TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|मत्स्यपुराणम्‌|
अध्यायः २००

मत्स्यपुराणम् - अध्यायः २००

मत्स्य पुराणात सात कल्पांचे वर्णन असून हे पुराण नृसिंह वर्णनापासून सुरू होते.


अध्यायः २००
वशिष्ठवंशजान् विप्रान् नामगोत्रवंशप्रवरवर्णनम् ।
मत्स्य उवाच ।
वसिष्ठवंशजान् विप्रान् निबोध वदतो मम ।
एकार्षेयस्तु प्रवरो वासिष्ठानां प्रकीर्तितः ॥१॥

वसिष्ठा एव वासिष्ठा अविवाह्या वसिष्ठजैः ।
व्याघ्रपादा औपगवा वैक्लवाः शाद्वलायनाः ॥२॥

कपिष्ठला औपलोमा अलब्धाश्च षठाः कठाः ।
गौपयाना बोधपाश्च दाकव्या ह्यथ वाह्यकाः ॥३॥

वालिशयाः पालिशयास्ततो वाग्ग्रन्थयश्चये ।
आपस्थूणाः शीतवृत्ताः तथा ब्राह्म पुरेयकाः ॥४॥

लोमायनाः स्वस्तिकराः शाण्डिलिर्गौडिनिस्तथा ।
वाडोहलिश्च सुमनाश्चोपावृद्धिस्तथैव च ॥५॥

चौलिर्वौलिर्ब्रह्मबलः पौलिः श्रवस एव च ।
पौड़वो याज्ञवल्क्यश्च एकार्षेया महर्षयः ॥६॥

वसिष्ठ एषां प्रवर अवैवाह्याः परस्परम् ।
शैलालयो महाकर्णः कौरव्यः क्रोधिनस्तथा ॥७॥

कपिञ्जला वालखिल्या भागवित्तायनाश्च ये ।
कीलायनः कालशिखः कोरकृष्णाः सुरायणाः ॥८॥

शाकाहार्याः शाकधियः काण्वा उपलपाश्च ये ।
शाकायना उहाकाश्च अथ माषशरावयः ॥९॥

दाकायना वालवयो वाकयो गोरथास्तथा ।
लम्बायनाः श्यामवयो ये चकोडोदरायणाः ॥१०॥

प्रलम्बायनाश्च ऋषय औपमन्यव एव च ।
साङ्ख्यायनाश्च ऋषयस्तथा वै वेदशेरकाः ॥११॥

पालङ्कायन उद्गाहा ऋषयश्च बलेक्षवः ।
मातेया ब्रह्मबलिनः पर्णागारिस्तथैव च ॥१२॥

त्र्यार्षेयोऽभिमतश्चैषां सर्वेषां प्रवरस्तथा ।
भिगीवसुर्वशिष्ठश्च इन्द्रप्रमदिरेव च ॥१३॥

परस्परमवैवाह्या ऋषयः परिकीर्तिताः ।
औपस्थलास्वस्थलयो पालोहालो हलाश्च ये॥१४॥

माध्यन्दिनो माक्षतयः पैप्पलादिर्विचक्षुषः  ।
त्रैश्रृङ्गायन सैवल्काः कुण्डिनश्च नरोत्तम!॥१५॥

त्र्यार्षेयाभिमताश्चैषां सर्वेषां प्रवराः शुभाः ।
वसिष्ठमित्रावरुणौ कुण्डिनश्च महातपाः ॥१६॥

परस्परमवैवाह्या ऋषयः परिकीर्तिताः ।
शिवकर्णो वयश्चैव पादपश्च तथैव च ॥१७॥

त्र्यार्षेयोऽभिमतश्चैषां सर्वेषां प्रवरस्तथा ।
जातूकर्ण्यो वसिष्ठश्च तथैवात्रिश्च पार्थिव !
परस्परमवैवाह्या ऋषयः परिकीर्तिताः ॥१८॥

वसिष्ठवंशेऽभिहिता मयैते ऋषिप्रधानाः सततं द्विजेन्द्राः ।
येषां तु नाम्ना परिकीर्तितेन पापं समग्रं पुरुषो जहाति ॥१९॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:53:55.3970000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

चतुरंग

  • न. १ ( संगीत ) पहिल्यांत चिजांचे बोल , दुसर्‍यात तनानादि अक्षरें , तिसर्‍यांत स्वर , चौथ्यांत पखवाजाचे बोल अशा प्रकारचें गीताई पद्य . २ बुध्दिबळांचा खेळ . यांत घोडा , उंट , हत्ती व प्यादीं हीं चार अंगें असतात . - वि . १ ज्याला चार अंगें , शक्ती , साधनें ( हत्ती , घोडे , रथ , पायदळ इ० ) आहेत अशा प्रकारचे ( सैन्य ); सेनेचें विशेषण . चतुरंगा परिवारा । संजोडियां रहवरा । - ज्ञा ११ . ३९७ . २ कपाळावर चार दिशांस चार भोंवरे असलेला ( घोडा ). - अश्वप १ . ८७ . [ सं . ] सामाशब्द - 
  • ०दळ सेना - नस्त्री . हत्ती , घोडे , रथ , पायदळ हीं चार अंगें ज्यांत आहेत असें सैन्य . रथकुंजर पालाणा । सन्नध्द करा चतुरंगसेना । - एरुस्व ५ . ३९ . 
  • ०बल न. चतुरंग सैन्य . २ ( आधुनिक ) घोडदळ , पायदळ , आरमार व वैमानिक दळ . 
  • n. (सो. अनु.) भागवत एवं विष्णु मत में चित्ररथ अथवा रोमप का पुत्र । ऋश्यशृंग के पुत्रकामेष्टि यज्ञ के कारण, इसका जन्म हुआ । इसका पुत्र पृथुलाक्ष [भा.९.२३.१०] 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

गणेशोत्सवाच्या काळात सत्यनारायण पूजा करावी काय? मग कोणती पूजा करावी?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.