संस्कृत सूची|पूजा विधीः|षोडशसंस्कारः|
प्रातरौपासनहोमे विशेष:

प्रातरौपासनहोमे विशेष:

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.


एवंप्रातरुदयात्पूर्वं कृतसंध्यावंदन:अग्ने:प्रादुष्करणं कृत्वा आचम्य प्राणानायम्य ॥ देशकालाद्युच्चार्य अग्निरूपीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं प्रातरौपासनहोमं करिष्ये ॥ इति संकल्प्य ॥ होमकाले पूर्ववत् पूर्वांगानि कृत्वा परिसमूहनावज्ज्वलनाग्न्यर्चनंपूर्ववत् ॥ समिधंतूष्णींअग्नौनिधाय ॥ ॐ सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं० ॥ ॐ प्रजापतयेस्वहा प्रजापतयइदं० ॥ परिस्तरणं विसृज्यपर्यूहनोक्षणे कुर्यात् ॥ तिष्ठन् ॥ उपस्थानमंत्रा: ॥ सूर्योनो दिवस्पात्वित्यस्यचक्षु: सूर्योगायत्री ॥ सूर्योपस्थानेविनि० ॥ ॐ सूर्योनोदिवस्पातुवातोअंतरिक्षात् ॥ अग्निर्न:पार्थिवेभ्य: ॥ उदुत्यंकाण्व:प्रस्कण्व: सूर्योगायत्री ॥ सूर्योपस्थानेवि० ॥ ॐ उदुत्यंजातवेदसंदेवंवहंति केतव: ॥ दृशेविश्वायसूर्यम् ॥ चित्रंदेवानामांगिरस: कुत्स:सूर्यस्त्रिष्टुप् ॥ सूर्योपथानेवि० ॥ ॐ चित्रदेवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्यवरुणस्याग्ने: ॥ आप्राद्यावापृथिवी अंतरिक्षं सूर्यआत्माजगतस्तस्थुपश्च ॥ नमोमित्रस्येत्य भितपो:सूर्यो जगती ॥ सूर्योपस्थाने वि० ॥ ॐ नमोमित्रस्यवरुणस्यचक्षसेस महोदेवायतदृतंसर्पयत ॥ दूरेदृशेदेवजातायकेतवेदिवस्त्पुत्रायसूर्यायशंसत ॥ एतैमंत्रैश्चतुर्भि:सूर्यमुपस्थाय ॥ प्रजापते नत्वदेतान्० ॥ हिरण्यगर्भ:समवर्तता० ॥ इति द्वाभ्यांप्रजापतिंचोपस्थाय ॥ ॐ चमेश्वरश्चमे० इतिप्रातर्होमे विशेष: ॥ कर्मेश्वरार्पणादिपूर्ववत् ॥ इति प्रातरौपासनहोम: ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP