TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|मत्स्यपुराणम्‌|
अध्यायः २१२

मत्स्यपुराणम् - अध्यायः २१२

मत्स्य पुराणात सात कल्पांचे वर्णन असून हे पुराण नृसिंह वर्णनापासून सुरू होते.


अध्यायः २१२
सावित्र्युपाख्यानम् ।
सावित्र्युवाच ।
धर्मार्जने सुरश्रेष्ठ! कुतो ग्लानिः क्लमस्तथा ।
त्वपादमूलसेवा च परमं धर्मकारणम् ॥१॥

धर्मार्जनन्तथा कार्यं पुरुषेण विजानता ।
तल्लाभः सर्वलाभेभ्यो यदा देव विशिष्यते ॥२॥

धर्मश्चार्थश्च कामश्च त्रिवर्गो जन्मनः फलम् ।
धर्महीनस्य कामार्थौ वन्ध्यासुतसमौ प्रभो! ॥३॥

धर्मादर्थस्तथा कामो धर्माल्लोकद्वयं तथा ।
धर्मएकोऽनुयात्येनं यत्र क्वचन गामिनम् ॥४॥

शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति ।
एको हि जायते जन्तुरेक एव विपद्यते ॥५॥

धर्मस्तमनुयात्येको न सुहृन्न च बान्धवाः ।
क्रिया सौभाग्यलावण्यं सर्वं धर्मेण लभ्यते ॥६॥

ब्रह्मोन्द्रोपेन्द्रशर्वेन्दुर्यमार्काग्न्यनिलाम्भसाम् ।
वस्वश्विधनदाद्यानां ये लोकाः सर्वकामदाः ॥७॥

धर्मेण तानवाप्नोति पुरुषः पुरुषान्तक! ।
मनोहराणि द्वीपानि वर्षाणि सुसुखानि च ॥८॥

प्रयान्ति धर्मेण नरास्तथैव नरगण्डिकाः ।
नन्दनादीनि मुख्यानि देवोद्यानानि यानि च ॥९॥

तानि पुण्येन लभ्यन्ते नाकपृष्ठन्तथा नरैः ।
विमानानि विचित्राणि तथैवाप्सरसः शुभाः ॥१०॥

तैजसानि शरीराणि सदा पुण्यवतां फलम् ।
राज्यं नृपतिपूजा च कामसिद्धिस्तथेप्सिता ॥११॥

संस्काराणि च मुख्यानि फलं पुण्यस्य दृश्यते ।
रुर्क्मवैदूर्यदण्डानि चण्डांशुसदृशानिच ॥१२॥

चामराणि सुराध्यक्ष! भवन्ति शुभकर्मणाम् ।
पूर्णोन्दुमण्डलाभेन रत्नांशुकविकाशिना ॥१३॥

धार्यतां याति छत्रेण नरः पुण्येन कर्मणा ।
जयशङ्खस्वरौघेण सूतमागधनिःस्वनैः ॥१४॥

वरासनं सभृङ्गरं फलं पुण्यस्य कर्मणः ।
वरान्नपानं गीतञ्च भृत्यमाल्यानुलेपनम् ॥१५॥

रत्नवस्त्राणि मुख्यानि फलं पुण्यस्य कर्मणः ।
रूपौदार्यगुणोपेतास्त्रियश्चातिमनोहराः ॥१६॥

वासः प्रासादपृष्ठेषु भवन्ति शुभकर्मिणः ।
सुवर्णकिङ्किणीमिश्रचामरापीडधारिणः ॥१७॥

वहन्ति तुरगा देव नरं पुण्येन कर्मणा ।
तस्य द्वाराणि यजनन्तपोदानन्दमः क्षमा ॥१८॥

ब्रह्मचर्यं तथा सत्यन्तीर्थानुमरणं शुभम् ।
स्वाध्याय-सेवा-साधूनां सहवासः सुरार्चनम् ॥१९॥

गुरुणां चैव शुश्रूषा ब्राह्मणानां च पूजनम् ।
इन्द्रियाणां जयश्चैव ब्रह्मचर्यममत्सरम् ॥२०॥

तस्माद्धर्मः सदा कार्यो नित्यमेव विजानता ।
नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य च वा कृतम् ॥२१॥

बाल-एव-चरेद्धर्ममनित्यं देव! जीवितम् ।
कोहि जानाति कस्याद्य मृत्युरेवापतिष्यति ॥२२॥

पश्यतोऽप्यस्य लोकस्य मरणं पुरतः स्थितम् ।
अमरस्येव चरितमत्याश्चर्यं सुरोत्तम! ॥२३॥

युवत्वापेक्षया बालो वृद्धत्वापेक्षया युवा ।
मृत्योरुत्सङ्गमारूढः स्थविरः किमपेक्षते ॥२४॥

तत्रापि विन्दतस्त्राणां मृत्युना तस्य का गतिः ।
न भयं मरणञ्चैव प्राणिनामभयं क्वचित् ॥२५॥

यम उवाच ।
तुष्टोऽस्मि ते विशालाक्षि! वचनैर्धर्मसङ्गतैः ।
विना सत्यवतः प्राणान् वरं वरयमाचिरम् ॥२६॥

सावित्र्युवाच ।
वरयामि त्वया दत्तं पुत्राणां शतमौरसम् ।
अनपत्यस्य लोकेषु गतिः किल न विद्यते ॥२७॥

यम उवाच ।
कृतेन कामेन निवर्त भद्रे! भविष्यतीदं सकलं यथोक्तम् ।
ममोपरोधस्तव च क्लमः स्यात्तथाऽधुना तेन तव ब्रवीमि ॥२८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:53:56.0370000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय

  • मनुष्यानें जर मानांत आणलें व योग्य तें कर्तव्य केलें तर तो परमेश्वरस्वरुपी होतो. मनुष्यास कोणतीहि गोष्ट करणें शक्य असतें व साध्य होतें. संबंध दोहा. -पशुका 
  • होत पनय्या नरकां कछु नहि होत। नर करणी करे तो नरका नारायण होत॥ 
RANDOM WORD

Did you know?

कोणती वस्तु खाण्यातून वर्ज्य अथवा तिचा त्याग केल्याने काय पुण्य किंवा फळ मिळते?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site