TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|भविष्यपुराण|उत्तर पर्व|
अध्याय २१

उत्तर पर्व - अध्याय २१

भविष्यपुराणांत धर्म, सदाचार, नीति, उपदेश, अनेक आख्यान, व्रत, तीर्थ, दान, ज्योतिष अणि आयुर्वेद शास्त्र वगैरे विषयांचा अद्भुत संग्रह आहे.


अध्याय २१

युधिष्ठिर उवाच ॥

अथ पृच्छामि भगवन्व्रतं द्वादशमासिकम् ‍ । ललिताराधना नाम मासमासकमेण वा ॥१॥

कृष्ण उवाच ॥ शृणु पाण्ड्व यत्नेन यथावृत्तं पुरातनम् ‍ । शंकरस्य महादेव्याः संवादं कुरुसत्तम ॥२॥

कैलासशिखरे रम्ये बहुपुष्पफलोपगे । सहकारद्रुमच्छन्ने चम्पकाशोकभूषिते ॥३॥

कदम्बवकुलामोदवशीकृतमधुव्रते । मर्यूररवसंघुष्टे राजहसोपशोभिते ॥४॥

मृगर्क्षगजसिंहैश्व शाखामृगगणांवृते । गन्धर्वयक्षदेवर्षिसिद्धकिन्नरपन्नगैः ॥५॥

तपस्विभिर्महाभागैः सेव्यमानं समन्ततः । सुखासीनं महादेवं भूतसङ्र्धैः समावृतम् ‍ ॥६॥

अप्सरोभिः परिवृतमुमा नत्वाब्रवीदिदम् ‍ । उमोवाच ॥ भगवन्देवदवेश शूलपाणे वृपध्वज ॥७॥

कथयस्व महेशान तृतीयाव्रतमुत्तमम ‍ । सौभाग्यं लभते येन धनं पुव्रान्पशून्सुखम् ‍ ॥८॥

नारी स्वर्गं शुभं रूपमारोग्यं श्रियमुत्तमम् ‍ । एवमुक्तो दयितया भार्यपा प्रीतिपूर्वकम् ‍ ॥९॥

विहस्य शंकरः प्राह किं व्रतेन तव पिये । ये कामाखियु लोकेषु दिव्या भूम्यन्तरिक्षजाः ॥१०॥

सर्वेपि तेन चायत्ता वश्यस्तेहं यतः पतिः । उमोवाच ॥ सत्यमेतत्सुरेशान त्वयि द्दष्टे न दुर्लमम ‍ ॥११॥

किञ्चित्व्रिभुवनाभोगभूषणे शशिभूषणे । भक्त्या खियो हि मां देव प्रजयन्ति शुभाशुमम ‍ ॥१२॥

विरूपाः सुलभाः काश्विदपुव्रा बहुपुव्रिकाः । सुशीलास्तपसा काश्विच्छ्रवश्रूभिः पीडिता भृशम् ‍ ॥१३॥

शौचाचारसमायुक्ता नरोचतेऽथ कस्यचित् ‍ । एवं बहुविधैर्दुःखैः पीडन्यमानास्तु दारुणैः ॥१४॥

शरणं मां प्रापन्नस्ताः कुपाविष्टा ततो ह्यहम् ‍ । येन ताः सुखसंभोगरूपलावण्यसंपदा ॥१५॥

पुव्रैः सौभाग्यवित्तौघैर्युक्ताः स्युः सुरसत्तम । तन्मे कथय सत्त्वेन व्रतानामुत्तमं व्रतम् ‍ ॥१६॥

ईश्वर उवाच ॥ माघे मासि सिते पक्षे तृतीयायां यतव्रतः । मुखं प्रक्षाल्य हस्तौ च पादौ चैव समाहितः ॥१७॥

उपवासस्य नियमं दन्तधावनपुर्वकम् ‍ । मध्याह्रे तु ततः स्त्रानं बिल्वैरामलकैः शूभैः ॥१८॥

स्त्रात्वा तीर्थजले शुभ्रे वाससी परिधाय च । सुगन्धैः सुमनोभिश्व प्रभूतैः कुङ्रकुमादिभिः ॥१९॥

अर्चयन्ति सदा देवि त्वां भक्त्या भक्तवत्सले । कर्पूराद्यैस्तथा धूपैर्नैवेधैः शर्करादिभिः ॥२०॥

यद्दच्छालाभसंपन्नैर्धूपदीपार्चनादिभिः । नाग्नेशानीं गृहीत्वा तु प्रतीक्षेद्वटिकां ततः ॥२१॥

पाव्रे ताग्नमये शुद्धे जलक्षीरविमिश्रिते । सहिरण्यं द्विजं कृत्वा मन्व्रपूर्वं समाधिना ॥२२॥

शिरसि प्रक्षिपेत्तायं ध्यायन्ति मनसेप्सितम् ‍ । ब्रह्यावर्तात्समायाता ब्रह्मयोनेर्विनिर्गता ॥२३॥

भद्रेश्वरा ततो देवी ललिता शंकरप्रिया । गङ्गद्वारे हर प्राप्ता गङ्गजलपविव्रिता ॥२४॥

सौभाग्यारोग्यपुव्रार्थमथार्थं हरवल्लभे । आयाता घटिकां भद्रे प्रतीक्षस्व नमो नमः ॥२५॥

दत्त्वा हिरण्य़ तत्तस्मै प्राशयीत कुशोदकम् ‍ । आचम्य प्रयतो भूत्वा भूतिस्था क्षपयेत्क्षपाम् ‍ ॥२६॥

ध्यायमाना उमां देवीं हरिते यवसंस्तरे । द्वितीयेह्रि ततः स्त्रात्वा तथैवाभ्यर्च्य पार्वतीम् ‍ ॥२७॥

यथाशक्त्या द्विजान्पूज्य ततो भुञ्जीत वाग्यता । एवं तु प्रथमे मासि पूजनीयासि कालिके ॥२८॥

द्वितीये पार्वती नाम तृतीये शंकरप्रिया । भवान्यथ चतुर्थे त्वं स्कन्दमाताथ पञ्चमे ॥२९॥

दक्षस्य दुहिता षष्ठे मैनाकी सप्तमे स्मृता । कात्यायन्यष्टमे मासि नवमे तु हिमाद्रिजा ॥३०॥

दशमे मासि विख्याता देवि सौभाग्यदायिनी । उमा त्वेकादशे मासि गौरी तु द्वादशे परा ॥३१॥

कुशोदकं पयः सर्पिर्गोमूव्रं गोमयं फलम् ‍ । निम्व्रपव्रं कण्टकारी गवां शृङ्गदक दधि ॥३२॥

पञ्चगव्यं तथा शाकं प्राशनानि क्रमादमी । मासि मासि स्थिता ह्येवमुपवासपरायणा ॥३३॥

ददाति श्रद्धयैतानि वाचके ब्राह्मणोत्तमे । कुसुम्भमाज्यं लवणं जीरक गुडमेव च ॥३४॥

दत्तैरेभिः सूर्यस्था त्वं सूर्यस्था तुष्यासि प्रिये । मासि मासि भंवन्मन्व्रो गकारो द्वादशाक्षरः ॥३५॥

ओङ्कारपूर्वको देवि नमस्क्रारान्त ईरितः । एभिस्त्वं पूजिता मन्व्रैस्तुष्यसि ब्रततः प्रिये ॥३६॥

तुष्टा त्वमीप्सितान्कामान्ददासि प्रीतिपूर्वकम् ‍ । सप्तमे लु व्रते तस्मिन्व्राह्मणम वेदपारगम् ‍ ॥३७॥

सहितं भार्ययाभर्च्य गन्धपुष्पादिभिः शुभैः। द्विजं महेश्वरं कृत्वा उमां भार्यां तथैव च ॥३८॥

अन्न सदक्षिणं दद्यात्तथा । शुक्ले च वाससी । रक्तं वासोयुग दद्यात्त्वामुद्दिश्य हरिप्रिये ॥३९॥

ब्राह्यणे श्रद्धया युक्तस्तस्यां फलभिदं शृणु । दशावर्षसहस्त्राणि लोकान्प्राप्य परापरान् ‍ ॥४०॥

मोद्ते भर्तृसहिता यथेन्द्रेण शची तथा । मानुषत्वं पुनः प्राप्य स्वेन भर्व्रा सहैव सा ॥४१॥

पुण्ये कुले श्रिया युक्ता नीरोगा सुखमश्नुते । सप्तजन्मानि यावच्च न वैधव्यमवान्प्रुयात् ‍ ॥४२॥

पुव्रान्भोगांस्तथा रूपं सौभाग्यारोग्यमेव्र च । एकपत्नी तथा भर्तुः प्राणेभ्योऽप्यधिका भवेत् ‍ ॥४३॥

शृणुयाद्वाच्यमानं तु भक्त्या या ललिताव्रतम् ‍ । मया स्त्रेहेन कर्थित सापि तत्फलभागिनी ॥४४॥

संपूज्य लक्षललितां ललिताङ्गयष्टिं गन्धोदकामृतघटीं शिरसि क्षिपेद्या । सा स्वर्गमेत्य ललिता सु्ललामभूता भूपाधिपं पतिमवाप्य भुवं भुनक्ति ॥४५॥ [ १०८८ ]

इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे ललितानृसीयाव्रप्रमाहात्म्यं नामैकर्विशतितमोऽध्यायः ॥२१॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:52:22.0370000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

KUMĀRĪ II(कुमारी)

  • In verse 31, Chapter 23 of the Vana Parva, it is stated that certain maidens were born from the body of Skanda. They were called Kumārīs and they used to eat unborn children in the womb of their mothers. 
RANDOM WORD

Did you know?

Are the advertisements necessary on your pages?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.