TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|श्री नारदीयमहापुराणम् : पूर्वभागः|
अष्टष्टितमोऽध्यायः

श्री नारदीयमहापुराणम् - अष्टष्टितमोऽध्यायः

`नारदपुराण’ में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, और छन्द-शास्त्रोंका विशद वर्णन तथा भगवानकी उपासनाका विस्तृत वर्णन है।


अष्टष्टितमोऽध्यायः
श्रीसनत्कुमार उवाच ॥
अथ वक्ष्ये गणेशस्य मंत्रान्सर्वेष्टदायकान् ॥ यान्समाराध्य विप्रेद्र साधको भुक्तिमुक्तिमान् ॥१॥
अव्ययो विष्णुवनिता शंभुस्त्री मीनकेतनः ॥ स्मृतिर्मांसुदुमन्वाढ्या सा पुनश्वंद्रशेखरा ॥२॥
डेतो गणपतिस्योतं भुजंगो वरदेति च ॥ सर्वांते जनमुच्चार्य ततो मे वशमानय ॥३॥
वह्रिःप्रियांतो मंत्रोऽयमष्टाशिंतिवर्णवान् ॥ गणकोऽस्य मुनिश्र्छंदो गायत्री निधृदादिका ॥४॥
गणेशो देवता बीजं षष्ठशक्तिस्तदादिका ॥ श्रीमन्महागणपतिप्रीतये विनियोगकः ॥५॥
ऋषिं शिरसि वक्रे तु छन्दश्व त्दृदि देवताम् ॥ गुह्ये बीजं पदोः शक्तिं न्यसेत्साधकसत्तमः ॥६॥
षड्‌दीर्घाढ्येन बीजेन यं च बीजादिना पुनः ॥ षडं‌गानि न्यसेदस्य जातियुक्तानि मंतवित् ॥७॥
शैवी षडंगमुद्रात्र न्यस्तव्या हि षडंगमुद्रात्र न्यस्तव्या हि षडंगके ॥ गामाद्यं चैव भूर्लोकं नाभ्यंतं पादयोर्न्यसेत् ॥८॥
गीमाद्यं च भुवर्लोकं कंठांत नाभितो न्यसेत् ॥ स्वर्लोकं चैव गूमाद्यं कंठादिमस्तकावधि ॥९॥
व्यापकं मूलमन्त्रेण न्यासोऽयं भुवनभिधः ॥ मूलमंत्र समुचार्य मातृकावर्णमीरयेत् ॥१०॥
तदंतेऽपि च मूलं स्यान्नमोंऽतं मातृकास्थले ॥ क्षांतं विन्यस्य मूलेन व्यापकं रचयेत्सुधीः ॥११॥
वर्नन्या सोऽपमाख्यांत पदन्यासस्तथोच्यते ॥ पञ्चत्रिबाणवह्रींदुचंद्राक्षिनिगमैः क्रमात् ॥१२॥
विभक्तैर्मूलगायत्र्या त्दृअदंतैरष्टभिः पदैः ॥ भालदेशे मुखे कण्ठे त्दृदि नाभपूरुजानुषु ॥१३॥
पादयोश्वैव विन्यस्य मूलेन व्यापकं चरेत् ॥ वदेत्तत्पुरुषायांते विद्महेति पदं ततः ॥१४॥
वक्रतुंडाय शब्दांते धीमहीति समीरयेत ॥ तन्नो दंतिः प्रचोवर्णा दयादिति वदेत्पुनः ॥१५॥
एषोक्ता मूलगायत्री सर्वसिद्धिप्रदायिनी ॥ एवं न्यासविधिं कृत्वा ध्याये देवं ह्रदंबुजे ॥१६॥
उद्यन्मार्तण्डसदृशं लोकस्थित्यंकारणम् ॥ सशक्तिकं भूषितांग दंतचक्राद्युदायुधम् ॥१७॥
एवं ध्यात्वा चतुश्वत्वारिंशत्सा हस्त्रसंयुतम् ॥ चतुर्लक्षं जपेन्मंत्रं अष्टद्रव्यैर्दशांशतः ॥१८॥
जुहुयाद्विधिवन्मंत्री संस्कृते हव्यवाहने ॥ इक्षवः सक्तवो मोचाफलानि चिपिटास्तिलाः ॥१९॥
मोदका नारिकेलानि लाजा द्रव्याष्टकं स्मृतम् ॥ पीठमाधारशक्तयदिपरतत्वांतमर्चयेत् ॥२०॥
षट्कोणांतस्त्रिकोणं च बहिरष्टदलं लिखेत् ॥ भूपुरं तद्वहिः कृत्वा गणेशं तत्र पूजयेत् ॥२१॥
तीव्राख्या ज्वालिनी नंदा भोगदा कामरुपिणी ॥ उग्रा तेजोवती सत्यां नवमी विघ्ननाशिनी ॥२२॥
सर्वादिशाक्तिकमलासनाय ह्रदयांतिकः ॥ पीठमंत्रोऽयमेतेन दद्यादासनमुत्तमम् ॥२३॥
तत्रावाह्य गणाधीशं मध्ये सम्पूज्य यत्नतः ॥ त्रिकोणबाह्ये पूर्वादितचतुर्दिक्ष्वर्चयेत्क्रमात ॥२४॥
श्रियं श्रियः पतिं चैव गौरीं गौरी पतिं तथा ॥ रतिं रतिपतिं पश्वा महापूर्व ॥२५॥
क्रमादिल्ववटाश्वत्थप्रियगोनामधोऽर्चयेत् ॥ रमा पद्मद्वयकरा शंखचक्रधरो हरिः ॥२६॥
गौरी पाशांकुशधरा टंकशूलधरो हरः ॥ रतिः पद्मकरा पुष्पबाणचापधरः स्मरः ॥२७॥
शूकव्रीह्यग्रहस्ता भूः पोत्री चक्रगदाधरः ॥ देवाग्रे पूजयेल्लक्ष्मीसहितं तु विनायकम् ॥२८॥
पूजयेत्षट्रसु कोणेषु ह्यामोदाद्यान्प्रियुतान् ॥ आमोदं सिद्धिसंयुक्तमग्रतः परिपूजयेत् ॥२९॥
प्रमोदं वाग्निकोणे तु समृद्धिसहितं यजेत् ॥ ईशकोणे यजेकीर्तिसंयुतं सुमुखं तथा ॥३०॥
वारुणे मदनावत्या संयुतं दुर्मुखं यजेत् ॥ यजेन्नैऋत्यकोणे तु विघ्नं मदम्द्रवायुतम् ॥३१॥
द्राविण्या विघ्रकर्तारं वायुकोणे समर्चयेत् ॥ पाशाकुशाभयकरांस्तरुणार्कसमप्रभान् ॥३२॥
कपोलविगलद्दानगंधलिब्धा लिशोभितान् ॥ षट्कोणोभयपार्श्वे तु शंखपद्मनिभौ क्रमात् ॥३३॥
सहितौ निजशक्तिभ्यां ध्यात्वा पूर्ववदर्चयेत् ॥ केशरेषु षडंगानि पत्रेष्वष्टौ तु मातरः ॥३४॥
इन्द्राद्यानपि वज्ज्रदीन्पूजयेद्धरणीगृहे ॥ एवमाराघ्य विघ्नेशं साधयेत्स्वमनोरथान् ॥३५॥
चतुश्वत्वारिंशताढ्यं चतुःशतमतंद्रितः॥ तर्पयेदंबुभिः शुद्धैर्गजास्यं दिनशः सुधीः ॥३६॥
पद्मैस्तु वशयेद्धूपांस्तत्पत्नीश्वोत्पलैस्त्था ॥ कुसुदैर्मंत्रिणोऽश्वत्थसमिद्धिर्वाडवाञ्शुभैः ॥३७॥
उदुंम्बरोत्थैर्नृपतीन्वैश्या न्प्लसमुद्धवैः ॥ वटोद्धवैः समिद्धिश्व वशयेदंतिमान्बुधः ॥३८॥
आज्येन श्रियमाप्नोति स्वर्णाप्तिर्मधुना भवेत् ॥ गोदुग्धेन गवां लाभो दघ्ना सर्वसमृद्धिमान् ॥३९॥
अन्नाप्तिरन्नहोमेन समिद्धिर्वेतसां जलम् ॥ वासांसि लभते हुत्वा कुसुंभकुसुमैः शुभैः ॥४०॥
अथ सर्वेष्टदं वक्ष्ये चतुरावृत्तितर्पणम् ॥ मूलेनादौ चतुर्वारं प्रत्येकं च प्रतर्यत् ॥४१॥
पूर्वमंत्राक्षरैर्मंत्रैः स्वाहंतैश्व चतुश्वतुः ॥ मूलमंत्रैशतुर्वारपूर्वकं संप्रतर्प्य च ॥४२॥
मिथु नादींस्ततः पश्वात्पूर्ववत्संप्रतर्पयते ॥ देवेन सहितां शक्तिं शक्त्या च सहितं तु तम् ॥४३॥
एवंच षड्‌विंशतिधा मिथुनानि भवंति हि ॥ स्वनामा द्यर्णबीजानि तानि सन्तर्पयेत्क्रमात् ॥४४॥
भवेत्संभूय सचतुश्ववारिंशच्चतुः शतम् ॥ एवं संतप्य तत्पश्वात्पूर्ववत्सोपचारकैः ॥४५॥
सर्वाभीष्टं च संप्रार्थ्य प्रणम्योद्धासयेत्सुधीः ॥ भाद्रकृष्णचतुर्थ्यादिप्रतिमासमतंद्रितः ॥४६॥
आरभ्यार्कोदयं मंत्री यावच्चंद्रोदयो भवेत् ॥ तावन्नोपविशेद्धूमौ जितवाहिस्थरमानसः ॥४७॥
तत्तश्वंद्रोदये मन्त्री पूजयेद्धणनायकम् ॥ पूर्वोक्तविधिना सम्यङुनापुष्पोपहारकैः ॥४८॥
एकविंशतिसंख्या कान्मोदकांश्व निवेदयेत् ॥ तदग्रे प्रजपेन्समन्त्रमष्टोत्तरसहस्त्रकम् ॥४९॥
ततः कर्पूरकाश्मीरक्तपुष्पैः सचन्द्ननैः ॥ अर्घ्यं दद्यात्तु मूलांते डेते गणपतिं ततः ॥५०॥
इदमध्ये कल्पयामि ह्रदंतोऽर्घ्यंमनुर्मतः ॥ स्तुत्वा नत्वा विसृज्याथ यजेच्चंद्रमसं पुनः ॥५१॥
अर्घ्यं दद्याच्चतुर्वारं पूजयित्वा गुरुं त्ततः ॥ निबेदितेषु विप्राय दद्यादर्थांश्व मोदकान् ॥५२॥
स्वयंमर्धान्प्रभुंजीत् ब्रह्मचारी जितेंदियः ॥ एवं व्रतं यः कुरुते सम्यक्सं वत्सरावधि ॥५३॥
पुत्रान्पौत्रान्सुख वित्तमारोग्यं लभते नरः । सूर्योदयादशक्तश्वेदस्तमारभ्य मंत्रवित् ॥५४॥
चद्रोदयांत्म पूर्वोक्तविधिना व्रत माचरेत ॥ एवं कृतेऽपि पूर्वोक्त फलमाप्नोति निश्वितम् ॥५५॥
गणिशप्रतिमां दंतिदंतेन कपिनापि वा ॥ गजभगेन तिबेन सितार्कणाथवा पुनः ॥५६॥
कृत्वा तस्यां समावाह्य प्राणस्थापनपूर्वकम् ॥ अभ्यर्च्यं विधिवन्मन्त्री राहुग्रस्ते निशाकरे ॥५७॥
स्पृष्टा चैव निराहारस्तां शिखायां स्मुद्वहन् ॥ द्यूते विवादे समरे व्यवहारे जयं लभेत् ॥५८॥
बीजं वराहो बिंद्वाढ्यौ मन्विंद्वान्नौ कलौ ततः ॥ स्मृतिर्मांसेंदुमन्वाग्रा कर्णोच्छिष्टगणे वदेत ॥५९॥
बकःसदीर्घपवनो महायक्षाय यं बलिः ॥ बलिमंत्रोऽयमाख्यातो न चेद्वर्णोऽखिलेष्टदः ॥६०॥
प्रणवो भुवनेशानीस्वबीजांते नवार्णकेः ॥ हस्तीति च पिशा चीति लिखच्चैवाग्निसुंदरी ॥६१॥
नवार्णोऽस्य समुद्दिष्तो भजतां सर्वसिद्धदः ॥ पदैः सर्वेण मंत्रेण पञ्चांगानि प्रकल्पयेत् ॥६२॥
अन्यत्सर्वं समानं स्यात्पूर्वमंत्रेण नारद ॥ अथाभिधास्ये विधिवद्वक्रतुंडमनुत्तमम् ॥६३॥
तोयं विधिर्वह्रियुक्तकर्णेंद्वाढ्यो हरिस्तथा ॥ सदीर्घो दारको वायुर्वर्मांतोऽयं रसार्णकः ॥६४॥
भार्गवोऽस्य मुनिच्छन्दोऽनुष्टुब्देवो गणाधिपः ॥ वक्रतुण्डाभिधो बीजं वं शक्तिः कवचं पुनः ॥६५॥
तारत्दृन्मध्यगै र्मंत्रवर्णैश्वंद्राविभूषितैः ॥ कृत्वा षडंगमन्त्राणां न्भूमध्ये च गले त्दृदि ॥६६॥
नाभौ लिंगे पदे न्यस्याखिलेन व्यापकं चरेत् ॥ उद्यदर्कद्युतिं हस्तैः पाशांक्कुश वराभयान् ॥६७॥
दधतं गजवक्रं च रक्तभूषाबरं भजेत् ॥ ध्यात्वैवं प्रजेपेत्तर्कलक्षं द्रव्यैर्दशांशतः ॥६८॥
यजेद्विद्यां विधात्रीं च भोगदां विप्रर्चयेत् ॥ मूर्तिं मूर्तेन संकल्प्य तस्यामावाह्य पूजयेत् ॥६९॥
षट्कोणेषु षडंगानि पत्रेष्वष्टौ तु शक्तयः ॥ यजेद्विद्यां विधात्रीं च भोगदां विप्रघातिनीम् ॥७०॥
निधिप्रदीपां पापघ्नीं पुण्यां पश्वाच्छशिप्रभाम् ॥ दलाग्रेषु वक्रतुडं एकदंष्ट्रमहोदरौ ॥७१॥
गजास्यलंबोदरकौ विकटौ विघ्न राट् तथा ॥ धूम्रवर्णस्ततो बाह्ये लोकेशान्हेतिसंयुतान् ॥७२॥
एवमावरणैरिष्ट्रा पञ्चभिर्गनायकम् ॥ साधंयेदखिलान्कामान्वक्रतुंडंप्रसादतः ॥७३॥
लब्ध्वो गुरुमुखान्मंत्रं दीक्षासंस्कारपूर्वकम् ॥ ब्रह्मचारी हविष्याशी सत्यवाक् च जितेंद्रियः ॥७४॥
जपेदर्कसहस्त्रं तु षण्मासं होमसंयुतम् ॥ दारिघ्रं तु पराभूय जायते धनदोपम् ॥७५॥
चतुथ्यादि चतुर्थ्यंत जपेदयुतमादरात् ॥ अष्टोत्तरशतं नित्यं हुत्वा प्राग्वत्फलं लभेत् ॥७६॥
पक्षयोरुभयोर्मंत्री चतुर्थ्यां जुहुयाच्छतम् ॥ अपूपैर्वत्सरे स स्यात्समृद्धेः परमं पदम् ॥७७॥
अङारकचतुर्थ्यां तु देवमिष्ट्रा विधानतः ॥ हविषा पार्‍यासान्नेन नैवेद्यं परिकल्पयेत् ॥७८॥
ततो गुरुं स्मभ्यंर्च्य भोजयेद्विधिवत्सुधीः ॥ निवे दितेन जुहुयात्सहस्त्रं विधिवद्वसौ ॥७९॥
एवं संवत्सरं कृत्वा महतीं श्रियमाप्नुयात् ॥ अयान्यत्साध तं वक्ष्ये लोकानां हितकाम्यया ॥८०॥
इष्टा गणेशं पृथुकैः पायसापूपमोदकः ॥ नानाफलैस्ततो मंत्री हरिद्रामथ सैन्धवम् ॥८१॥
वचां निष्कार्द्धभागं व तदर्द्धं वा मनुं जपेत् ॥ विशोध्य चूर्णं प्रसृतौ गवां मूत्रे विनिक्षिपेत् ॥८२॥
सहस्त्रकृत्वो मनुना मंत्रयित्वा प्रयत्नतः ॥ स्नातामृतुदिने शुद्धां शुल्कांबरधरां शुभाम् ॥८३॥
देवस्य पुरतः स्थाप्य पाययेदौषधं सुधीः सर्वलक्षणसंपन्नं वंध्यापि लभते सुतम् ॥८४॥
अथान्यत्संप्रवक्ष्यामि रहस्यं परमाद्धुतम् ॥ गोचर्ममात्रां धरणीमुपलिप्य प्रयत्नतः ॥८५॥
विकीर्य धान्यप्रकरैस्तक संस्थापयेद्धटम् ॥ शुद्धोदकेन संपूर्य तस्योपरि निधापयेत् ॥८६॥
कपिलाज्येन संपूर्णं शरावं नूतनं शुभम् ॥ षडष्टाक्षरमंत्राभ्यां दीप मारोपयेच्छुभम् ॥८७॥
दीपे देवं समावाह्य गंधपुष्पादिभिर्यजेत् ॥ स्नातां कुमारीमथवा कुमारं पूजयेत्सुधीः ॥८८॥
दीपस्य पुरतः स्थाप्य ध्यात्वा देवं जपेन्मनुम् ॥ प्रदीषे स्थापिते पश्येद्दिजरुपं गणेश्वराम् ॥८९॥
पृष्टस्ततः संपदि वा नष्टं चैवाप्यनागतम् ॥ सकलं प्रवदेदेवं कुमारी वा कुमारकः ॥९०॥
षडक्षरो ह्रदंतश्वेद्द्धवेदष्टाक्षरो मनुः ॥ अन्येऽपि मंत्रा देवर्षे सन्ति तंत्रे गणेशितुः ॥९१॥
किंत्वत्र यन्न साध्यं स्यात्रिषु लोकेषु साधकैः ॥ अष्टविंशरसार्णाभ्यां तन्न पश्येदपि क्कचित् ॥९२॥
एतद्धणेशमंत्राणां विधानं ते मयोदितम् ॥ शठेभ्यः परशिष्य्भ्यो वंचकेभ्योऽपि मा वद ॥९३॥
एवं यो भजते देवं गणेशसर्वसिद्धिदम् ॥ प्राप्येह सकलान्भोगानिते मुक्तिपदं व्रजेत् ॥९४॥
इति श्रीबृहन्नारदीयपुराणे पूर्वभागे बृहपादुपाख्याने तृतीयपादे गणेशमन्त्रविधाननिरुपणं नामाष्टष्टितमोऽध्यायः ॥६८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-06-05T06:43:53.8070000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ARĀ (ARAJAS)(अरा)

 • Daughter of Śukra maharṣi. Ikṣvāku begot three sons, Daṇḍa, Vikukṣi and Nimi. After his father's death Daṇḍa became king of the country between the Vindhya and the Himālayas. In the course of a hunting expedition once Daṇḍa saw and was immediately attracted by the charms of Arā, daughter of Śukra maharṣi. He committed rape on her and she told her father about the attack by Daṇḍa. The Maharṣi asked his daughter to do tapas, and further told her that he would burn Daṇḍa's kingdom by a rain of fire. Arā did tapas, and at the behest of the Maharṣi Indra destroyed Daṇḍa's kingdom by a downpour of a rain of fire. Afterwards this place became a terrible forest where neither birds nor animals lived, and came to be known as Daṇḍakāraṇya. [Uttara Rāmāyaṇa]. 
RANDOM WORD

Did you know?

सुतकात वर्ज्य कार्ये कोणती? गोड सुतक म्हणजे काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.