TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|भविष्यपुराण|उत्तर पर्व|
अध्याय १३५

उत्तर पर्व - अध्याय १३५

भविष्यपुराणांत धर्म, सदाचार, नीति, उपदेश, अनेक आख्यान, व्रत, तीर्थ, दान, ज्योतिष अणि आयुर्वेद शास्त्र वगैरे विषयांचा अद्भुत संग्रह आहे.


अध्याय १३५

श्रीकृष्ण उवाच ॥

गौरीं विवाह्य जग्राहः हरः पाशुपतं व्रतम् ‍ । उमापतिः पशुपतिर्ध्यानासक्तो वभूव ह ॥१॥

ब्रह्मादिभिः समामंत्र्य विबुधैः पुत्रलब्धये । गौर्या मनोभिलषितपूरणाय प्रहषितैः ॥२॥

प्रहितः क्षोभणार्थाय समर्थ इति मन्मथः । ततो मारः स्मरः कामोऽप्याजगाम् ‍ तमाश्रमम् ‍ ॥३॥

रतिप्रीतिमदोन्मादवसंतश्रीसहायवान् ‍ । निधानवारुणीदर्पशृंगारैः परिवारिथ ॥४॥

आम्राशोकवनत्तंसो मालतीकृतशेखरः वीणामृदंगसंगीतकोकिलाशृंगदूतकः ॥५॥

झल्लरीवाद्यसंघुष्टभांडागारिकलेखकः । पानमत्ताङ्गनारुढो हिन्दोलाश्वर्यमंत्रैमान् ‍ ॥६॥

दक्षिणानिलगंधाढ्यः कटाक्षेतवर्षवान् ‍ । महाराजाधिराजो वा स्मरः प्राप्तो हरांलिकम् ‍ ॥७॥

स पुष्पचापमाकृष्य मदनोन्मादनं शरम् ‍ । चिक्षेप त्रिपुरघ्नाय समाधेर्भगहेतवे ॥८॥

बुद्धा तं तस्य संकल्पः रुद्रः क्रोधाज्ज्वलन्रुषा । ललाटाद्वह्रिमसृजत्तृतीयनयनद्धारः ॥९॥

कामो विलोकितस्तेन भस्मीभूतश्व तत्क्षणात् ‍ । दग्धं दृष्टाव स्मरं शोकाद्रति - प्रीती स्थिते सदा ॥१०॥

कारुण विलपत्यौ ते सर्वमन्यद्दिशं गतम् ‍ । ततः शोकातंहृदया गौरी रुद्रमुवाच ह ॥११॥

भगवन्नस्मदर्थे तं कामं निर्दग्धवानसि । तेनैतं पश्य नार्यौ ते कामस्य रुदितः कथम् ‍ ॥१२॥

कुरु प्रसादं देवेश रतिपीत्यै वृषध्वज । संजीवय स्मरं शंभो मूर्तिमंतें पुनः कुरु ॥१३॥

तच्छुत्वा तु महादेवो हृष्टः प्रोवाच पार्वतीम् ‍ । उपप्लुतं जगत्सर्व मन्मथेन शरीरिणा ॥१४॥

मया दग्धस्य कामस्य पुनरागमनं कुतः । किंतु ते मानयन्वाक्यं करोमि सफलं प्रिये ॥१५॥

अस्मिन्वसंतसमयेशुल्कपक्षेत्रयोदशी । अस्यां मनोभवो देवि भविष्यति शरीरवान् ‍ ॥१६॥

एतेन बीजभूतेन जगद्‌घुर्णिष्यतेऽखिलम् ‍ । एवं वरनिमं दत्वा मन्मथाय युधिष्ठिर ॥१७॥

जगां हिमवच्छुंगं कैलासं पार्वतीप्रियः । तदेतत्सर्वमाख्यातं स्मरस्य चरितं नृप ॥१८॥

पूजाविधानमपरं कथयामि शृणुष्व तत् ‍ । अस्यां स्त्रात्वा त्रयोदश्यामशोकाख्यं नगं लिखेत् ‍ ॥१९॥

सिन्दूरजतितैरंगैरतिप्रीतिसमन्वितम् ‍ । कामदेवं वसंतं च वाजिवक्रं झषध्वजम् ‍ ॥२०॥

सौवर्णं वा महाराज वार्क्षचित्रमथापि वा । लीलाविलासगमनं गर्वितं चाप्सरोगणम् ‍ ॥२१॥

गन्धर्वगीतवादिप्रेक्षणीयसमाकुलम् ‍ । नद्यावर्तिरतिक्रीडाप्रीतिविद्याधरैर्युतम् ‍ ॥२२॥

मध्याह्रे भोजयेद्भक्त्या भक्ष्यैर्धूपैः स्त्रगंबरैः । मंत्रेणानेन कौतेय नरो नार्या समन्वितः ॥२३॥

नमो बामाय कामाय देवदेवाय मर्तये । ब्रह्मविष्णुशिवेन्द्राणां मनः क्षोभकराय वै ॥२४॥

कृत्वैवमार्चयित्वा तु देवदेवं मनोभवम् ‍ । ततस्तस्याग्रतो देया मोदका मुखमोदकाः ॥२५॥

नानाप्रकारन्भक्ष्यांश्वकामोमेप्रीयतामिति । ततोविसर्जयेद्विप्रान्दत्वा युग्मं सदक्षिणम् ‍ ॥२६॥

स्वपतिं पूजयेन्नारी वस्त्रमालाविभूषणैः कामोऽयमिति संचिंत्य प्रहृष्टेनांतरात्मना ॥२७॥

मन्मथायतने तस्मिन्यजमानः सुहृद्धृतः । रात्रौ जागरणं कुर्यात्सुखरात्रिर्यथा भवेत् ‍ ॥२८॥

कर्पूरकुंकुमक्षोदगंधतांबूलसर्जनैः । नानाप्रकारैर्भक्ष्यैश्व कुर्याद्रात्रौ महोत्सवम् ‍ ॥२९॥

दीपप्रज्वालनैर्नृत्यैः प्रेक्षणैः प्रेक्षणोत्सवैः । एवं यः कुरुते पार्थ वर्षे वर्षे महोत्सवम् ‍ ॥३०॥

वसंतसमये प्राप्ते हृष्टस्तुष्टो नृपः पुरे । तस्य संवत्सरं यावल्लोको योगैर्विमुच्यते ॥३१॥

सुभिक्षंक्षेममारोग्यं यशः श्रीः सौख्यमुत्तमम् ‍ । कामवर्षी च पर्जन्यस्तस्मिन्राट्रे प्रजायते ॥३२॥

तुष्यते तु भृशं देवो द्वादशार्द्वालोचनः । तथा कामश्व विष्णुश्व वसंतश्व प्रजापतिः ॥३३॥

धानाश्व सुपर्णाः पतगा नगाः । तुष्टाः प्रयच्छंति सुखं तस्य कर्तुर्न संशयः ॥३५॥

चैत्रोत्सवे सकललोकमनोनिवासं कामं वसंतमलयाद्रिमरुत्सहायम् ‍ । रत्या सहार्च्य पुरुषः प्रवरा च योषित्तौ भाग्यरुपसुतसौख्ययुतः सदा स्यात् ‍ ॥३६॥ [ ५९०१ ]

इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे मदनमहोत्सववर्णनं नाम पंचात्रिंशदुत्तरशततमोऽध्यायः ॥१३५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:52:28.6630000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

पोट

 • n  The stomach. The abdomen. The womb: pregnancy. The mind or the heart. 
 • पोट गळ्याशी लागणें. To have a belly stuffed up to the throat. To fill one's maw. To serve one's self to the detriment of others. 
 • पो० तडीस लागणें. To eat or to drink a bellyful. 
 • पो० दुखणें To be pained at seeing the good of others. Ex. खरचणाराचें खरचतें आणि कोठावळ्याचें पोट दुखतें. 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

मृत व्यक्तीच्या तेराव्याचा विधी काय असतो? त्या दिवसाचे महत्व काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.