TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|मत्स्यपुराणम्‌|
अध्यायः २०२

मत्स्यपुराणम् - अध्यायः २०२

मत्स्य पुराणात सात कल्पांचे वर्णन असून हे पुराण नृसिंह वर्णनापासून सुरू होते.


अध्यायः २०२
ऋषीणां नामगोत्रवंशप्रवरवर्णनम् ।
मत्स्य उवाच ।
अतः परमगस्त्यस्य वक्ष्ये वंशोद्भवान् द्विजान् ।
अगस्त्यश्च करम्भश्च कौशल्यः करटस्तथा ॥१॥

सुमेधसो मयोभुवस्तथा गान्धारकायणाः ।
पौलस्त्याः पौलहाश्चैव क्रतुवंशभवास्तथा ॥२॥

आर्षेयाभिमताश्चैषां सर्वेषां प्रवराः शुभाः ।
अगस्त्यश्च महेन्द्रश्च ऋषिश्चैव मयोभुवः ॥३॥

परस्परमवैवाह्या ऋषयः परिकीर्तिताः ।
पौर्णमासाः पारणाश्च आर्षेयाः परिकीर्तिताः ॥४॥

अगस्त्यः पौर्णमासश्च पारणश्च महातपाः ।
परस्परमवैवाह्याः पौर्णमासास्तु पारणैः ॥५॥

एवमुक्तो ऋषीणान्तु वंश उत्तमपौरुषः ।
अत परं प्रवक्ष्यामि किम्भवानद्य कथ्यताम् ॥६॥

मनुरुवाच ।
पुलहस्य पुलस्त्यस्य क्रतोश्चैवमहात्मनः ।
अगस्त्यस्य तथा चैव कथं वंशस्तदुच्यताम् ॥७॥

मत्स्य उवाच ।
क्रतुः खल्वनपत्योऽभूद्राजन्वैवस्वतेऽन्तरै ।
इध्मवाहं स पुत्रत्वे जग्राह ऋषिसत्तमः ॥८॥

अगस्त्यपुत्रं धर्मज्ञं आगस्त्याः क्रतवस्ततः ।
पुलहस्य तथा पुत्रास्त्रयश्च पृथिवीपते! ॥९॥

तेषान्तु जन्म वक्ष्यामि उत्तरत्र यथाविधि ।
पुलहस्तु प्रजां दृष्ट्वा नातिप्रीतमनाः स्वकाम् ॥१०॥

अगस्त्यजं दृढास्यन्तु पुत्रत्वे वृतवांस्ततः ।
पौलहाश्च तथा राजन्! आगस्त्याः परिकीर्तिताः ॥११॥

पुलस्त्यान्वयसम्भूतान् दृष्ट्वा रक्षः समुद्भवान् ।
अगस्त्यस्य सुतान् धीमान् पुत्रत्वे वृतवांस्ततः ॥१२॥

पौलस्त्याश्च तथा राजन्नागस्त्याः परिकीर्तिताः ।
सगोत्रत्वादिमे सर्वे परस्परमनन्वयाः ॥१३॥

एते तवोक्ताः प्रवरा द्विजानीं महानुभावा नृपवंशकाराः ।
एषान्तु नाम्ना परिकीर्तितेन पापं समग्रं पुरुषो जहाति ॥१४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:53:55.5070000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

सारण

  • न. १ सारणें ; ढकलणें . २ करंजी , पुरी इ० पक्वान्नांत भरावयाचा गूळखोबर्‍याचा किंवा इतर मसाला ; पुरण . ३ भाकरी थापण्याकरितां , पोळी वगैरे लाटावयारितां तिच्या खालीं घालतात तें पीठ . - स्त्री . १ पाट ; कालवा ; सारणी . पंप बसविला असेल तेथून सारण चढवून त्यावरून पाणी न्यावें लागतें . - शेतकी - शेतकरी ३ . ५ . २ कळक इ० ची बारीक कांब , चिपारी ; सरी . ३ ( कों . गो . ) केरसुणी . [ सं . सृ - सरणें ] 
  • स्त्री. लहान जाळींतून झाडावरून उतरलेले आंबे सांठवण्याचें मोठें जाळें . 
  • n. (सो. वसु.) एक सुविख्यात योद्धा, जो वसुदेव एवं रोहिणी के पुत्रों में से एक था । इसके निम्नलिखित पुत्र थेः-- १. मार्ष्टि; २. मार्ष्टिमत्; ३. शिशु; ४. सत्यधृति [विष्णु. ४.१५.१४] 
  • ०पुरी स्त्री. ( बडोदें . ) एक पक्वान्न . - ऐरापु . विवि . ३०४ . सारणिक - वि . रस्ता , प्रवास यासंबंधी . [ सं . ] सारणी - स्त्री . १ ग्रह , पंचांग इ० सिध्द० करण्याचें गणिती कोष्टक , अंकजाल . उदा० ग्रह - तिथि - योग - नक्षत्र - करण सारणी . २ रीत ; मांडणी ; विधि . ( इं . ) फॉर्म्युला . फलित प्रेरणा काढण्याची एक सुलभ सारणी काढितां येते - यंस्थि २० ३ सूत्र ; सिध्दांत . ४ ( रसा . ) संकेत ; चिन्हरूपानें , संख्येप्रमाणें लिहिलेली पदार्थाची घटना . ५ लहान नदी ; ओढा . ६ पाट ; नहर . सुमन तैलाची सारणी । - मुआदि ४८ . ६ . - दा ३ . २३ . ७ बैलांना मोट ओढतां यावी म्हणून केलेला उतार ; मोटेचा उतार ; ८ ( विणकाम ) भेंडळ टांगून ठेवण्याची दोरी . सारणें - उक्रि . १ पुढें करणें ; ढकलणें ; दूर करणें . दिव्याची वात सारा पाहूं . लोटणें ; पलीकडे करणें . सागर सारुनियां बैसविले । कोंकणीं जन पाळीले । - परशुरामाचा पाळणा . - शिशु ३३८ . ३ निरास करणें ; घालवणें . स्वामिनीं वधुनि तापसारिला । त्याक्षणें सकळ ताप सारिला । - मोरा १ . ४६३ . ४ खलास करणें ; शेवट करणें ; संपविणें . तेराही स्पष्ट सारिले अब्द । - मोविराट ४ . ६३ ; - ह ९ . ४४ . ५ आटोपणें ; उरकणें . प्रत्युत्तर नेदूनि मुखें । भोजन सारी यथासुखें । - मुआदि ३८ . ७७ ; - तुगा १८६ . ६ काढणें ; उपसणें ( पाणी आंघोळीस इ० ). जळ सारिलें स्नानाला । - रामदासी २ . १७७ . [ सं . सृ - सरणें ] 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

जर सर्व प्राण्य़ांचा आत्मा एकच असेल तर प्राणी पक्ष्यांची भुते होतात काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site