TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|गरूडपुराणम्|आचारकाण्डः|
अध्यायः ३३

आचारकाण्डः - अध्यायः ३३

विष्णू पुराणाचा एक भाग असलेल्या गरूड पुराणात मृत्यूनंतरच्या स्थितीबद्दलची चर्चा आहे, शिवाय श्रद्धाळू हिंदू धर्मीयांमध्ये मृत्यूनंतर जी विविध क्रिया कर्मे केली जातात, त्याला गरूडपुराणाची पार्श्वभूमी आहे.


अध्यायः ३३
॥रुद्र उवाच ॥
सुदर्शनस्य पूजां मे वद शङ्खगदाधर ॥
ग्रहरोगादिकं सर्वं यत्कृत्वा नाशमेति वै ॥१ ॥

हरिरुवाच ॥
सुदर्शनस्य चक्रस्य श्रृणु पूजां वृषध्वज ॥
स्नानमादौ प्रकुर्वीत पूजयेच्च हरिं तत ॥२ ॥

मूलमन्त्रेण वै न्यासं मूलमन्त्रं श्रृणुष्व च ॥
सहस्रारं हुं फट् नमो मन्त्रः प्रणवपूर्वकः ॥३ ॥

कथितः सर्वदुष्टानां नाशको मन्त्रभेदकः ॥
ध्यायेत्सुदर्शनं देवं हृदि पद्मेऽमले शुभे ॥४ ॥

शङ्कचक्रगदापद्मधरं सौम्यं किरीटिनम् ॥
आवाह्य मण्डले देवं पूर्वोक्तविधिना हर ॥५ ॥

पूजयेद्रन्धपुष्पाद्यैरुपचारैर्महेश्वर ॥
पूजयित्वा जपेन्मन्त्रं शतमष्टोत्तरं नरः ॥६ ॥

एवं यः कुरुते रुद्र ! चक्रस्यार्चनमुत्तमम् ॥
सर्वरोगविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं समाप्नुयात् ॥७ ॥

एतत्स्तोत्रं जपेत्पश्चात्सर्वव्याधिविनाशनम् ॥
नमः सुदर्शनायैव सहस्रादित्यवर्चसे ॥८ ॥

ज्वालामालाप्रदीप्ताय सहस्राराय चक्षुषे ॥
सर्वदुष्टविनाशाय सर्वपातकमर्दिने ॥९ ॥

सुचक्राय विचक्राय सर्वमन्त्रविभेदिने ॥
प्रसवित्रे जगद्धात्रे जगद्विध्वंसिने नमः ॥१० ॥

पालनार्थाय लोकानां दुष्टासुरविनाशिने ॥
उग्राय चैव सौम्याय चण्डाय च नमोनमः ॥११ ॥

नमश्चक्षुः स्वरूपाय संसारभयभेदिने ॥
मायापञ्जरभेत्रे च शिवाय च नमोनमः ॥१२ ॥

ग्रहातिग्रहरूपाय ग्रहाणां पतेय नमः ॥
कालाय मृत्यवे चैव भीमाय च नमोनमः ॥१३ ॥

भक्तानुग्रहदात्रे च भक्तगोप्त्रे नमोनमः ॥
विष्णुरूपाय शान्ताय चायुधानां धराय च ॥१४ ॥

विष्णुशस्त्राय चक्राय नमो भूयो नमोनमः ॥
इति स्तोत्रं महापुण्यं चक्रस्य तव कीर्त्तितम् ॥१५ ॥

यः पठेत्परया भक्त्या विष्णुलोकं स गच्छति ॥
चक्रपूजाविधिं यश्च पठेद्रुद्र जितेन्द्रियः ॥
स पापं भस्मसात्कृत्वा विष्णुलोकाय कल्पते ॥१६ ॥

इति श्रीगारुडे महापुराणे पूर्वखण्डे प्रथमांशाख्ये आचारकाण्डे सुदर्शनपूजाविधिर्नाम त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः ॥३३ ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:53:00.5670000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

गहिगट जमणें

  • दृढ मैत्री जमणें 
  • गट्टी जमणें 
  • मेतकूट जमणें. 
RANDOM WORD

Did you know?

एखाद्या वास्तुला वास्तुशास्त्रानुसार कोणतेच उपाय नसल्यास, मग कांहीे उपाय आहे काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site