TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|गरूडपुराणम्|आचारकाण्डः|
अध्यायः ८५

आचारकाण्डः - अध्यायः ८५

विष्णू पुराणाचा एक भाग असलेल्या गरूड पुराणात मृत्यूनंतरच्या स्थितीबद्दलची चर्चा आहे, शिवाय श्रद्धाळू हिंदू धर्मीयांमध्ये मृत्यूनंतर जी विविध क्रिया कर्मे केली जातात, त्याला गरूडपुराणाची पार्श्वभूमी आहे.


अध्यायः ८५
॥ब्रह्मोवाच ॥
स्नात्वा प्रेतशिलादौ तु वरुणास्थामृतेन च ॥
पिण्डं दद्यादिमैर्मन्त्रैरावाह्य च पितॄन्परान् ॥१॥

अस्मत्कुले मृता ये च गतिर्येषां न विद्यते ॥
आवाहयिष्येतान्सर्वान् दर्भपृष्ठे तिलोदकैः ॥२॥

पितृवंशे मृता ये च मातृवंशे च ये मृताः ॥
तेषामुद्धरणार्थाये इमं पिण्डं ददाम्यहम् ॥३॥

मातामहकुले ये च गतिर्येषां न विद्यते ॥
तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम् ॥४॥

अजातदन्ता ये केचिद्ये च गर्भे प्रपीडिताः ॥
तेषामुद्धरणार्थाय इम पिण्डं ददाम्यहम् ॥५॥

बन्धुवर्गाश्च ये केचिन्नामगोत्रविवर्जिताः ॥
स्वगोत्रे परगोत्रे वा गतिर्येषां न विद्यते ॥
तेषामुद्धरणार्थाय इम पिण्डं ददाम्यहम् ॥६॥

उद्बन्धनमृता ये च विषशस्रहताश्च ये ॥
आत्मोपघातिनो ये च तेभ्यः पिण्डं ददाम्यहम् ॥७॥

अग्निदाहे मृता ये च सिंहव्याघ्रहताश्चये ॥
दंष्ट्रिभिः श्रृङ्गिभिर्वापि तेषां पिण्डं ददाम्यहम् ॥८॥

अग्निदग्धाश्च ये केचिन्नाग्निदग्धास्तथापरे ॥
विद्युच्चौरहता ये च तेभ्यः पिण्डं ददाम्यहम् ॥९॥

रौरवे चान्धतामिस्त्रे कालसूत्रे च ये गताः ॥
तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम् ॥१०॥

असिपत्रवने घोरे कुम्भीपाके च ये गताः ॥
तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम् ॥११॥

अन्येषां यातना स्थानां प्रेतलोकनिवासिनाम् ॥
तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम् ॥१२॥

पुशुयोनिं गता ये च पक्षिकीटसरीसृपाः ॥
अथवा वृक्षयोनि स्थास्तेभ्यः पिण्डं ददाम्यहम् ॥१३॥

असंख्ययातनासंस्था ये नीता यमशासनैः ॥
तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिंडं ददाम्यहम् ॥१४॥

जात्यन्तरसहस्त्रेषु भ्रमन्ति स्वेन कर्मणा ॥
मानुष्यं दुर्लभं येषां तेभ्यः पिण्डं ददाम्यहम् ॥१५॥

ये बान्धवाऽबान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः ॥
ते सर्वेतृप्तिमायान्तु पिण्डदानेन सर्वदा ॥१६॥

ये केचित्प्रेतरूपेण वर्त्तन्ते पितरो मम ॥
ते सर्वे तृप्तिमायान्तु पिण्डदानेन सर्वदा ॥१७॥

ये मे पितृकुले जाताः कुले मातुस्तथैव च ॥
गुरुश्वशुरबन्धूनां ये चान्ये बान्धवा मृताः ॥१८॥

ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्त्रदारविवर्जिताः ॥
क्रियालो पहता ये च जात्यन्धाः पङ्गवस्तथा ॥१९॥

विरूपा आमगर्भाश्च ज्ञाताज्ञाताः कुले मम ॥
तेषां पिण्डं मया दत्तमक्षय्यमुपतिष्ठताम् ॥२०॥

साक्षिणः सन्तु मे देवा ब्रह्मेशानादयस्तथा ॥
मया गयां समासाद्य पितॄणां निष्कृतिः कृता ॥२१॥

आगतोऽहं गयां देव ! पितृकार्य्ये गदाधर ॥
तन्मे साक्षी भवत्वद्य अनृणोऽहमृणत्रयात् ॥२२॥

महानदी ब्रह्मसरोऽक्षयो वटः प्रभासमुद्यन्तमहो ? गयाशिरः ॥
सरस्वतीधर्मकधेनुपृष्ठा एते कुरुक्षेत्रगता गयायाम् ॥२३॥

इति श्रीगारुडे महापुराणे पुर्वखण्डे प्रथमांशाख्ये आचारकाण्डे गयामाहात्म्यं नाम पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ॥८५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:53:03.8800000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

open enclosure

  • खुले परिवेष्टन 
RANDOM WORD

Did you know?

ब्राह्मण कोणाला म्हणावे? ब्राह्मणाची कर्में कोणती?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.