TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|मत्स्यपुराणम्‌|
अध्यायः २०२

मत्स्यपुराणम् - अध्यायः २०२

मत्स्य पुराणात सात कल्पांचे वर्णन असून हे पुराण नृसिंह वर्णनापासून सुरू होते.


अध्यायः २०२
ऋषीणां नामगोत्रवंशप्रवरवर्णनम् ।
मत्स्य उवाच ।
अतः परमगस्त्यस्य वक्ष्ये वंशोद्भवान् द्विजान् ।
अगस्त्यश्च करम्भश्च कौशल्यः करटस्तथा ॥१॥

सुमेधसो मयोभुवस्तथा गान्धारकायणाः ।
पौलस्त्याः पौलहाश्चैव क्रतुवंशभवास्तथा ॥२॥

आर्षेयाभिमताश्चैषां सर्वेषां प्रवराः शुभाः ।
अगस्त्यश्च महेन्द्रश्च ऋषिश्चैव मयोभुवः ॥३॥

परस्परमवैवाह्या ऋषयः परिकीर्तिताः ।
पौर्णमासाः पारणाश्च आर्षेयाः परिकीर्तिताः ॥४॥

अगस्त्यः पौर्णमासश्च पारणश्च महातपाः ।
परस्परमवैवाह्याः पौर्णमासास्तु पारणैः ॥५॥

एवमुक्तो ऋषीणान्तु वंश उत्तमपौरुषः ।
अत परं प्रवक्ष्यामि किम्भवानद्य कथ्यताम् ॥६॥

मनुरुवाच ।
पुलहस्य पुलस्त्यस्य क्रतोश्चैवमहात्मनः ।
अगस्त्यस्य तथा चैव कथं वंशस्तदुच्यताम् ॥७॥

मत्स्य उवाच ।
क्रतुः खल्वनपत्योऽभूद्राजन्वैवस्वतेऽन्तरै ।
इध्मवाहं स पुत्रत्वे जग्राह ऋषिसत्तमः ॥८॥

अगस्त्यपुत्रं धर्मज्ञं आगस्त्याः क्रतवस्ततः ।
पुलहस्य तथा पुत्रास्त्रयश्च पृथिवीपते! ॥९॥

तेषान्तु जन्म वक्ष्यामि उत्तरत्र यथाविधि ।
पुलहस्तु प्रजां दृष्ट्वा नातिप्रीतमनाः स्वकाम् ॥१०॥

अगस्त्यजं दृढास्यन्तु पुत्रत्वे वृतवांस्ततः ।
पौलहाश्च तथा राजन्! आगस्त्याः परिकीर्तिताः ॥११॥

पुलस्त्यान्वयसम्भूतान् दृष्ट्वा रक्षः समुद्भवान् ।
अगस्त्यस्य सुतान् धीमान् पुत्रत्वे वृतवांस्ततः ॥१२॥

पौलस्त्याश्च तथा राजन्नागस्त्याः परिकीर्तिताः ।
सगोत्रत्वादिमे सर्वे परस्परमनन्वयाः ॥१३॥

एते तवोक्ताः प्रवरा द्विजानीं महानुभावा नृपवंशकाराः ।
एषान्तु नाम्ना परिकीर्तितेन पापं समग्रं पुरुषो जहाति ॥१४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:53:55.5070000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ऐला

  • वि. अलीकडचा ; अलीकडला . उताराचिये सांगडी । ठाके ते ऐलीच थडी ॥ - ज्ञा १८ . २५५ . पाहेचि ना तो नाहीं बुडाला । कोरडा आला ऐल तीरा । - एभा २८ . ३२५ . क्रिवि 
  • या बाजूला ; अलीकडे . प्रवृत्ति माघौति मोहरे । समाधि ऐलाडी उतरे । - ज्ञा ६ . १९१ . 
  • आधीं ; अगोदर ; पूर्वी . तेवि तो उडुनाथ । केवल श्रीकृष्णप्रीत्यर्थ । सांडूनि काळ नियत । ऐलाडचि उदैला ॥ - रास १ . १०७ . [ सं . आदिम ; प्रा . आइल्ल ] ऐलकांठ , ऐलतीर , ऐलथड - पु . न . स्त्री . अलीकडचा कांठ ; जवळचा कांठ ; पैलथडी याच्या उलट . शोभा समुद्र हेलावे पोटीं । चक्षू पोहणार उठाउठी । ऐलकांठीं चुबकले ॥ - मुसभा २ . ७७ . असो आतां त्या अवसरीं । क्षीरसागरीच्या ऐलतीरी । बध्दांजलि करुनि निर्धारी । सुरवर उभे ठाकले ॥ - ह २ . ६० . 
RANDOM WORD

Did you know?

मनुष्याच्या जीवनात स्नानाचे महत्त्व काय ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.