TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|श्री स्वामी समर्थ|विविधविषयपर अभंग|
संतसंग

विविध विषय - संतसंग

श्री समर्थांनी दासबोध ग्रंथासोबतच गाथा रचून इतिहास घडविला आहे .


संतसंग

२७३ .

संसार करितां होय सायुज्यता । ऐसे कांही आतां सांगा स्वामी ॥१॥

सांगा स्वामी कोण स्थिति जनकाची । राज्य करितांचि मुक्त कैसा ॥२॥

मुक्त कैसा होता देहींच विदेही । कैसा लिप्त नाही करोनियां ॥३॥

करुनियां सर्व आपण वेगळा । सांगा तेचि कळा आम्हालागी ॥४॥

आम्हांलागी सांगा त्याचे समाधान । रामदास खुण पुसतसे ॥५॥

पुसतसे आतां पाहिजे बोलिले । कैसे राज्य केले विदेहाने ॥६॥

विदेहाने सत्य स्वामीचे वचन । तेथे विश्वासोन वर्ततसे ॥७॥

वर्ततसे जनी अहंता सांडुनी । आदीकारणी प्रकृती हे ॥८॥

प्रकृतीचा प्रांत आद्य मध्य अंत । तेंचि तें निवांत रुप तुझे ॥९॥

रुप तुझे सदा सर्वत्र संचले । वेदांचेनि बोले महावाक्य ॥१०॥

महावाक्य ते तूं स्वरुप आहेसी । जाण निश्चयेसी आपणासी ॥११॥

आपणा पहातां जाली तन्मयता । सोहं हे तत्वतां मनी धरी ॥१२॥

मनी धरी सोहं आत्मा हे वचन । तेणे समाधान पावशील ॥१३॥

पावशील निजस्वरुप आपुले । जरी विश्वासले मन तेथे ॥१४॥

मन तेथे जाय वचनासरिसे । तंव मनी नसे मनपण ॥१५॥
मनपण गेले स्वरुप पाहतां । तैसेचि राहातां समाधान ॥१६॥

समाधान बाणे त्यागितां संगासी । जनके शुकासी सांगितले ॥१७॥

सांगितले संगं त्यक्त्वा सुखी भव । मग अनुभव शुक पाहे ॥१८॥

शुक पाहे संग काय म्यां धरिला । विवरो लागला सस्वरुपी ॥१९॥

सस्वरुपी शुक नामरुप नाही । जनक विदेही आढळेना ॥२०॥

आढळेना तुटी तेथे कैंची भेटी । आठवण पोटी स्वरुपाची ॥२१॥

स्वरुपी आठवी आपुला विसरु । शुक योगेश्वरु संगातीत ॥२२॥

संगातीत जाला निःसंगा पाहातां । येणे रीती आतां समाधान ॥२३॥

समाधान बाणे सज्जन संगती । तिन्हीही प्रचीती ऐक्यरुप ॥२४॥

ऐक्यरुप वेद स्वामीचे वचन । आपुलेही मन सत्य मानी ॥२५॥

सत्य मानी ब्रह्म येर सर्व भ्रम । अहंतेची सीमा ओलांडिली ॥२६॥

ओलांडिली सीमा देहसंबंधाची । जाले असतांचि स्वप्न जैसे ॥२७॥

स्वप्न जैसे मनी जागृति आठवे । परी ते जाणावे मिथ्याभूत ॥२८॥

मिथ्याभूत माया सद्गुरुवचने । देहप्रारब्धाने वर्ततसे ॥२९॥

वर्ततसे परी देह तूं नव्हेसी । विश्वास विश्वास मानसी दृढ धरी ॥३०॥

दृढ धरी अहं ब्रह्म ऐसी खूण । देहाचे कारण प्रकृतीचे ॥३१॥

प्रकृतीचे रुप नव्हे तूं स्वरुप । पुण्य आणि पाप देहसंगे ॥३२॥

देहसंग बापा निःसंगासी कैंचा । वृत्ती निवृत्तीचा शून्याकार ॥३३॥

शून्याकार देहो कायसा संदेहो । वृत्तीशून्य पाहो संतजन ॥३४॥

संतजन तेणे सुखे सुखावले । तेंचि हे बोलिले ओंवीमिसे ॥३५॥

ओवींमिसे गुप्त पंथ हा सांपडे । गुजठायी पडे योगियांचे ॥३६॥

योगियांचे गुज योगीच जाणती । जेथे नेति नेति वेद बोले ॥३७॥

वेद बोलियेला त्रिविध वचन । कर्म उपासना आणि ज्ञान ॥३८॥

ज्ञानाचा निश्चयो बोलिला वेदांती । आणि शास्त्रमती बहुसाल ॥३९॥

बहुसाल शास्त्रे पाहतां सरेना । आयुष्य समाधान ॥४०॥

जन्मवरी वांया संदेही पडावे । केधवां घडावे समाधान ॥४१॥

समाधान घडे साधूचे संगती । गीता भागवती हेचि आहे ॥४२॥

हेंचि आहे सार जाणावे साचार । करावा विचार शाश्वताचा ॥४३॥

शाश्वताचा भाव सर्व ठायी पडे । जरी भावे घडे संतसंग ॥४४॥

संगसंगे देव पाविजे तत्वतां । शास्त्रे धांडोळितां आडळेना ॥४५॥

आढळेना जनी दिसेना लोचनी । ते या साधूंचेनि पावीजे ते ॥४६॥

पाविजे ते निजस्वरुप आपुले । मन भांबावले जये ठायी ॥४७॥

जये ठायी तुटे सर्वही आशंका । तेंचि लाभे एका गुरुमुखे ॥४८॥

गुरुमुखे सत्य मानावे अंतरी । वेगी सोय धरी आलया रे ॥४९॥

आलया रे संग साधूचा धरावा । संसार तरावा साधुसंगे ॥५०॥

साधुसंगे ज्ञान रामदासी जाले । शरीर लागले भक्तिमार्गे ॥५१॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-01-07T22:08:26.5100000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

SMṚTI(स्मृति)

RANDOM WORD

Did you know?

विवाहासाठीच्या मुहूर्तांची नांवे काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site