TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|मल्लपुराणम् ।|नीलमतपुराणम् ।|
वितस्तावचनम्

वितस्तावचनम्

नीलमत पुराण अंदाजे सहाव्या ते आठव्या शतकातील ग्रंथ आहे, यात कश्मीरमधील इतिहास, भूगोल, धर्म आणि लोकगाथांबद्दल विपुल माहीती आहे.


वितस्तावचनम्
कश्मीरेषु वितस्तायां स्रवन्त्यां सौम्यतो नृप ॥३४३॥
निशम्य सर्वतोप्ययं जन: पावनकांक्षया ।
महापातकसंयुक्तस्तस्यां स्रातुं तदा जन: ॥३४४॥
आजगाम भयात्तेषां शूलखातनियोजनात्‍ ।
रसातलं जगामासौ पुनस्तामेव कश्यप: ॥३४५॥
प्रसाद्योन्मोचयामास पश्चहस्तसमीपत: ।
पश्चहस्तस्य नागस्य भुवनात्तां विनिर्गतां ॥३४६॥
गव्यूतिमात्रमाथातां कृतघ्रो निददर्श ह ।
सा तु दृष्टा कृतघ्रेन तिरोधानं गता पुन: ॥३४७॥
भूय: कश्यपवाक्येन चोदिता निम्रगोत्तमा ।
तचक्रात्क्रोशमात्रे तु प्रददौ दर्शनं तदा ॥३४८॥
मित्रस्त्रीगामिना दृष्टा भूयोऽदर्शनमागता ।
तथा कश्यपवाक्येन नरसिंहाश्रमे शुभा ॥३४९॥
उन्मग्नाऽसौ सती विप्रैस्तूयमाना सहस्रश: ।
क्रोशमात्रे ततो दृष्टा ब्रह्मघ्रेन महानदी ॥३५०॥
अन्तर्धानं जगामासौ ततस्तामाह कश्यप : ॥३५१॥
नमोऽस्तु ते पर्व राजकन्ये नमोऽस्तु तुभ्यं ऋषिवर्यजुष्टे ।
नमोऽस्तु तुभ्यं हरसंगलब्धपवित्रभावे वरदे वरेणये ॥३५२॥
सुपुणयतोये सुरकामिनीभिश्चिक्रीआमानाभिरुपेततीरे ।
देवव्दिजाद्यैरुपगूह्यमाने सुशीततोये विमले विशोके ॥३५३॥
एभ्यो हि भीता प्रपलायसि त्वं त्वद्‍दर्शनादेव विमुक्तपापा: ।
वृत्तानरास्ते गतसर्वपापास्त्वां भासयन्ति प्रथया महत्या ॥३५४॥
कृशानुदग्धस्य यथा सुचित्तं त्वद्दर्शनाद्देवि तथा सुचित्तम्‍ ।
सर्व पवित्र भवतीह मात: पापं, महेशानि कुरु प्रसादम्‍ ॥३५५॥
पापानां पावनार्थाय प्रार्थितासि महापगे ।
तस्मात्पावय पापानि मा प्रणाशं ब्रजाशुगे ॥३५६॥
एवं प्रसादिता भक्त्या कश्यपेन महात्मना ।
उवाच कश्यपं देवी  तं तथा बादितं तदा ॥३५७॥
अत्यातपापसंयुक्तान्न पाषयितुमुत्सद्दे ।
तथात्र प्रेरय विभोर्लक्ष्मीं शार्डधरप्रियाम्‍ ॥३५८॥
शक्रा हि पावेत ब्रह्मन्‍ त्रैलोक्यस्यापि सा भवेत्‍ ॥
अदितिश्च दितिश्चैव तथा गडा महानदी ॥३५९॥
अन्याश्च सर्वा: सरितस्तस्या साम्यं न विभ्रति ।
केवलं प्रार्थयस्वाद्य लक्ष्मीं केशववल माम्‍ ॥३६०॥
इति नीलमते वितस्तावचनम्‍ ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-01-08T18:57:07.8770000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

नांव न घेणें

  • अलिप्त राहणें 
  • संबंध न ठेवणें 
  • नांव न काढणें. 
  • मोशांति १.१६. 
RANDOM WORD

Did you know?

अतिथी व अतिथीसत्कार याबद्दल माहिती द्यावी.
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site