संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्मृतिः|विष्णुस्मृतिः|
अध्यायः ९५

विष्णुस्मृतिः - अध्यायः ९५

स्मृतिग्रंथ म्हणजे धर्मशास्त्रावरील एक आवश्यक वचनांचा भाग.


वानप्रस्थस्तपसा शरीरं शोषयेत् ॥९५.१॥

ग्रीष्मे पञ्चतपाः स्यात् ॥९५.२॥

आकाशशायी प्रावृषि ॥९५.३॥

आर्द्रवासा हेमन्ते ॥९५.४॥

नक्ताशी स्यात् ॥९५.५॥

एकान्तरद्व्यन्तरत्र्यन्तराशी वा स्यात् ॥९५.६॥

पुष्पाशी ॥९५.७॥

फलाशी ॥९५.८॥

शाकाशी ॥९५.९॥

पर्णाशी वा ॥९५.१०॥

यवान्नं पक्षान्तयोर्वा सकृदश्नीयात् ॥९५.११॥

चान्द्रायणैर्वा वर्तेत ॥९५.१२॥

अश्मकुट्टः ॥९५.१३॥

दन्तोलूखलिको वा ॥९५.१४॥

तपोमूलं इदं सर्वं देवमानुषिकं जगत् ।
तपोमध्यं तपोऽन्तं च तपसा च तथा धृतम् ॥९५.१५॥

यद्दुष्चरं यद्दुरापं यद्दूरं यच्च दुष्करम् ।
सर्वं तत्तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम् ॥९५.१६॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP