TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|भविष्यपुराण|उत्तर पर्व|
अध्याय २२

उत्तर पर्व - अध्याय २२

भविष्यपुराणांत धर्म, सदाचार, नीति, उपदेश, अनेक आख्यान, व्रत, तीर्थ, दान, ज्योतिष अणि आयुर्वेद शास्त्र वगैरे विषयांचा अद्भुत संग्रह आहे.


अध्याय २२

युधिष्ठिर उवाच ॥

इहापि योगमासाद्य भर्तृबन्धुजनैः सह । वंद नारी नरश्रेष्ठ व्रजेद्यन शिवालयम् ‍ ॥१॥

विधवा च परे लोके भूयोऽपि न वियुज्यते । सुखसंदोहसौभाग्ययुक्ता भवति भामिनी ॥२॥

श्रीकृष्ण उवाच ॥ उमयाचरितं यत्नाद्भववाग्ललितामृतम् ‍ । लब्ध्वा हिमवतो जन्म दक्षकोपाद्वियुक्तया ॥३॥

महासौभाग्यसंदोहं द्दष्ट्र्वा देव्या महात्मना । अरुन्धत्या वसिष्ठेन पृष्टेन कथितं शृणु ॥४॥

मासि मार्गशिरे प्राप्ते चन्द्रवृद्धौ शुचिस्मिता । द्वितीयायां समासाद्य नक्तं भ्रुञ्जीत पायसम् ‍ ॥५॥

आचम्य च शुचिर्भूत्वा दण्डवच्छंकरं नमेत् ‍ । मुदान्विता नमस्कृत्य विज्ञाप्य परमेश्वरम् ‍ ॥६॥

औदुम्चरमृजुं गृह्य भक्षयेद्दन्तधावनम् ‍ । उत्तराशागतं साग्रं सत्वचं निर्व्रणं शुभम् ‍ द्वितीयायां ॥७॥

परे वाह्रि गौरीं शम्भु च पूजयत् ‍ । शालिपिष्टमये कृत्वा रूपे स्त्रीपुसयोः शुभ ॥८॥

पाव्र संस्थाप्य संपूज्य जागर निशि कल्पयेत् ‍ । विधिवत्पूजयित्वा तु शंकर कीर्तयन्स्वपत् ‍ ॥९॥

प्रभासे ते गृहीत्वा तु आचार्याय निवेदयेत् ‍ । भोजयेन्भृष्टभन्नाद्यं शिवभक्त्या द्विजोत्तमान् ‍ ॥१०॥

दाम्पत्यानि च ततैव शक्त्या तान्यपि भोजयेत् ‍ । प्रतिमास प्रकुर्वीत विधिना तेन संयता ॥११॥

कार्तिकान्ते ततो मास्रि मार्गशीर्षे समुद्यमेत् ‍ । नामानि च प्रवक्ष्यामि प्रतिमासं क्रमाच्छृणु ॥१२॥

पूजाजाप्यनिमित्तं च सिद्धयर्थं चेति तस्य च । एवं पौषे तु संप्राप्ते गिरिशं पावतीं तथा ॥१३॥

समभ्यर्च्य चतुर्थ्यां तु पञ्चगव्यं पिबेत्सुधीः । एनत्पारणमुद्दिष्टं मार्गादौ मार्गगोचरम् ‍ ॥१४॥

न चान्यत्पञ्चगव्यादि पावनं परमं स्मृतम् ‍ । भवं चैव भवानीं च मासि माघे प्रपूजयेत् ‍ ॥१५॥

फाल्गुने तु महादेवमुमया सहितं मतम् ‍ । ललिताम शंकरं देवं चैव्रे संपूजयेत्ततः ॥१६॥

स्थाणूं वैशाखमासे तु लोलनेव्रायुतं यजेत् ‍ । ज्येष्ठे वीरेश्वरं देवभेकवीरासमन्वितम् ‍ ॥१७॥

आषाढे पशुनाथं च शक्त्या सार्द्धं व्रिलोचनम् ‍ । श्रीकण्ठं श्रावणे देवं सुतान्वितमथार्चयेत् ‍ ॥१८॥

भीमं भाद्रपदे मासि दुर्गया सहितं यजेत् ‍ । ईशानं कार्तिके मासि शिवादेवीयुतं यजेत् ‍ ॥१९॥

जप्यध्यानार्चनायैव नामान्येताभि सुव्रत । स्मृतानि विधिना राजन्व्रतसिद्धि र्भवेद्‍ध्रुवम् ‍ ॥२०॥

प्रतिमासं तु पुष्याणि यानि पूजासु योजयेत् ‍ । तानि क्रमात्प्रवक्ष्यामि सद्यःप्रीतिकराणि वै ॥२१॥

आदौ नीलोत्पलं योज्यं तदभावेऽपराण्यपि । पविव्राणि सुगन्धीनि योजयेद्भक्तितोऽर्चने ॥२२॥

करवीरं बिल्वपव्रं किंशुक कुब्जमल्लिका । पाट्लाब्जकदम्बं च तगरं द्रोणमालती ॥२३॥

एतान्युक्तक्रमेणैव मासेषु द्वादशेष्वपि । भक्त्या योज्यानि राजेन्द्र शिवयोस्तुष्टिहेतवे ॥२४॥

वत्सरान्ते वितानं च धूपोत्क्षेपं सघण्टिकम् ‍ । ध्वजं दीपं वस्त्रयुग शङ्कराय निवेदयेत् ‍ ॥२५॥

स्त्रापयित्वा च लिप्त्वा च सौवर्नं पङ्कजम् ‍ । पूपयुग्मं च पुरतः शालिपिष्टमयं न्यसेत् ‍ ॥२६॥

नैवेद्यं शक्तितो दत्त्वा नत्वा च विधिवच्छिवम् ‍ । कृर्यान्नीराजनं शम्भोस्ततो गच्छेत्स्वकं गृहम् ‍ ॥२७॥

तव्र गत्वा व्रिकोणञ्च चतुरस्त्रं च कारयेत् ‍ । व्रिकोणे ब्राह्मणी भोज्या चतुरखे द्विजोत्तमाः ॥२८॥

व्रतिनो भोजयेत्पश्वाद‍द्वादशैव द्विजोत्तमान् ‍ । मिथुनानि च तावन्ति शक्त्या भक्त्या च पाण्डव ॥२९॥

उमामहेश्वरं हैमं कारयित्वा सुशोभनम् ‍ । मौक्तिकानि चतुःषष्टिस्तावन्तोऽपि प्रवालकाः ॥३०॥

तावन्ति पुष्णरागाणि तास्त्रपाव्रोपरि न्यसेत् ‍ । व्रस्त्रेण वेष्टयित्वा च गन्धैर्धूपैस्तथार्चयेत् ‍ ॥३१॥

एतत्संभारसंयुक्तमाचार्याय निवेदयेत् ‍ । व्रतिनां ब्राह्मणानां च दम्पतीनां च भारत ॥३२॥

दत्त्वा हिरण्यवासांसि प्रणिपत्य क्षमापयेत् ‍ । चत्वारिंशत्तथाष्टौ च कुम्भांश्र्छव्रमुपानहौ ॥३३॥

सहिरण्याक्षतान्सर्वान्दद्यात्पुष्पोदकान्वितान् ‍ । दीनान्धदुःखितानां च तद्दिने वानिवारितम् ‍ ॥३४॥

कल्पंपदन्नदानं चालोचयञ्छक्तिमात्मनः । न्यूनाधिकं च कर्तव्यं स्वाव परिमाणतः ॥३५॥

संपूरयेत्कल्पनया वित्तशाठन्यं न कारयेत् ‍ । अवियोगकरं चैतद्रूपसौभाग्यवित्तदम् ‍ । आयुःपुव्रप्रदं स्वर्ग्यं शिवलोकप्रदायकम् ‍ ॥३६॥

सम्यक्पुराणपतितं व्रतचयंमेतत्तत्त्वं चराचरगुरोर्ह्रदयङमायाः । पूजां विधाय विधिवन्न वियोगमेति साध्वी स्वभर्तृसुतचन्धुजनैर्धनैश्व ॥३७॥ [ ११२५ ]

इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि अवियोगतृतीयाव्रतं नाम द्वाव्रिंशतितमोऽध्यायः ॥२२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:52:22.1000000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ŪRDHVAPUṆḌRA(ऊर्ध्वपुण्ड्र)

  • A mark worn on the forehead with yellow ochre. This mark should be made by earth or ochre, which should be taken from the top of a mountain peak, banks of rivers, seashore, Śaivite temple serpent-hill or from under a holy basil. The fruits of wearing the mark will vary according to the colour of the ochre. Black ochre will afford peace, red soil will procure docility, yellow soil will get prosperity, and white ochre will give duty or righteousness. As the fruits vary according to the colour, so also it will vary according to the finger used to put the sign. If the mark is made with the thumb the man will become stout. If it is done with the middle finger he will have long life. If it is done with the fourth finger (anāmikā), he will get food and if it is made with the index finger (tarjanī) he will get salvation. The form of the mark also could be changed. The mark may be made in the form of a flame, the leaf of bamboo reed, a lotus-bud, a fish, a turtle or a conch. If the mark is as large as ten fingerbreadths it is superfine. If of nine finger-breadths, it is medium super-fine; and if it is eight and a half fingerbreadths, it is lower superfine. In the same way if the finger-breadth of the mark is seven, six or five they will be super medium, medium medium and lower medium. If it is four, three and two they will be of the low, medium low and lowest. It is also ordered that when one wears the Ūrdhvapuṇḍra in a particular spot of the body one will have to think of a particular name of Viṣṇu. “Keśava in the forehead, Nārāyaṇa in the stomach, Mādhava in the heart, Govinda in the neck, Viṣṇu on the right side of the stomach, Madhusūdana on the middle of right hand, Trivikrama on the left ear, Vāmana on the left side of stomach, Śrīdhara on the left hand, Hṛṣīkeśa on the right ear. Padmanābha on the hinder Part, Dāmodara on the nape and Vāsudeva on the head, should be meditated upon.” [Devī Bhāgavata, Skandha 11]. 
RANDOM WORD

Did you know?

अतिथी व अतिथीसत्कार याबद्दल माहिती द्यावी.
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site