संस्कृत सूची|पूजा विधीः|षोडशसंस्कारः|
मंडपोद्वासने

अथ देवकोत्थापन - मंडपोद्वासने

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.


॥ श्री: ॥ कर्ताउक्ताकालेमंडपांत: सपत्नीक उपविश्य आचम्य प्राणानायम्य देशकालौसंकीर्त्य ॥ विवाहांगत्वेनस्थापितदेवतानामुत्थापनं मंडपोद्वासनं तदंगं गणपतिपूजनंपुण्याहवांचनंच करिष्ये इति संकल्प्य ॥ ॐ उत्तिष्ठब्रह्मणस्पतेदेवयंतस्त्वेमहे ॥ उपप्रयंतुमरुत:सुदानवइंद्रप्राशूर्भ वासचा ॥ ॐ अभ्यारमिदद्रयोनिषिक्तंपुष्करेमधु ॥ अवतस्यविसर्जंने ॥ इतिविसृज्य भगवत्यादीनां मंडपांतस्तैलाभ्यंगोद्वर्तनोष्णोदकस्नानपूर्वक पूजनं विधाय वेष्टनसूत्रमुन्मुच्य स्वस्तिवाचनं कुर्यात् ॥ ततो द्विजैरभिषेक: कार्य: ॥ तत्राभिषेकांते षुरोधास्तच्छाखादि वंशपात्रे निधाय तदुपरि प्रक्षिप्ताभिषेकजलं सकुटुंबयजमानशिरसि किणंचित्स्रावयन् ॥ ॐ प्रेतिचेति चेत्येत्गद्वैसर्वंस्त्ययनंयत्प्रेतिचेतितद्योस्याप्रियस्यात्तमेतेनानुमंत्रयेत प्रेतिचेतिचोतिस्वस्त्येवगच्छतिस्वस्तिपुनरागच्छति इति ब्राह्मणं पठेत् ॥ एवंत्रि: कुर्यात् ॥ तत:कर्ता स्वाशिरसिबद्धांजलिरस्मद्रोत्रे षट्सु षट्सु मासेषुशोभनमस्त्वितिभवंतो ब्रुवंतु इतिद्विजान्प्रार्थयेत् ॥ तेच तथास्तु इतिब्रूय: ॥ ततो द्विजान् चंदनतांबूलादिना पूजयित्वा दक्षिनादिना संतोष्याशिषो मंत्रोक्ता गृहीत्वा सुकुटुंबो भुंजीत ॥ इति मंडपोद्वासनं ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP