TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|हरिवंशपुराणम्|भविष्य पर्व|
पञ्चविंशोऽध्यायः

भविष्यपर्व - पञ्चविंशोऽध्यायः

महर्षी व्यासांनी रचलेला हा महाभारताचा पुरवणी ग्रंथ आहे.


पञ्चविंशोऽध्यायः
नारदादिभिः ब्राह्मणानां ब्रह्मणः च सत्कारं, ब्रह्मणा कश्यपाय यज्ञानुष्ठानस्यादेशं, देवदानवयुद्धं, विष्णुना मधोः पराजयम्

वैशम्पायन उवाच
ते तु गोब्राह्मणा नागाश्चन्द्रादित्यपुरस्कृताः ।
ब्राह्मणान् पूजयन्देवान् वसुभिर्ब्रह्मसम्भवैः ॥१॥
नारदप्रमुखाश्चैव गन्धर्वा ऋषयो नृप ।
कुर्वन्ति सततं यज्ञे क्रमप्राप्तं पितामहम् ॥२॥
वचोभिर्मधुराभाषैः पञ्चेन्द्रियनिवासिभिः ।
सर्वभूतप्रियकरैः सर्वभूतहितैषिभिः ॥३॥
स्तूयमानश्च यज्ञान्ते पञ्चेन्द्रिमसमाहितैः ।
प्रोवाच भगवान्ब्रह्मा दिष्ट्या दिष्ट्येति भारत ॥४॥
ततः कश्यपमाभाष्य प्रोवाच भगवान् प्रभुः ।
भवानपि सुतैः सार्धं यक्ष्यते वसुधातले ॥५॥
क्रतुभिः परमप्राप्तैः सम्पूर्णवरदक्षिणैः ।
यक्षाः सुराश्च ते सर्वे यथा प्रतिगुणैः प्रभो ॥६॥
वयं यक्ष्यामहे पूर्वं पूर्वं यक्ष्यामहे वयम् ।
एवमन्योन्यसंरम्भाद् विद्यन्ते बलदर्पिताः ॥७॥
दैतेयाश्चाप्यदैतेयाः परस्परजयैषिणः ।
युद्धायैव प्रतिष्ठन्ति प्रगृह्य विपुलौ भुजौ ॥८॥
निवार्यमाणा ऋषिभिस्तपसा दग्धकिल्बिषैः ।
अन्यैश्च विविधैर्विप्रैर्वेदवेदाङ्गपारगैः ॥९॥
निवार्यमाणा युध्यन्ते वृषभा इव गोकुले ।
प्रयुद्धा युद्धसंक्रान्ताः सर्वे प्राणजयैषिणः ॥१०॥
पश्यतां सर्वभूतानां मृत्योर्विषयमागताः ।
ततः शब्देन महता परं कृत्वा महाबलाः ॥११॥
रुन्धन्ति बाहुभिः क्रुद्धाः सपक्षा इव पक्षिणः ।
चचाल वसुधा चैव पादाक्रान्ता च रोषिभिः ॥१२॥
नौर्यथा पुरुषाक्रान्ता निषीदति महाजले ।
पर्वताश्च विशार्यन्ते नर्दमाना गजा इव ॥१३॥
चुक्षुभुश्च महानद्यस्ताडिता मातरिश्वना ।
ततः समभवद् युद्धं मधोर्विष्णोश्च भारत ॥१४॥
युगान्तकरणं घोरं सर्वप्राणिभयंकरम् ।
प्रममाथ मधोविर्ष्णुः समग्रं बलपौरुषम् ॥१५॥
वह्नेरिव बलं दीप्तं शमयत्यम्बुना यथा ।
तथा प्रशमितं तेन प्रभुणा ह्युपकारिणा ॥१६॥
इति श्रीमहाभारते खिलभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि पञ्चविंशोऽध्यायः ॥२५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-07-20T13:30:46.6730000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ताठा

  • पु. १ ( दोर , दोरी इ० कांचा ) ताणः तणावा ; ताठपणा . २ ( अंग , शरीरावय , काठी इ० कांचा ) ताठरपणा ; कडकपणा ; लवचीकपणाचा अभाव . ३ ( एकसारखे पहात राहिल्याने , झोंप येण्याच्या बेतांत असल्याने डोळ्यांना येणारा जडपणा ; ओढ ; तारवटलेली स्थिति . ४ गर्व ; अहंकार ; मगरुरी ; दिमाख ; उद्धटपणा . ( क्रि० भरणे ). हीन देह्ज आणी ताठा । - दा २ . ३ . १५ . ५ थंडीचा कडका . - शास्त्रीको . [ ताठ ] म्ह ० नाकी नाही कांटा आणि कोरडाच ताठा अस्थानी , हास्यपद होय . 
  • पु. ( गो . कु . ) लांकडाच्या उभ्या काठ्या सरळ व एक रेषेत राहण्याकरिता किंवा वई , कुंपण इ० ताठ राहण्याकरितां बांधलेली आडवी काठी . [ ताठ ] 
  • ना. अभिमान , अहंकार , उर्मटपणा , गर्व , दिमाख , मगरूरी . 
  • m  Stiffness; rigidity. Pride. 
RANDOM WORD

Did you know?

I want Ganesh Puran marathi book which is on your site by Balbheem Bhat.
Category : Puranic Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.