TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|मल्लपुराणम् ।|नीलमतपुराणम् ।|
नन्दिगणशापवर्णनम्

नन्दिगणशापवर्णनम्

नीलमत पुराण अंदाजे सहाव्या ते आठव्या शतकातील ग्रंथ आहे, यात कश्मीरमधील इतिहास, भूगोल, धर्म आणि लोकगाथांबद्दल विपुल माहीती आहे.


नन्दिगणशापवर्णनम्
गोनन्द उवाच
कथामाराधितो देवो नन्दिना वदतां वर ।
नित्यं सन्निहित : शंभुर्येन भूतेश्वर: स्थित:(?) ॥१२०३॥
बृहदश्व उवाच
श्रृणु राजन्‍ कथां दिव्यां सर्वकल्मषनाशिनीम्‍ ।
नन्दिनं प्रतिभूपाल यथा वृत्तां मनोरमाम्‍ ॥१२०४॥
शिलादो नाम विप्रोऽभूत पुरा पुत्रविवर्जित: ।
तेन वर्षशतं भुक्त्वा शिलाचूर्ण नराधिप ॥१२०५॥
नन्दिपर्वतमासाद्य महादेवप्रसादत: ।
पुत्रार्थिनस्तदा तस्य देवदेवोऽनुकम्पया ॥१२०६॥
पुत्रत्वे नन्दिनं प्रादात्‍ सुगणेशं महाबलम् ।
दीयमानस्तु पुत्रत्वे नन्दी प्रोवाच शंकरम्‍ ॥१२०७॥
अनुग्रहादिव्दजस्यास्य पुत्रोऽहंभविता विभो ।
कित्वयोनिभवो देव भवेयं तस्य पुत्रक: ॥१२०८॥
चिरं च नच वत्स्येऽहं मानुषे त्वव्दिनाकृत: ।
तमुवाच हरो देव: प्रहसन्ननुकम्पया ॥१२०९॥
उमाविवाहे  शप्तोऽसि भृगुना त्वं गुणोत्तम: ।
अपूजितेन मानुष्यं तस्मात्ते भविता ध्रुवम्‍ ॥१२१०॥
तेन चैव शरीरेण मत्समीपमुपेष्यसि ।
यत: प्रभूति मानुष्ये वत्स्यसित्वं गुणोत्तम: ॥१२११॥
वत्स्यसिं मत्समीपे च प्राकाम्यन यथासुखम्‍ ।
वत्स्यसिं त्वं च मानुष्ये भृगुशापबलात्तदा ॥१२१२॥
तत्रापि तेऽहं वत्स्यामि प्राकाम्येन गुणोत्तम ।
एवं भूतेश्वरो नन्दी नित्यं वसति पार्थिव ॥१२१३॥
प्राकाम्येन हरो देवस्तथा त्वदनुक्रम्प्या ।
इति श्री नीलमते नन्दिगणशापवर्णनम्‍ ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-01-09T18:41:30.7600000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कुचबीं

  • क्रि.वि. ( व .) हिशोबांत . ' इतकें काम त्याच्या कुचबीं नाहीं .' ( हिं . कुच भी = कांहीही ) 
RANDOM WORD

Did you know?

वादाने तत्वज्ञान समजावले जाते का? किती प्रकारचे वाद आहेत?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site