकं वांछितांसिद्धिं यज्ञसिद्धिं ददातु भो ॥३॥ इति संप्रार्थ्य कुंडमध्ये विश्वकर्माणं संपूज्य ॥ ॐ विश्वकर्मणे नम: विश्वकर्माणं आवाहयामि ॥४॥ इतिमंत्रेण संपूज्य प्रार्थयेत् ॥ अज्ञानात् ज्ञानतोवाsपि दोषा:स्यु: खननोद्भवा: ॥ नाशय त्वं हि तान् सर्वान् विश्वकर्मन्  नमोस्तुते ॥५॥ ततो उप्रिमेखलायां " इदंविष्णुरितिविष्णुं मध्यमेखलायां " ब्रह्मजज्ञानामिति ब्रह्मणं अधोमेखलायां तमीशानमिति रुद्रं योन्यां गौरीर्मिमायेतिगौरीमावाह्य पूजयेत् ॥ तर्तोsग्निंप्रतिष्ठाप्य ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP